1 JULI 2006. - Koninklijk besluit tot regeling van de financiering van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen.
[B.S. 24.07.2006]

  Artikel 1

  Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder « kilometerattest » het document afgegeven door de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen met toepassing van de artikelen 4, § 3, en 6, § 2, van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen.

  Artikel 2

  Het kilometerattest bevat ten minste de volgende gegevens :

  • het chassisnummer van het voertuig;
  • de datum van eerste inschrijving van het voertuig in België;
  • de datum van aflevering van het attest;
  • alle geregistreerde kilometerstanden van het voertuig met de overeenkomende data van registratie.

  Artikel 3

  De vereniging wordt volledig gefinancierd door de vergoeding die derden die een kilometerattest aanvragen, betalen.

  De maximale vergoeding voor het verkrijgen van een kilometerattest bedraagt 6 euro, BTW inbegrepen. Dit bedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan de evolutie van de index der consumptieprijzen. De basisindex is deze van de maand november 2006.

  De vergoeding is verschuldigd aan de vereniging die is belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen of aan de erkende instellingen voor autokeuring op het ogenblik van de aflevering van een kilometerattest dat minstens vier kilometerstanden met intervallen van minstens twee maanden bevat.

  Artikel 4

  Voor de toepassing van artikel 4, § 3, van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen wordt een kilometerattest beschouwd als van recente datum, wanneer het niet ouder is dan twee maanden.

  Artikel 5

  Op 1 december 2006 treden in werking :

  de artikelen 4, § 3, en 6, §§ 1 en 2, van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen;

  dit besluit.

  Artikel 6

  Onze Minister bevoegd voor Consumentenzaken, Onze minister bevoegd voor Economie en Onze Minister bevoegd voor Mobiliteit zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

  Zie ook :

  • Wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen.
  • Koninklijk besluit van 21 februari 2005 betreffende de erkenning van en de controle op de vereniging die is belast met registratie van de kilometerstand van voertuigen.
  • Koninklijk besluit van 30 september 2004 betreffende de inwerkingtreding van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen en betreffende de documenten opgemaakt door een vakman naar aanleiding van werken aan een voertuig.
  • Koninklijk besluit van 17 september 2005 betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen.
  • Ministerieel besluit van 19 september 2005 houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen, de minnelijke schikking bedoeld in artikel 11 voor te stellen.
  • Koninklijk besluit van 4 mei 2006 tot erkenning van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen.
  • Koninklijk besluit van 26 augustus 2006 tot regeling van de medewerking aan de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen.
  Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.