16 MAART 1968

Wet betreffende de politie over het wegverkeer. [B.S. 27-03-1968]

*** TITEL I: REGLEMENTERING ***
Hoofdstuk I. Algemene reglementen (art. 1)
Hoofdstuk II. Aanvullende reglementen (art. 2-6)
Hoofdstuk III. Raadgevende commissies (art. 7)
Hoofdstuk IV. Regeling eigen aan de autosnelwegen (art. 8)
Hoofdstuk V. Sportwedstrijden en sportcompetities (art. 9)
Hoofdstuk VI. Gemeentelijke politiereglementen (art. 10)
Hoofdstuk VII. Bevelen van bevoegde personen (art. 11)
Hoofdstuk VIII. Openbaarmaking (art. 12)
*** TITEL II: VERKEERSTEKENS***
Hoofdstuk I. Plaatsing van de verkeerstekens (art. 13-16)
Hoofdstuk II. Bekostiging van de verkeerstekens (art. 17)
Hoofdstuk III. Toezicht op verkeerstekens en ambtshalve uitvoering (art. 18-20)
*** TITEL III: HET RIJBEWIJS ***
Hoofdstuk I. Algemene regels (art. 21-22)
Hoofdstuk II. Voorwaarden tot verkrijging (art. 23-24)
Hoofdstuk III. Opgeheven (art. 25)
Hoofdstuk IV. Bijzondere regels (art. 26-27)
*** TITEL IV: STRAFBEPALINGEN EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN ***
Hoofdstuk I. Definitie (art. 28)
Hoofdstuk II. Overtreding van de reglementen (art. 29-29ter)
Hoofdstuk III. Overtreding van de bepalingen betreffende het rijbewijs en de leervergunning (art. 30-32)
Hoofdstuk IV. Vluchtmisdrijf (art. 33)
Hoofdstuk V. Alcoholopname en dronkenschap (art. 34-37/1)
Hoofdstuk Vbis. Andere stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden (strafbepalingen) (art. 37bis)
Hoofdstuk VI. Verval van het recht tot sturen
- Afdeling 1. Verval uitgesproken als straf (art. 38-41)
- Afdeling 2. Verval uitgesproken wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid (art. 42-44)
- Afdeling 3. Bepalingen gemeen aan de vervallenverklaring van het recht tot sturen (art. 45-49/1)
Hoofdstuk VII. Immobilisering en verbeurdverklaring van voertuigen (art 50-54bis)
Hoofdstuk VIII. Onmiddellijke intrekking van het rijbewijs of van de leervergunning (art 55-58)
Hoofdstuk VIIIbis. De immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel (art 58bis)
Hoofdstuk IX. Alcoholopname : ademtest, ademanalyse en tijdelijk rijverbod (art 59-61)
Hoofdstuk IXbis. Andere stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden : test en tijdelijk rijverbod (art 61bis-61quater)
Hoofdstuk X. Voertuigen uitgerust met een alcoholslot in het kader van een veroordeling (art 61quinquies - 61sexies)
*** TITEL V: STRAFVORDERING, BEVEL TOT BETALING EN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING ***
Hoofdstuk I. Opsporing en vaststelling van de misdrijven
- Afdeling 1. Bevoegde personen (art 62)
- Afdeling 1bis. Tegenwerking van de opsporing en van de vaststelling van overtredingen (art. 62bis)
- Afdeling 2. Speekselanalyse - Bloedproef (art. 62ter-64)
Hoofdstuk II. Eventueel verval van de strafvordering tegen betaling van een som of na het volgen van een opleiding (art. 65)
Hoofdstuk II/1. Bevel tot betalen (art. 65/1)
Hoofdstuk III. Schadevergoeding (art. 66)
Hoofdstuk IV. Personen die burgerrechtelijk aansprakelijk zijn voor de geldboete (art. 67)
Hoofdstuk IVbis. Identificatie van de overtreder (art. 67bis-67ter)
Hoofdstuk V. Verjaring (art. 68)
Hoofdstuk VI. Opgeheven
*** TITEL VI: ALLERLEI BEPALINGEN (art. 69-69bis) ***
*** TITEL VII: OVERGANGSBEPALING (art. 70) ***