Onmiddellijke inning voor overtredingen van de vierde graad verhoogd naar €450

op . Gepost in Recente wijzigingen

Op 1 januari is het koninklijk besluit van 25 september 2014 ‘tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat betreft de overtredingen van de vierde graad’ in werking getreden. Dit wijzigingsbesluit verhoogt het bedrag van de onmiddellijke inning voor overtredingen van de vierde graad naar €450.

De onmiddellijke inning voor overtredingen van de vierde graad is enkel van toepassing op personen zonder vaste verblijfplaats in België.

Bron: K.B. van 25 september 2014 (B.S. 16.10.2014)

Wijziging wegverkeerswet: lagere alcohollimiet voor professionele bestuurders en zwaardere bestraffing voor recidivisten

op . Gepost in Recente wijzigingen

Een resolutie van het Europees Parlement uit 2011 stelt dat een lagere alcohollimiet is gerechtvaardigd voor de bestuurders van voertuigen bestemd voor het vervoer van goederen en passagiers. Daarom wordt vanaf 1 januari 2015 het strafbare alcoholgehalte voor de bestuurders vernoemd in artikel 34 §3 van de wegverkeerswet teruggebracht tot 0,2 promille.

Een andere belangrijke wijziging is de zwaardere bestraffing van recidive van de zwaarste verkeersovertredingen. Sinds december 2011 is er reeds sprake van recidive voor de combinatie rijden onder invloed van alcohol, dronkenschap en rijden onder invloed van drugs. Nu komt daar vluchtmisdrijf, rijden zonder rijbewijs, overtredingen van de vierde graad, snelheidsovertredingen van meer dan 40 km/u (30 km/u binnen bebouwde kom) en het gebruik van de radardetector bij. Wanneer men in een periode van drie jaar veroordeeld wordt voor twee van deze overtredingen, moet de rechter een verplicht verval van het recht tot het sturen uitspreken, het theoretisch en praktisch examen opleggen en het geneeskundig en psychologisch onderzoek opleggen. Het verval van het recht tot het sturen kan vervangen worden door het opleggen van een alcoholslot.

Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2015.

Bron: wet van 9 maart 2014 (B.S. 30.04.2014)

Wegcode laat toe om Lage Emissiezones te beborden

op . Gepost in Recente wijzigingen

Door in de Wegcode een nieuw verkeersbord in te voegen (F117/F118) krijgen de wegbeheerders de mogelijkheid om vervuilende voertuigen te weren uit bepaalde gebieden, met het oog op een betere luchtkwaliteit.

Dit nieuwe beleidsinstrument wordt operationeel zodra de Gewesten bepaald hebben welke voertuigcategorieën al of niet toegelaten worden in deze zones. Daarenboven is het de bedoeling dat de Gewestoverheden criteria aanreiken aan de wegbeheerders om de Lage Emissiezones af te bakenen. Het is ook aan de Gewestoverheden om deze nieuwe maatregel in te kaderen in hun verkeers- en vervoerbeleid.

Het F117/F118-verkeersbord kan gebruikt worden vanaf 25 oktober 2014.

Bron:

  • KB van 21 juli 2014 betreffende het signaleren van lage emissiezones (Belgisch Staatsblad van 15/10/2014)
  • MB van 21 juli 2014 tot wijziging van het MB van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald (Belgisch Staatsblad van 15/10/2014)

Uitzonderingen op de verplichte voertuiginschrijving aangepast

op . Gepost in Recente wijzigingen

Personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente en rechtspersonen die ingeschreven zijn in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen evenals rechtspersonen die over een vaste verblijfplaats beschikken in België, moeten hun voertuigen inschrijven in het repertorium van de voertuigen, beheerd door de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Artikel 3.§2 van het KB van 20 juli 2001 “betreffende de inschrijving van voertuigen”, voorziet een aantal uitzonderingen op deze inschrijvingsverplichting.

Vanaf 1 oktober 2014 worden deze uitzonderingen enigszins aangepast.

De uitzondering die reeds gold voor natuurlijke personen die als werknemer voor hun beroep een voertuig ter beschikking krijgen van hun buitenlandse werkgever, wordt uitgebreid tot alle opdrachthouders die zo’n voertuig ter beschikking krijgen van hun buitenlandse opdrachtgever. Daarbij moet er geen BTW-attest meer in het voertuig aanwezig zijn en de Minister van Financiën bepaalt niet langer de gebruiksvoorwaarden voor dit voertuig.

Voor tijdelijk afwezige personen geldt geen inschrijvingsverplichting. En de federale politiemensen die langer dan een jaar in het buitenland verblijven voor een opdracht, worden vanaf nu ook beschouwd als tijdelijk afwezigen.

Een voertuig dat door een buitenlandse titularis gedurende ten hoogste één maand gratis ter beschikking gesteld wordt aan een persoon die in België verblijft, hoeft vanaf nu evenmin ingeschreven te worden.

De inschrijvingsvrijstelling geldt nu ook voor een voertuig dat gebruikt wordt door een student die in het buitenland verblijft, maar die in België verblijft om te studeren in een Belgische onderwijsinstelling.

Inwerkingtreding: 1 oktober 2014

Bron: KB van 18 juni 2014 tot wijziging van het KB van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen (BS 05/09/2014)

De onmiddellijke inning wordt geoptimaliseerd

op . Gepost in Recente wijzigingen

Een nieuw KB van 19 april 2014 “betreffende  de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer” vervangt vanaf 30 april 2014 de vroegere regelgeving die vervat zat in het KB van 10 juni 1985 en in het KB van 22 december 2003.
Bij wijzigingsKB van 25 juni 2014 volgt een bijsturing zodat vanaf 1 juli 2014 de meeste alcoholovertredingen kunnen afgehandeld worden met een onmiddellijke inning, en dit naast de bestaande mogelijkheden van minnelijke schikking en eventuele dagvaarding voor de rechtbank.