19 JULI 2002. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer.
(B.S. 26.07.2000)

Hoofdstuk I. Definities

Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor de mobiliteit;

2° decreet : het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen;

3° bevoegde administratie : de afdeling Personenvervoer en Luchthavens van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie Wegen en Verkeer;

4° wegeninspecteurs : de ambtenaren, bedoeld in artikel 64 van het decreet;

5° wegeninspecteurs-controleurs : de ambtenaren, bedoeld in artikel 64 en 66 van het decreet;

6° VVM : de Vlaamse Vervoermaatschappij " De Lijn ".

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.