8 JANUARI 1996. - Koninklijk besluit tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens.
[BS 02-02-1996]

Hoofdstuk V. Slotbepalingen

Artikel 33 - Opheffingsbepalingen.

33.1. In het koninklijk besluit van 31 december 1953 houdende de reglementering van de inschrijving van de motorvoertuigen en de aanhangwagens worden opgeheven:

33.1.1. de artikelen 12 tot 15, 15ter en 15quater, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 januari 1990;

33.1.2. artikel 15bis, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 januari 1990 en 27 december 1993;

33.1.3. artikel 17, zesde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 december 1993.

33.2. In artikel 4, punt 4.3.1.3., eerste streepje, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 januari 1990, vervallen de woorden "of voor verscheidene voertuigen, achtereenvolgens in het verkeer te brengen onder dekking van een proefrittenplaat of van een handelaarplaat".

Artikel 34 - Overgangsbepalingen.

34.1. De « proefrittenplaten » en « handelaarsplaten » met een opschrift bestaande uit drie letters gevolgd door drie cijfers of drie cijfers gevolgd door drie letters zijn geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de geldigheid van een inschrijving « proefritten » bedoeld in artikel 9, punt 9.1. of de vernieuwing van de geldigheid van een inschrijving « handelaar » bedoeld in artikel 16, punt 16.1 en in elk geval niet langer geldig dan 31 januari 2011.

34.2. In afwijking van artikel 7.2 zal uitzonderlijk voor het jaar 2010 de voor 15 november uitgereikte vignetten het jaartal van het lopende kalenderjaar vermelden; de vanaf 15 november uitgereikte vignetten vermelden het jaartal van het volgende kalenderjaar.

34.3. In afwijking van artikel 9.1 zal uitzonderlijk voor het jaar 2010 de houder van een inschrijving proefritten tussen 15 november 2010 en 31 januari 2011 dienen aan te tonen dat hij nog steeds alle voorwaarden vervult om deze inschrijving « proefritten » te behouden met als gevolg de afgifte van een inschrijving en kentekenplaat die voldoet aan de bepalingen in uitvoering van artikel 8, welke wordt beschouwd als een vernieuwing van de geldigheid van een inschrijving « proefrit ».

34.4. In afwijking van artikel 16.1 zal uitzonderlijk voor het jaar 2010 de houder van een inschrijving « handelaar » tussen 15 november 2010 en 31 januari 2011 dienen aan te tonen dat hij nog steeds alle voorwaarden vervult om deze inschrijving « handelaar » te behouden met als gevolg de afgifte van een inschrijving en kentekenplaat die voldoet aan de bepalingen in uitvoering van artikel 14, welke wordt beschouwd als een vernieuwing van de geldigheid van een inschrijving « handelaar ».

Artikel 35 - Inwerkingtreding.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de eerste maand volgend op die gedurende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Artikel 36

Onze Minister van Financiën, Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Vervoer zijn ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.