10 OKTOBER 1974. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.
[BS 15.11.1974]

Hoofdstuk I. Begripsomschrijving en toepassingssfeer

Artikel 2. Toepassingssfeer

§1. De bepalingen van dit besluit zijn toepasselijk op de bromfietsen en de motorfietsen.

§2. 1. Sommige bijzondere categorieën van voertuigen zijn evenwel slechts aan bepaalde voorschriften van dit algemeen reglement onderworpen.

Het zijn : de voertuigen die meer dan 25 jaar geleden in dienst werden gesteld en ingeschreven overeenkomstig artikel 12, § 3 of 15/2, § 3 van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen.

Deze zijn enkel onderworpen aan de bepalingen van de artikelen 10, 11, §3 en 13 van dit besluit. Deze voertuigen zijn uitgesloten van volgend gebruik :

— commercieel en professioneel gebruik;

— woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer;

— bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer;

— gebruik als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten.

Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot :

— oldtimermanifestaties;

— proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig.

§2. 2. Andere bijzondere categorieën van voertuigen zijn niet aan de voorschriften van dit besluit onderworpen.

Het zijn: de voertuigen ingeschreven onder een aan het Ministerie van Landsverdediging voorbehouden bijzonder plaatnummer alsook de voertuigen die overeenkomstig de vigerende reglementering voorzien zijn van een inschrijvingsbewijs en een proefrittenplaat

§3. De in § 1 genoemde voertuigen die in het buitenland ingeschreven zijn, moeten, om in België tot het verkeer op de openbare weg te worden toegelaten, op gebied van de snelheid en het geluid, beantwoorden aan de technische eisen voorzien bij de in het land waar zij zijn ingeschreven geldende reglementering.