Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Nieuwe regelgeving inzake lading

op .

Op 7 mei 2007 verschenen in het Belgisch Staatsblad twee koninklijke besluiten die het probleem van fout geschikte, verschoven of afgevallen ladingen willen aanpakken:

  1. KB van 27 april 2007 tot wijziging van het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het KB van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;
  2. KB van 7 april 2007 tot wijziging van het KB van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer.

Een deel van de teksten treedt in werking op 1 juni 2007, het andere (meer technische) deel op 10 september 2009.


Afgevallen lading op de openbare weg

Het probleem is ondertussen wel gekend bij de meeste weggebruikers. Ladingen die op de openbare weg terechtkomen veroorzaken heel wat verkeersellende, van fileleed tot ernstige ongevallen.
Politiediensten stellen dikwijls vast dat de lading op vrachtwagens ontoereikend vastgemaakt of slecht geschikt is, zodat deze in bepaalde omstandigheden (bvb. scherpe bocht) aan het schuiven geraakt. Eenmaal een lading begint te schuiven is er geen weg meer terug.
Een degelijke regelgeving rond het vastmaken (zekeren) van de lading was tot nu niet voorhanden.

Wat verandert er ?

De inwerkingtreding van de nieuwe regels is opgesplitst in twee data.

1. Vanaf 1 juni 2007

Wijzigingen KB 1 december 1975 (Wegcode)

Oude tekst Nieuwe tekst

45.1. De lading van een voertuig moet zodanig geschikt en zo nodig vastgemaakt, overdekt worden met een dekzeil of met een net dat ze:

de zichtbaarheid van de bestuurder niet kan hinderen;
geen gevaar voor de bestuurder, de vervoerde personen, en de andere weggebruikers kan vormen;
geen schade kan veroorzaken aan de openbare weg, aan zijn aanhorigheden, aan de erin liggende kunstwerken of aan de openbare- of privé-eigendommen;
niet op de openbare weg kan slepen of vallen;
de stabiliteit van het voertuig niet in het gedrang kan brengen;
de lichten, de reflectoren en het inschrijvingsnummer niet onzichtbaar kan maken.

45.1. De lading van een voertuig moet zodanig geschikt zijn dat ze bij normale wegomstandigheden :

de zichtbaarheid van de bestuurder niet kan hinderen;
geen gevaar voor de bestuurder, de vervoerde personen en de andere weggebruikers kan vormen;
geen schade kan veroorzaken aan de openbare weg, zijn aanhorigheden, aan de erin liggende kunstwerken of aan de openbare of privé-eigendommen;
niet op de openbare weg kan slepen of vallen;
de stabiliteit van het voertuig niet in het gedrang kan brengen;
de lichten, de reflectoren en het inschrijvingsnummer niet onzichtbaar kan maken.

45.4. Al wat dient om de lading vast te maken of te beschutten zoals kettingen, dekzeilen, netten, enz. moet de lading nauw omsluiten. 45.4. Al wat dient om de lading vast te maken of te beschutten moet in goede staat zijn en correct worden gebruikt.
Elk onderdeel dat de lading omsluit, zoals een ketting, een dekzeil, een net, enz. moet de lading nauw omsluiten.

Wijzigingen KB 15 maart 1968 (Technische eisen)

Art. 1, §2 wordt aangevuld met de volgende definities:

52. "stouwvoorziening", element dat specifiek ontworpen en vervaardigd is om een lading vast te maken, op haar plaats te houden of te stouwen;

53. "verankeringspunt", deel van de structuur, de apparatuur of het toebehoren van een voertuig waaraan een stouwvoorziening wordt vastgemaakt.

Art. 19 wordt aangevuld met een paragraaf 4 en 5:

§4. Elk voertuig dat gebruikt wordt voor het vervoer van zaken moet voorzien zijn van een voldoende aantal verankeringspunten, aangepast aan de lading.

Deze verankeringspunten moeten aan een minimale kracht kunnen weerstaan van :

400 daN voor een voertuig met een MTM < 3,5 t;
800 daN voor een voertuig met een MTM = 3,5 t en < 7,5 t;
1 000 daN voor een voertuig met een MTM = 7,5 t en < 12 t;
2 000 daN voor een voertuig met een MTM = of > 12 t.

§5. De bepalingen van § 4 zijn niet van toepassing op :

de voertuigen die speciaal voor het vervoer van ondeelbare voorwerpen zijn toegelaten, voor zover de toegelaten maximumsnelheid ervan niet meer bedraagt dan 25 km/u;

de trage voertuigen die worden gebruikt voor landbouwdoeleinden;

de voertuigen en samenstellen van voertuigen die uitsluitend worden gebruikt door kermiskramers en eigen zijn aan dat beroep.

Deze bepalingen zijn bovendien uitsluitend van toepassing vanaf 1 mei 2008 voor de nieuwe typegoedkeuringen en vanaf 1 mei 2009 voor de voertuigen in nieuwe staat in het verkeer gebracht en voor de voertuigen omgebouwd na deze datum.

2. Vanaf 10 september 2009

Wijziging KB 1 december 1975 (Wegcode) :

Invoering nieuwe definities voor de volgende begrippen : "Lading", "stouwvoorziening", "geïntegreerde vergrendelvoorziening", "maximale nominale last", "verankeringspunt", "ladingzekeringssysteem" en "primaire verpakking".

  • Invoering nieuw artikel 45bis met zeer specifieke richtlijnen om de lading te zekeren.

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.