8 JANUARI 1996. - Koninklijk besluit tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens.
[BS 02-02-1996]

Hoofdstuk II. Algemene bepalingen betreffende de inschrijving van de commerciële kentekenplaten

Afdeling 1. Gemeenschappelijke bepalingen

Artikel 4

4.1. De aanvraag voor een inschrijving "proefritten" of "handelaar" wordt aan de Directie Inschrijvingen Voertuigen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer gericht door middel van een formulier, afgegeven door de Minister bevoegd voor het inschrijven van voertuigen of zijn gemachtigde.

Deze aanvraag moet betrekking hebben op de soort plaat die overeenstemt met het voertuigtype dat onder de activiteit van de aanvrager valt.

De aanvraag kan eveneens worden ingegeven door elektronische overdracht van de gegevens aan de Directie Inschrijvingen Voertuigen telkens de mogelijkheid bestaat en overeenkomstig de richtlijnen van de leidinggevende ambtenaar of zijn gemachtigde.

De aanvraag tot inschrijving kan slechts ingeleid worden door de persoon, gebruiker van de elektronische toepassing die heeft geleid tot voornoemde inschrijving, waarvan de identiteit en de hoedanigheid voor echt kan verklaard worden.

4.2. Geen enkele aanvraag om inschrijving mag ingediend worden op naam van meerdere personen of op naam van een feitelijke vereniging.

4.3. Het formulier voor de aanvraag om inschrijving bevat de volgende inlichtingen :

4.3.1. wat de aanvrager betreft :

4.3.1.1. zijn naam of zijn benaming.

Wanneer de aanvrager een natuurlijke persoon is, zijn naam, zijn eerste voornaam en zijn geboortedatum, zoals die op zijn identiteitskaart of op het als zodanig geldend document voorkomen.

Wanneer de aanvrager een openbare dienst is, zijn volledige benaming;

4.3.1.2. zijn adres.

Wanneer de aanvrager een natuurlijke persoon is, zijn naam, zijn eerste voornaam en zijn geboortedatum, zoals die op zijn identiteitskaart of op het als zodanig geldend document voorkomen.

Wanneer de aanvrager een openbare dienst is, zijn volledige benaming;

4.3.1.3. zijn B.T.W.-nummer of, bij ontstentenis ervan, wanneer het gaat over personen bedoeld in artikel 5, punten 5.3., 5.4. en 5.5., het identificatienummer in het Rijksregister;

4.3.1.4. zijn inschrijvingsnummer in het Handelsregister, behalve voor de personen vermeld in artikel 5, punten 5.3., 5.4. en 5.5., die door de aard van hun activiteiten niet in het Handelsregister vermeld zijn;

4.3.2. wat de aangevraagde commerciële kentekenplaat betreft, de juiste aard van deze plaat: proefrittenplaat auto, proefrittenplaat moto, proefrittenplaat aanhangwagen, handelaarsplaat auto, handelaarsplaat moto of handelaarsplaat aanhangwagen.

4.4. Het formulier voor de aanvraag om inschrijving wordt door de aanvrager gedagtekend en ondertekend; wanneer deze een andere dan een natuurlijke persoon is, moet de aanvraag door een gemachtigd persoon worden ondertekend.

4.5. Het formulier voor de aanvraag om inschrijving bevat het attest van de verzekeraar.

4.5.1. Dit attest draagt het zegel van de verzekeraar, dat moet overeenstemmen met het vooraf bij de Directie Inschrijvingen Voertuigen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer gedeponeerde model, alsook de naam in drukletters en de handtekening van zijn gemachtigde.

4.5.2. De verzekeraar mag zijn attest slechts op een formulier voor de aanvraag om inschrijving doen voorkomen als bewijs:

  • hetzij van het onderschrijven van een verzekeringscontract overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen voor verscheidene voertuigen, achtereenvolgens in het verkeer te brengen onder dekking van een "proefrittenplaat" of van een "handelaarsplaat";
  • hetzij van het aanbrengen van wijzigingen in het onderschreven verzekeringscontract.
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.