4 MEI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.
[BS 10.05.2007]

Titel III. Examens

Hoofdstuk 4. Beroep in geval van niet slagen voor het praktisch examen

Artikel 44

§ 1. Na twee mislukkingen voor hetzelfde type praktisch examen vermeld in dit besluit, kan tegen die tweede beslissing beroep worden ingediend bij de commissie bedoeld in artikel 47 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Dit beroep moet ingediend worden binnen de 15 dagen te rekenen vanaf de datum van het mislukken.

Dit beroep wordt, bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van de beroepscommissie. De in artikel 61 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voorgeschreven retributie moet betaald worden op de erin vastgestelde wijze. Zij wordt slechts op beslissing van de beroepscommissie terugbetaald.

Voor wat betreft het Waals Gewest, worden de woorden ″artikel 61 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs″ vervangen door de woorden ″artikel 63 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs″.

Het beroep, ondertekend door de kandidaat, vermeldt de naam, voornaam en geboortedatum van deze laatste, alsmede het examencentrum waar het examen werd afgenomen en de datum daarvan. Het is met redenen omkleed door feiten die alleen betrekking hebben op de personen en de omstandigheden van plaats, tijd en procedure waaronder het examen werd afgelegd.

§ 2. De beroepscommissie verricht alle bijkomende onderzoeken die zij nodig acht.

Zij beslist dat de kandidaat geslaagd is voor het examen of bevestigt de mislukking.

Zij kan, in voorkomend geval, de verzoeker machtigen een nieuw examen af te leggen na afloop van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs waarvan de verzoeker houder was; zij bepaalt onder welke voorwaarden het examen plaats heeft.

§ 3. In afwijking van artikelen 35, § 5, en 42, § 5, wordt het getuigschrift van basiskwalificatie afgeleverd door de Minister of zijn gemachtigde op basis van de beslissing van welslagen van de beroepscommissie over het praktisch examen.

Het getuigschrift van basiskwalificatie, bedoeld in het eerst lid, vermeldt de categorie van het voertuig waarmee de kandidaat het examen heeft afgelegd en de datum van het praktisch examen ten gevolge van het beroep bedoeld in dit artikel.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.