8 JULI 2013. — Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen.
[B.S. 22.08.2013]

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit, wordt verstaan onder :

« wet » : de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen;

« identificatienummer van het voertuig » (VIN) : de alfanumerieke code die door de fabrikant aan een voertuig wordt toegekend om de adequate identificatie van elk voertuig mogelijk te maken;

« niet-gekend voertuig » : een voertuig dat nooit eerder werd ingeschreven in een repertorium van de voertuigen in België, overeenkomstig artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, of elders;

« gekend voertuig » : een voertuig dat geen niet gekend voertuig is;

« politiedienst » : de federale politie en de korpsen van de lokale politie;

« onder elektronische vorm naar een gecomputeriseerd gegevensbestand » : een elektronische manier om gegevens door te sturen, die nader zal worden bepaald door de beheersdienst, in overleg met de betrokken diensten.