Afdrukken

Rijbewijs en vakbekwaamheid, gevaarlijke stoffen, provinciaal mobiliteitscharter, ...

Gepubliceerd op . Sectie Persberichten Vlaamse overheid

Op voorstel van minister Kathleen Van Brempt

Mits aanpassing van de verwijzing naar 'artikel 1' naar 'artikel 2' stemt de Vlaamse Regering in met de tweede aanpassing van het Koninklijk Besluit over het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en C1, C1+E, D1 en D1+E. Door de wijziging kunnen VDAB, FOREM en IBFFP vanaf september 2009 de examens rijbewijs en vakbekwaamheid organiseren voor leerlingen vrachtwagen- en buschauffeurs. De wijziging voorziet ook in een overgangsbepaling voor leerlingen die 18 jaar worden na 10 september 2009 en vervangt het begrip 'geregeld vervoer' door 'bijzondere vorm van geregeld vervoer'.

De Vlaamse Regering stemt in met het ontwerp van ministerieel besluit tot bepaling van de gevaarlijke goederen, zoals bedoeld in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. Het ministerieel besluit stelt het verkeersbord C24a voor, dat vergezeld van een passend onderbord met vermelding B, C, D of E, de vrachtwagenchauffeur informeert of de lading die beantwoordt aan het onderbord, al dan niet onder de tunnel mag passeren. Het bord dient tot uniformisering van de regelgeving rond het gebruik van tunnels door voertuigen die gevaarlijke stoffen transporteren.

De Vlaamse Regering stemt in met het ontwerp van Koninklijk Besluit over het vervoer van gevaarlijke stoffen via de weg of per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. Het ontwerp van KB regelt de omzetting van de EG-richtlijn over het vervoer van gevaarlijke stoffen over land  en bevat geen fundamenteel nieuwe bepalingen. De EG-richtlijn vervangt twee vorige richtlijnen om een harmonisatie tot stand te brengen en de internationaal geldende regels uit te breiden tot het nationale vervoer.

Na advies van de SERV, de MORA en de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan een besluit dat een kader beoogt  te scheppen voor het provinciaal mobiliteitscharter en bijbehorend provinciaal actieplan. Het introduceert zo een eenvormige werkwijze voor alle provincies. Het provinciaal mobiliteitscharter is een in gezamenlijk overleg tussen de Vlaamse Regering en de provincie opgestelde beleidsnota over specifieke mobiliteitsthema's.

De Vlaamse Regering stemt in met de wijziging van het Koninklijk Besluit over het vervoer van zaken over de weg. De wijziging versoepelt de vereiste van financiële draagkracht voor de toegang tot het beroep van goederenvervoerder, door de bijkomende mogelijkheid te voorzien om een borgsom te storten bij de Deposito- en Consignatiekas. De wijziging vloeit voort uit de vaststelling dat het in de huidige financiële en bancaire omstandigheden voor vervoerondernemingen steeds moeilijker is om krediet te verkrijgen van de bankinstellingen.

Op voorstel van minister Hilde Crevits

De Vlaamse Regering stemt in met het Koninklijk Besluit dat een Europese Richtlijn over transport van gevaarlijke goederen over land (weg, spoor, binnenwateren) omzet in Belgische regelgeving, op voorwaarde dat er rekening wordt gehouden met een aantal opmerkingen en dat een artikel uit de bijlage wordt geschrapt.

Terug naar overzicht