23 MAART 1998

Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. [B.S. 30.04.1998]

*** TITEL I. DEFINITIES (art. 1) ***
*** TITEL II. INDELING VAN DE MOTORVOERTUIGEN IN CATEGORIEËN VOOR DE TOEPASSING VAN DE BEPALINGEN BETREFFENDE HET RECHT TOT STUREN (art. 2) ***
*** TITEL III. HET RIJBEWIJS ***
Hoofdstuk I. Toepassingsveld (art. 3-4)
Hoofdstuk II. De scholing
- Afdeling 1. Algemeenheden (art. 5)
- Afdeling 2. Voorlopig rijbewijs (art. 6-9)
- Afdeling 3. Opgeheven (art. 10-13)
- Afdeling 4. Theoretisch en praktisch onderricht verstrekt door de rijscholen (art. 14-16)
Hoofdstuk III. Het rijbewijs
- Afdeling 1. Afgifte (art. 17-18)
- Afdeling 2. Geldigheid (art. 19-24)
Hoofdstuk IV. Examens
- Afdeling 1. Examencentra (art. 25)
- Afdeling 2. Examinatoren (art. 26 - art26quater)
- Afdeling 3. Vrijstellingen (art. 27-30)
- Afdeling 4. Theoretisch examen (art. 31-32)
- Afdeling 5. Praktisch examen (art. 33-39)
- Afdeling 6. Geneeskundig onderzoek (art. 40-46)
- Afdeling 7. Beroep in geval van niet slagen voor het praktische examen (art. 47-48)
Hoofdstuk V. Vervanging en duplicaten van het rijbewijs en van het voorlopige rijbewijs (art. 49-52)
Hoofdstuk VI. Het internationale rijbewijs (art. 53-56)
Hoofdstuk VII. Formaliteiten die de overheden belast met de afgifte van de documenten dient te vervullen (art. 57-60)
Hoofdstuk VIII. Retributies (art. 61-63)
Hoofdstuk IX. Inspectie en controle (art. 64)
Hoofdstuk X. Het rijbewijs kaartmodel (opgeheven)
*** TITEL IV. BESCHIKKINGEN BETREFFENDE DE RECHTERLIJKE BESLISSINGEN HOUDENDE VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT TOT STUREN VAN EEN MOTORVOERTUIG, DE FORMALITEITEN TOT UITVOERING ERVAN EN DE ONDERZOEKEN TOT HERKRIJGING VAN DIT RECHT ***
Hoofdstuk I. Rechterlijke beslissingen houdende vervallenverklaring van het recht om een motorvoertuig te besturen en formaliteiten tot uitvoering ervan (art. 65-70)
Hoofdstuk II. Verval van het recht tot sturen - Onderzoeken (art. 71-73)
*** TITEL IVbis. BEPALINGEN BETREFFENDE HET RIJBEWIJS WAARVAN, MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 37/1 VAN DE WET, DE GELDIGHEID IS BEPERKT TOT VOERTUIGEN DIE UITGERUST ZIJN MET EEN ALCOHOLSLOT (art. 73/1-73/2) ***
*** TITEL V. CENTRAAL BESTAND (art. 74-77) ***
*** TITEL VI. ALLERHANDE BEPALINGEN (art. 78-80) ***
*** TITEL VII. OPHEFFINGSBEPALINGEN, OVERGANGSBEPALINGEN EN INWERKINGTREDING (art. 84-92) ***
*** BIJLAGEN (1-16) ***
Bijlage 1. Voorschriften betreffende het kaartmodel van het rijbewijs
Bijlage 2. Voorschriften betreffende het kaartmodel van het voorlopig rijbewijs Model 3
Bijlage 3. Opgeheven
Bijlage 4. Stof voor het theoretisch examen
Bijlage 5. Praktisch examen - Examen inzake rijvaardigheid en rijgedrag
Bijlage 5/1
Bijlage 5/2
Bijlage 6. Minimum normen en attesten inzake de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig
Bijlage 7. Geharmoniseerde communautaire codes
Bijlage 8. Model van de machtiging tot sturen
Bijlage 9. Model van het rijbewijs afgeleverd vóór 01-01-89
Bijlage 10. Model van het rijbewijs afgeleverd tussen 01-01-89 en 01-10-1998
Bijlage 11. Model van het bewijs van geneeskundige schifting (opgeheven)
Bijlage 12. Rijgetuigschrift voor landbouwtractor
Bijlage 13. Technische uitrusting
Bijlage 14. Inhoud en methode
Bijlage 15. Model van het rijbewijs afgeleverd vanaf 01-10-1998 en vóór 15-09-2006
Bijlage 16
Bijlage 17
Bijlage 18
Bijlage 19
Bijlage 20. Voorlopig rijbewijs model 3