8 JANUARI 1996. - Koninklijk besluit tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens.
[BS 02-02-1996]

Hoofdstuk II. Algemene bepalingen betreffende de inschrijving van de commerciële kentekenplaten

Afdeling 3. Bepalingen eigen aan de inschrijving "handelaar"

Artikel 11

11.1. De bevoegde constructeurs of bouwers van motorvoertuigen of aanhangwagens alsook hun mandatarissen erkend overeenkomstig het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen of het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen, kunnen een inschrijving "handelaar" verkrijgen voor de voertuigen waarvan zij eigenaar zijn.

11.2. De personen die het beroep uitoefenen van detailhandelaar in motorvoertuigen of in aanhangwagens kunnen een inschrijving "handelaar" verkrijgen voor de voertuigen waarvan zij eigenaar zijn.

Artikel 12

12.1. De aanvrager vermeldt op het formulier voor de aanvraag om inschrijving de volgende bijkomende inlichting:

hetzij de maximale cilinderinhoud, uitgedrukt in kubieke centimeter, van de voertuigen waarop een "handelaarplaat" zal worden aangebracht;

hetzij de maximale toegelaten massa, uitgedrukt in kilogram, van deze voertuigen.

12.2. De personen bedoeld in artikel 11, punt 11.1., voegen bij hun aanvraag tot het verkrijgen van een inschrijving "handelaar":

12.2.1. een gezegeld uittreksel uit het handelsregister, afgeleverd binnen zestig dagen die de aanvraag voorafgaan en waaruit de precieze aard van het uitgeoefende beroep blijkt;

12.2.2. een verklaring, opgesteld door het bestuur dat bevoegd is voor de belasting over de toegevoegde waarde binnen dertig dagen die de aanvraag voorafgaan en waarin vermeld is:

het identificatienummer van de houder bij de B.T.W.;

dat de houder nog steeds bij de B.T.W. geïdentificeerd is voor één van de beroepen bedoeld in artikel 11, punt 11.1.;

12.2.3. een kopie van de erkenning die hun door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur werd toegekend.

12.3. De personen bedoeld in artikel 11, punt 11.2., voegen bij hun aanvraag tot het verkrijgen van een inschrijving "handelaar":

12.3.1. een gezegeld uittreksel uit het handelsregister, afgeleverd binnen zestig dagen die de aanvraag voorafgaan en waaruit de precieze aard van het uitgeoefende beroep blijkt;

12.3.2. een verklaring, opgesteld door het bestuur dat bevoegd is voor de belasting over de toegevoegde waarde binnen dertig dagen die de aanvraag voorafgaan en waarin vermeld is:

 • het identificatienummer van de houder bij de B.T.W.;
 • dat de houder bij de B.T.W. geïdentificeerd is voor het beroep van detailhandelaar;

12.3.3. een vestigingsgetuigschrift met betrekking tot één van de beroepen bedoeld in artikel 11, punt 11.2., afgeleverd door de bevoegde Kamer voor Ambachten en Neringen of door de Vestigingsraad binnen dertig dagen die de aanvraag voorafgaan. Voor de personen die een aantal werknemers hoger dan vijftig tewerkstellen (twintig voor de aanvragers van een "handelaarplaat" moto) is dit document niet vereist; het wordt alsdan vervangen door een getuigschrift opgesteld binnen dezelfde termijn door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat het aantal werknemers vermeldt die op de laatste dag van het voorlaatste volledig kwartaal ten opzichte van de datum van de aanvraag tewerkgesteld waren of, bij ontstentenis hiervan, het aantal werknemers tewerkgesteld op de laatste dag van het eerste kwartaal van tewerkstelling of, bij ontstentenis hiervan, het aantal werknemers vermeld op de inschrijvingsaanvraag bij bedoelde Rijksdienst.

Artikel 13

13.1. De Directie Inschrijvingen Voertuigen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer geeft het volgende af:

13.1.1. een "handelaarplaat" en een bijbehorend inschrijvingsbewijs;

13.1.2. een zelfklevend vignet met vermelding van een jaartal. Dit vignet moet worden aangebracht op de "handelaarplaat", op de specifiek daartoe voorziene plaats.

13.2. Het op het zelfklevend vignet vermelde jaartal bepaalt het jaar waarin de geldigheid van de inschrijving "handelaar" vervalt. De vóór 1 oktober uitgereikte vignetten vermelden het jaartal van het lopende kalenderjaar; de vanaf 1 oktober uitgereikte vignetten vermelden het jaartal van het volgende kalenderjaar.

13.3. Het inschrijvingsbewijs vermeldt de uiterste geldigheidsdatum, namelijk "31/12", gevolgd door het jaartal van het zelfklevend vignet.

Artikel 14

De letterreeksen voorbehouden voor de handelaarsplaat, alsook de modellen van voornoemde plaat, van het bijbehorend inschrijvingsbewijs en van het zelfklevend vignet worden door de minister bevoegd voor het inschrijven van voertuigen vastgesteld.

Artikel 15

15.1. De voertuigen waarop een "handelaarplaat" is aangebracht en waarvan de bestuurder het bijbehorende inschrijvingsbewijs bij zich heeft, mogen slechts worden gebruikt:

 • wanneer de houder een natuurlijke persoon is, door deze persoon zelf, door zijn familieleden aangegeven als helpers van een zelfstandig werknemer alsook door de vennoten of leden van de feitelijke vennootschap waartoe de houder behoort die dezelfde activiteiten uitoefenen;
 • wanneer de houder een rechtspersoon is, door de actieve vennoten, beheerders, geranten en beheersorganen van deze rechtspersoon;
 • door de werknemers die door de houder worden tewerkgesteld. Deze werknemers moeten in het bezit zijn van een document dat uitgaat van de houder en waarop hun identiteit vermeld is evenals de hoedanigheid waarin zij gemachtigd zijn het voertuig onder een inschrijving "handelaar" te gebruiken.

15.2. De voertuigen moeten voorzien zijn van het fiscaal kenteken dat voor de aangebrachte "handelaarplaat" afgegeven is.

15.3. Het is verboden voertuigen, voorzien van een "handelaarplaat", uit te lenen of te verhuren.

Nochtans is dit verbod, bij afwijking van punt 15.1., niet van toepassing bij het uitlenen of verhuren van een voertuig aan een persoon waarvan het op zijn naam ingeschreven voertuig zich in de werkplaats van de uitlener of van de verhuurder ter herstelling bevindt.

Dit uitlenen of verhuren zal evenwel niet langer dan zeven dagen mogen duren; bovendien zal de persoon die het voertuig huurt of ontleent eveneens in het bezit moeten zijn van het inschrijvingsbewijs van het ter herstelling toevertrouwde voertuig.

Artikel 16

16.1. Tussen 1 oktober en 31 december van ieder jaar toont de houder van een inschrijving "handelaar" aan dat hij nog steeds alle voorwaarden vervult om deze inschrijving "handelaar" te behouden.

Daartoe dient hij bij de Directie Inschrijvingen Voertuigen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer een aanvraag om vernieuwing van het zelfklevend vignet in door middel van het formulier bedoeld in artikel 4, punt 4.1., ingevuld overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.

16.2. De personen bedoeld in artikel 11, punt 11.1., voegen bij hun aanvraag om vernieuwing:

16.2.1. een verklaring, opgesteld door het bestuur dat bevoegd is voor de belasting over de toegevoegde waarde binnen dertig dagen die de aanvraag voorafgaan en waarin vermeld is:

 • het identificatienummer van de houder bij de B.T.W.,
 • dat de houder nog steeds bij de B.T.W. geïdentificeerd is voor één van de beroepen bedoeld in artikel 11, punt 11.1., en dit daadwerkelijk uitoefent,
 • dat de houder ten minste twaalf voertuigen verkocht heeft in de loop van de twaalf maanden die de datum van afgifte van de verklaring voorafgaan,
 • dat bij zijn weten het bezit of het gebruik van de inschrijving "handelaar" gedurende de twaalf maanden die de datum van de afgifte van de verklaring voorafgaan geen aanleiding heeft gegeven tot overtreding van douane- of fiscale regelingen;

16.2.2. een verklaring waarbij zij verzekeren nog steeds te voldoen aan al de voorwaarden op basis waarvan hun de oorspronkelijke erkenning werd toegekend.

16.3. De personen bedoeld in artikel 11, punt 11.2., voegen bij hun aanvraag om vernieuwing:

16.3.1. een verklaring, opgesteld door het bestuur dat bevoegd is voor de belasting over de toegevoegde waarde binnen dertig dagen die de aanvraag voorafgaan en waarin vermeld is:

 • het identificatienummer van de houder bij de B.T.W.,
 • dat de houder nog steeds bij de B.T.W. geïdentificeerd is voor het beroep van detailhandelaar,
 • dat de houder ten minste twaalf voertuigen verkocht heeft in de loop van de twaalf maanden die de datum van afgifte van de verklaring voorafgaan,
 • dat bij zijn weten het bezit of het gebruik van de inschrijving "handelaar" gedurende de twaalf maanden die de datum van de afgifte van de verklaring voorafgaan geen aanleiding heeft gegeven tot overtreding van douane- of fiscale regelingen;

16.3.2. een vestigingsgetuigschrift met betrekking tot één van de beroepen bedoeld in artikel 11, punt 11.2., afgeleverd door de bevoegde Kamer voor Ambachten en Neringen of door de Vestigingsraad binnen dertig dagen die de aanvraag voorafgaan. Voor de personen die een aantal werknemers hoger dan vijftig tewerkstellen (twintig voor de aanvragers van een "handelaarplaat" moto) is dit document niet vereist; het wordt alsdan vervangen door een getuigschrift opgesteld binnen dezelfde termijn door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat het aantal werknemers vermeldt die op 30 juni van het lopende jaar tewerkgesteld waren of, bij ontstentenis hiervan, het aantal werknemers tewerkgesteld op de laatste dag van het derde kwartaal van hetzelfde jaar of, bij ontstentenis hiervan, het aantal werknemers vermeld op de inschrijvingsaanvraag bij bedoelde Rijksdienst.

16.4. Bij  voorkomend geval kan de Minister bevoegd voor het inschrijven van voertuigen of zijn gemachtigde eisen dat de houder van de te vernieuwen inschrijving "handelaar" hem elke andere inlichting of elk ander document bezorgt waardoor hij zich ervan kan vergewissen dat er nog steeds voldaan wordt aan al de in dit besluit vastgelegde voorwaarden om deze inschrijving "handelaar" te behouden. Zijn aanvraag moet gemotiveerd zijn.

Artikel 17

Wanneer alle voorwaarden om een inschrijving "handelaar" te behouden daadwerkelijk vervuld zijn, geeft de Directie Inschrijvingen Voertuigen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer een inschrijvingsbewijs met vermelding van de nieuwe uiterste geldigheidsdatum af, evenals een zelfklevend vignet met vermelding van het nieuwe jaartal dat door de titularis op de specifiek daartoe bestemde plaats op de "handelaarsplaat" dient aangebracht te worden ter vervanging van het vorige vignet.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.