19 JULI 2002. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer.
(B.S. 26.07.2000)

Hoofdstuk IV. Bepalingen gemeen aan de hoofdstukken II en III : Vervoer voor eigen rekening

Artikel 26

Een attest kan enkel worden afgeleverd aan diegene die het bewijs levert dat er is voldaan aan de voorwaarden van artikel 22 van het decreet en die kan aantonen dat de vorm van vervoer waarvoor hij een attest aanvraagt, geregeld vervoer dan wel een bijzondere vorm van geregeld vervoer betreft.

Artikel 27

De minister is, ter uitvoering van artikel 23 van het decreet, belast met het afleveren van het attest.

De minister neemt een beslissing binnen één maand na de datum waarop de vervoerder de vergunningsaanvraag heeft ingediend.

De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht binnen tien dagen na afloop van bovenvermelde termijn.

Het attest wordt geweigerd indien blijkt dat :

het vervoer waarvoor de vergunning werd aangevraagd niet beantwoordt aan de bepalingen van artikel 2, 3°, van het decreet en artikel 26 van dit besluit :

het modelattest, dat als bijlage III bij dit besluit is gevoegd, niet is gebruikt of niet volledig werd ingevuld;

er niet is voldaan aan de wettelijke bepalingen inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg;

er niet is voldaan aan de verplichting om de op het grondgebied van het Vlaamse Gewest geldende collectieve arbeidsovereenkomsten na te leven.

Artikel 28

De maximale geldigheidsduur van het attest is vijf jaar.

Artikel 29

Het attest of een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift ervan moet in het voertuig aanwezig zijn en getoond worden op verzoek van de ambtenaren die met de controle zijn belast.

Artikel 30

Het attest wordt ingetrokken en beëindigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 tot en met 6 van dit besluit.

Tevens kan aan de houder van het attest een verbod worden opgelegd zoals bedoeld in artikel 7 van dit besluit.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.