2 JUNI 2010. - Koninklijk besluit betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen.
[BS 14.06.2010]

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Afdeling 3. Toepassingsgebied en categorieën van uitzonderlijke voertuigen

Artikel 3

Een uitzonderlijk voertuig is een auto, een aanhangwagen of een sleep, zoals gedefinieerd in artikel 1 van het technisch reglement, die wegens zijn constructie of wegens zijn ondeelbare lading, de grenzen inzake massa of afmetingen overschrijdt vastgesteld in de Wegcode en het technisch reglement.

De vergunning kan, indien het vervoer het vereist, afwijken van artikel 49.1, eerste lid van de Wegcode.

Artikel 3/1

§ 1. Praalwagens zijn, binnen de voorwaarden van artikel 56bis van de Wegcode, niet onderworpen aan de bepalingen van dit besluit, evenals uitzonderlijke voertuigen, op de openbare weg in het verkeer gebracht :

  • door het leger;
  • door de politiediensten;
  • door de wegbeheerders voor het uitvoeren van hun opdrachten;
  • door de aannemers van de wegbeheerders die tijdens de winterperiode belast zijn met het ruimen van sneeuw of het strooien, voor zover het uitzonderlijk karakter van het voertuig ontstaat door de sneeuwschop of de strooiïnstallatie;
  • door de civiele bescherming;
  • door de brandweer;
    of opgevorderd door de overheid voor rampenbestrijding.

In deze gevallen gebeurt het uitzonderlijk vervoer onder de leiding van de overheid die het uitzonderlijk voertuig gebruikt. Deze overheid neemt alle vereiste maatregelen om de verkeersveiligheid te verzekeren alsmede om het verkeer van het uitzonderlijk voertuig veilig en vlot te laten verlopen.

§ 2. De gemeenteraden mogen aanvullende reglementen vaststellen waarbij de toepassing van de bepalingen van dit besluit wordt geschorst of gewijzigd voor het verkeer tussen de laad- en loskaaien, de opslagplaatsen, de hangars en de magazijnen gelegen binnen de zee- of de rivierhavens.

§ 2 is vernietigd bij arrest nr. 227.117 van 15 april 2014 van de Raad van State.

Artikel 3/1 Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dit besluit is niet van toepassing op de volgende uitzonderlijke voertuigen:

1° de uitzonderlijke voertuigen die in het verkeer op de openbare weg worden gebracht door of in opdracht van:

a) het leger;
b) de politiediensten;
c) de wegbeheerders;
d) de civiele bescherming;
e) de brandweer;

2° de uitzonderlijk voertuigen die in het verkeer op de openbare weg worden gebracht naar aanleiding van door de overheid georganiseerd vervoer voor rampenbestrijding;

3° dubbel gelede bussen met vier of meer assen met een lengte van maximum 25,25 m;

4° praalwagens, binnen de voorwaarden vermeld in artikel 56bis van de Wegcode;

In de gevallen, gebeurt het uitzonderlijk vervoer onder de leiding van de overheid, die het uitzonderlijk voertuig gebruikt. De overheid neemt alle vereiste maatregelen om de verkeersveiligheid te verzekeren alsook om het verkeer van het uitzonderlijk voertuig veilig en vlot te laten verlopen.

Artikel 4

De categorieën van uitzonderlijke voertuigen zijn de volgende :

1° Categorie 1 : het uitzonderlijk voertuig van deze categorie voldoet aan volgende voorwaarden:

a) voor een enkelvoudig voertuig is zijn lengte kleiner dan of gelijk aan 19,00 meter;
b) voor een sleep is zijn lengte kleiner dan of gelijk aan 27,00 meter;
c) zijn breedte is kleiner dan of gelijk aan 3,50 meter;
d) zijn hoogte en zijn massa voldoen aan de Wegcode en het technisch reglement;

2° Categorie 2 : het uitzonderlijk voertuig van deze categorie voldoet aan minstens één van de volgende voorwaarden:

a) voor een enkelvoudig voertuig is zijn lengte groter dan 19,00 meter en kleiner dan of gelijk aan 22,00 meter;
b) voor een sleep is zijn lengte groter dan 27,00 meter en kleiner dan of gelijk aan 30,00 meter;
c) zijn breedte is groter dan 3,50 meter en kleiner dan of gelijk aan 4,25 meter;
d) zijn hoogte overschrijdt de grenzen voorzien in de Wegcode en het technisch reglement en is kleiner dan of gelijk aan 4,50 meter;
e) zijn massa overschrijdt de grenzen voorzien in het technisch reglement en is kleiner dan of gelijk aan 90,000 ton;

3° Categorie 3 : het uitzonderlijk voertuig van deze categorie voldoet aan minstens één van volgende voorwaarden:

a) voor een enkelvoudig voertuig is zijn lengte groter dan 22,00 meter en kleiner dan of gelijk aan 28,00 meter;
b) voor een sleep is zijn lengte groter dan 30,00 meter en kleiner dan of gelijk aan 35,00 meter;
c) zijn breedte is groter dan 4,25 meter en kleiner dan of gelijk aan 5,00 meter;
d) zijn hoogte is groter dan 4,50 meter en kleiner dan of gelijk aan 4,80 meter;
e) zijn massa is groter dan 90,000 ton en kleiner dan of gelijk aan 120,000 ton;

4° Categorie 4 : het uitzonderlijk voertuig van deze categorie voldoet aan minstens één van volgende voorwaarden:

a) voor een enkelvoudig voertuig is zijn lengte groter dan 28,00 meter;
b) voor een sleep is zijn lengte groter dan 35,00 meter;
c) zijn breedte is groter dan 5,00 meter;
d) zijn hoogte is groter dan 4,80 meter;
e) zijn massa is groter dan 120,000 ton.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.