Verkeersreglement bijgewerkt op 1 augustus 2021

op . Gepost in Recente wijzigingen

Op 1 augustus 2021 treden enkele bijwerkingen aan het Verkeersreglement in voege:

- De geldigheid van het F111-verkeersbord, dat de "fietsstraat" aanduidt, wordt beperkt tot het volgende kruispunt;
- De wijze waarop het begin en het einde van een "zonale fietsstraat" bebord wordt, wordt verduidelijkt;
- Het wordt mogelijk om fiets- en voetgangerslichten te combineren bij tweekleurige verkeerslichten.

Het aanpassingsbesluit wordt toegelicht in een verslag aan de koning.

Verkeersbord C23 negeren wordt derdegraadsovertreding

op . Gepost in Recente wijzigingen

Vanaf 1 juli 2021 is de nietinachtneming van verkeersbord C23 is een overtreding van de derde graad. Voorheen was dit een overtreding van de eerste graad.

Deze wijziging wordt ingevoerd door de 'Wet van 2 april 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, wat de nietinachtneming van verkeersbord C23 betreft'.

Het online reglement en de PDF werden vandaag aangepast.

Het verbodsbord C23 betekent:
Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen bestemd of gebruikt voor het vervoer van zaken.
Een opschrift op een onderbord beperkt het verbod tot de bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa.

Bijgewerkte verkeersgedragsregels voor bestuurders van prioritaire voertuigen

op . Gepost in Recente wijzigingen

Vanaf 1 oktober 2020 geldt de wet van 16 juli 2020 tot wijziging, voor wat betreft het verkeer van prioritaire voertuigen, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Deze wijzigingen strekken ertoe om in geval van nood de prioritaire voertuigen in staat te stellen een interventie sneller uit te voeren.

In artikel 3 vervangen de veldwachters de ambtenaren en de provinciale wegopzichters.

Artikel 37.4 wordt gewijzigd om prioritaire voertuigen met een speciaal geluidstoestel voortaan toe te laten om met gematigde snelheid direct door het rode licht te rijden zonder te hoeven stoppen.

Er wordt een artikel 37.5 toegevoegd dat bepaalt dat bestuurders van een prioritair voertuig zijn vrijgesteld van de bepalingen van de Wegcode wanneer ze een dringende opdracht uitvoeren. Deze vrijstelling heeft betrekking op de prioritaire voertuigen van bevoegde personen, de voertuigen voor dringende medische interventies (112), de brandweervoertuigen, de voertuigen van de civiele bescherming, de voertuigen van de veiligheidsdienst van de spoorwegen, de voertuigen voor hulpverlening van Infrabel, en de voertuigen voor hulpverlening bij een ernstig incident veroorzaakt door water, gas, elektriciteit of radioactieve stoffen.

Deze bestuurders blijven echter onderworpen aan de artikelen 4, 8.4, 16.4, 20, 24, eerste lid, 3°, 35, 36, 37, 44.1, leden 4 en 5, en 59.1 van de Wegcode.

Voor alle bijkomende informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2020.

Enkele artikelen m.b.t. voetgangers en fietsers op punt gesteld in de Wegcode

op . Gepost in Recente wijzigingen

Op 1 oktober 2020 treedt de wet van 22 juni 2020 in werking, die wijzigingen in de Wegcode aanbrengt met betrekking tot voetgangers en fietsers. Deze wijzigingen zijn miniem en dienen in de eerste plaats om onnauwkeurigheden in de Franse versie van de Wegcode te corrigeren.

Voor de duidelijkheid wordt eerst artikel 2.68 van de Franse versie van de Wegcode gewijzigd om te bepalen dat een eenvoudig verkeersbord C3, voorzien van een onderbord met daarop de vermelding “rue scolaire” (schoolstraat), voortaan volstaat om tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen motorvoertuigen uit de schoolstraten te weren (het zal niet langer nodig zijn om een afsluiting te plaatsen).

Wat de fietsers betreft, wordt artikel 2.15.1 van de Franse versie gewijzigd om te bepalen dat “cycles” (rijwielen) en “quadricycles” (vierwielers) voortaan worden gelijkgesteld met “bicyclettes” (fietsen) en niet langer met “cycles” (rijwielen). Dit leidt tot de schrapping in artikel 9.1.2, 1°, van de woorden: “De drie- en vierwielers zonder motor waarvan de breedte, lading inbegrepen, minder is dan 1 meter, mogen eveneens het fietspad volgen”, aangezien deze woorden overbodig zijn geworden.

In de artikelen 22novies en 43.2 van de Franse versie van de Wegcode worden “vélos électriques speed pedelecs” (elektrische fietsen speedpedelecs) nu eenvoudigweg “speed pedelecs” (speedpedelecs) genoemd, zoals ook al het geval was in de andere bepalingen van de Wegcode.

In artikel 22undecies wordt het volgende lid geschrapt: “Uitrijden van de schoolstraat is toegelaten tenzij anders bepaald door de wegbeheerder.”

Tot slot wordt er in artikel 61 veel veranderd:

Lichten die een fiets omringd door pijltjes of die het silhouet van een fietser of voetganger voorstellen, gelden voortaan voor fietsers, maar ook voor tweewielige bromfietsen als deze op het fietspad mogen rijden. Bovendien wordt het woord “oranje”, dat in dit artikel meermaals voorkomt, veranderd in “oranjegele” / “oranjegeel” om overeen te stemmen met de formuleringen die elders in de Wegcode reeds worden gebruikt.

Voor alle bijkomende informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze aanpassing aan het Verkeersreglement is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 september 2020.

Een nieuw concept in het Verkeersreglement : de reddingsstrook

op . Gepost in Recente wijzigingen

Op 1 oktober 2020 treedt de wet van 22 juni 2020 in werking, die wijzigingen in de Wegcode aanbrengt met betrekking tot de zogenaamde reddingsstroken. Het concept wordt ingevoerd om de weggebruikers op te leggen om bij fillevorming op een rijbaan met verschillende rijstroken, een doorgang vrij te houden voor prioritaire voertuigen.

Zoals blijkt uit een enquête die de FOD Mobiliteit en Vervoer, Vias institute en DBDMH in 2018 hebben gehouden, weet een kwart van de bestuurders niet wat ze moeten doen om doorgang te verlenen aan de hulpdiensten of andere prioritaire voertuigen. Deze laatste verliezen vaak kostbare tijd als er files zijn. Het is immers erg moeilijk te manoeuvreren om de weg vrij te maken als men in de file staat. Hoe kan een bestuurder de nodige ruimte vrijmaken om doorgang te verlenen aan een prioritair voertuig? Welke kant moet zo'n bestuurder op?

Daarom wordt aan artikel 2 van de Wegcode een bepaling toegevoegd die stelt dat de vrije ruimte tussen twee rijstroken in dezelfde rijrichting, voortaan mag worden gebruikt door de in artikel 37 van de Wegcode bedoelde prioritaire voertuigen wanneer de aard van hun opdracht dit rechtvaardigt.

Aan artikel 9 wordt ook een punt 8 toegevoegd om uit te leggen hoe de doorgang in de praktijk moet worden gevormd. Op een rijbaan met twee rijstroken in dezelfde rijrichting moeten de bestuurders op de linkerrijstrook zo ver mogelijk naar links uitwijken en die op de rechterrijstrook zo ver mogelijk naar rechts. Als de rijbaan meer dan twee rijstroken in dezelfde rijrichting telt, wijken de bestuurders op de linkerrijstrook uit naar links en de bestuurders op de andere rijstroken naar rechts, waardoor er een reddingsstrook ontstaat tussen de linkerrijstrook en de andere rijstroken.

Zie ook de “FAQ Reddingsstrook”.

Voor meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze aanpassing aan het Verkeersreglement is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 september 2020.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.