Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Opvallende markeringen vanaf 10 juli 2011 verplicht op nieuwe vrachtauto's en aanhangwagens

op .

ContourmarkeringenIn het B.S. van 4 juni 2010 verscheen het K.B. van 7 mei 2010 tot wijziging van het K.B. van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
Dit K.B. zet de Europese Richtlijnen 2007/35/EG en 2008/89/EG inzake de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen op motorvoertuigen en aanhangwagens om in Belgisch recht.
Vanaf 10 juli 2011 moeten bepaalde categorieën van voertuigen uitgerust zijn met contourmarkeringen.

Nieuwe begrippen

In artikel 28, §1 worden nieuwe definities geïntroduceerd voor de volgende begrippen :

Opvallende markering, contourmarkering, volledige contourmarkering, gedeeltelijke contourmarkering en lijnmarkering.

Voor welke voertuigen ? (zie art. 28, §5)

Moeten achteraan met een volledige contourmarkering in het rood, het geel of het wit uitgerust zijn :

Voertuigen die breder zijn dan 2,10 m en die tot de volgende categorieën behoren:

  • N2 met een maximummassa van meer dan 7,5 ton en N3 (met uitzondering van chassiscabines, incomplete voertuigen en trekkers voor opleggers)
  • O3 en O4

Voertuigen van bovenstaande categorieën die langer zijn dan 6 meter (inclusief dissel voor aanhangwagens) moeten aan de zijkant met een gedeeltelijke contourmarkering in het geel of in het wit zijn uitgerust.

Indien het wegens de vorm, structuur, constructie of het gebruik van het voertuig onmogelijk is de verplichte contourmarkering aan te brengen, dan mag een lijnmarkering worden aangebracht.

De aanwezigheid van opvallende markeringen is verboden op voertuigen van de categorieën M1 en O1. Een uitzondering hierop is voorzien voor onderstaande voertuigen :

De voertuigen van de politiediensten, de niet gebanaliseerde voertuigen van de dienst wegcontrole van het Bestuur van Vervoer te Land, de niet gebanaliseerde voertuigen van de Administratie der Douane en Accijnzen aangeduid door de Minister van Financiën, de niet gebanaliseerde voertuigen van de militaire politie en van de diensten voor het ophalen en vernietigen van explosieven aangeduid door de Minister van Landsverdediging, de voertuigen van de Federale Overheidsdienst van Justitie bestemd voor het vervoer van gedetineerden en voor het Openbaar Ministerie, het dienstvoertuig van de provinciegouverneurs, de herkenbare voertuigen van de inspectiediensten van de gewesten en van de maatschappijen voor openbaar vervoer belast met wegcontrole, de ambulances, de voertuigen voor dringende medische interventie van de dienst 100, de brandweervoertuigen, de voertuigen van de Civiele Bescherming, de voertuigen van de veiligheidsdienst van de spoorwegen, de voertuigen voor hulpverlening van Infrabel, de voertuigen voor hulpverlening bij ernstig incident veroorzaakt door water, gas, elektriciteit of radioactieve stoffen.

Alle andere voertuigen behorend tot categorieën waarvoor opvallende markeringen noch verboden noch verplicht zijn, mogen ermee worden uitgerust.

In plaats van verplichte lijnmarkeringen mag een gedeeltelijke contourmarkering worden aangebracht, en in plaats van verplichte gedeeltelijke contourmarkering mag een volledige contourmarkering worden aangebracht.

Verduidelijking van de categorieën:

  • categorie N2 omvat de vrachtwagens en de trekkers met een maximale massa boven 3.500 kg maar kleiner of gelijk aan 12.000 kg;
  • categorie N3 omvat de vrachtwagens en de trekkers met een maximale massa boven 12.000 kg;
  • categorie 03 omvat de aanhangwagens en opleggers met een maximale massa boven 3.500 kg maar kleiner of gelijk aan 10.000 kg;
  • categorie 04 omvat de aanhangwagens en opleggers met een maximale massa boven 10.000 kg.

Nieuwe en aangepaste bijlagen

De opvallende markeringen moeten voldoen aan de technische voorschriften voorzien in de bijlage 18 en de nieuwe bijlage 18bis.

De opvallende markeringen worden goedgekeurd volgens de regels bepaald door Reglement nr. 104 houdende de uniforme eisen betreffende de goedkeuring van retroreflecterende markeringen voor voertuigen van de categorieën M, N en O.

Dit reglement 104 werd opgenomen als bijlage 18.

Heropfrissing van reeds bestaande regelgeving (art. 28, §5)

De retroreflecterende markeringsinrichtingen dragen een goedkeuringsteken van het type :

C Ex 104 R - 0001148

"C" duidt op de klasse van materiaal en kan vervangen zijn door "D", "D/E" of "E".

De voorschriften van Reglement nr. 104 zijn verplicht voor voertuigen bestemd voor uitzonderlijk vervoer.

Op de achterzijde van de voertuigen mogen retroreflecterende kenmerkende markeringen en grafische afbeeldingen (reklame) aangebracht worden op voorwaarde dat ze voldoen aan dezelfde voorwaarden als deze die zich op de zijwanden mogen bevinden.

Overgangsmaatregel

Vanaf 10 juli 2011 worden, om redenen die verband houden met de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen, de certificaten van overeenstemming die overeenkomstig Richtlijn 2007/46/EG nieuwe voertuigen vergezellen als niet meer geldig beschouwd voor de toepassing van artikel 14 van het besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, als niet aan de voorschriften van dit besluit is voldaan.

Hieruit leiden we af dat enkel de voertuigen waarvoor de typegoedkeuring vanaf 10 juli 2011 is verleend moeten uitgerust zijn met de verplichte contourmarkeringen.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.