10 OKTOBER 1974. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.
[BS 15.11.1974]

Hoofdstuk II. Goedkeuring

Artikel 3. Goedkeuring van de typen van voertuigen

§1. Elk voertuig dat in België gebouwd of gemonteerd is of dat in België ingevoerd is onder dekking van een aangifte ten verbruik moet het voorwerp van een goedkeuring per type uitmaken.

Die goedkeuring, verleend door de Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde, is bestemd om vast te stellen of het voertuig voldoet aan de voorschriften van dit besluit.

Deze bepaling is niet toepasselijk op de voertuigen waarvoor voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit geen proces-verbaal van goedkeuring was vereist en die voor die datum in het verkeer werden gebracht.

Voor wat betreft het Vlaams Gewest, worden de woorden “Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde” vervangen door de woorden “bevoegde Vlaamse instantie”.

§2. Het te koop stellen en de verkoop met het oog op aanwending op de openbare weg, evenals het op de openbare weg in het verkeer brengen van voertuigen die niet volstrekt gelijkvormig zijn met het overeenkomstig § 1 goedgekeurde type, is verboden.

De verkoop, het te koop stellen evenals de publiciteit betreffende voertuigen of voertuigonderdelen die, gelet op het feit dat zij niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement, niet aangewend mogen worden op de openbare weg, moet respectievelijk vergezeld zijn van een geschreven document uitgaande van de verkoper, hetzij van een bord, hetzij van een etiket welke bedoelde beperking duidelijk vermeldt.

§3. De Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde kan, bij wijze van uitzondering, de goedkeuring en het in het verkeer brengen van een voertuig als alleenstaand geval toelaten volgens de procedure en de goedkeuringsvoorwaarden die hij vaststelt.

Dergelijke toelating mag slechts verleend worden mits de verzoeker kan bewijzen dat:

  • ofwel de in de artikelen 3 tot 7 van dit besluit bedoelde goedkeuringsprocedure niet te verwezenlijken is en dat het een voor zijn persoonlijk gebruik bestemd voertuig geldt;
  • ofwel het voertuig werd ingevoerd ter gelegenheid van een verhuizing, door een persoon die in het buitenland gevestigd was en die zich, hetzij tijdelijk, hetzij definitief, in België vestigt;

Deze toelating geeft aanleiding tot de afgifte van een document, genaamd «proces-verbaal van goedkeuring als alleenstaand geval».

De voor het opstellen van dit proces-verbaal van goedkeuring vereiste testen worden uitgevoerd en het verslag terzake wordt opgesteld door een instelling belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen.

Dit proces-verbaal vereist geen uitreiking van het gelijkvormigheidsattest van het model zoals opgenomen in bijlage 1.

Voor wat betreft het Vlaams Gewest, worden de woorden “Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde” vervangen door de woorden “bevoegde Vlaamse instantie”.

§3bis. De Minister van Verkeerswezen en Posterijen, Telegrafie en Telefonie of zijn gemachtigde kan, bij wijze van uitzondering toelaten dat voertuigen of toebehoren, die een verbetering inzake constructie zijn of die goedgekeurd werden volgens regels, welke gelijkwaardig zijn aan of een beter resultaat opleveren dan de in deze reglementering vervatte regels, in het verkeer worden gebracht. Het is de aanvrager die de gegrondheid van zijn verzoek moet bewijzen.

Voor wat betreft het Vlaams Gewest, worden de woorden “Minister van Verkeerswezen en Posterijen, Telegrafie en Telefonie of zijn afgevaardigde” vervangen door de woorden “bevoegde Vlaamse instantie”;.

§4. De levering van nieuwe voertuigen door de fabrikant of zijn gemachtigde, alsook het in het verkeer brengen van nieuwe voertuigen, gelijkvormig met het goedgekeurde type en die het nummer van het proces-verbaal van goedkeuring hebben dat met dat type overeenkomt, moet binnen een periode van zeven jaar gebeuren, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de afgifte van het proces-verbaal van goedkeuring.

Na deze periode van zeven jaar, wordt het voertuigtype beschouwd als niet meer beantwoordend aan de wetgeving en is elke levering van nieuwe voertuigen gelijkvormig met dit type verboden. Indien de fabrikant dit type van voertuig verder wenst te verkopen na de periode van zeven jaar, moet hij een nieuwe goedkeuring aanvragen op basis van de op dat ogenblik vigerende wetgeving.

§5. Als de omstandigheden zulks vergen, kan de Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde de termijnen bepaald in §4 van dit artikel met twee jaar verlengen.

Deze verlenging zal slechts toegekend worden op verzoek van de fabrikant of zijn gemachtigde in de gevallen bedoeld in §4 en voor zover de betrokken voertuigen aan de recentste reglementaire voorschriften in voege op die datum, beantwoorden.

Voor wat betreft het Vlaams Gewest, worden de woorden “Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde” vervangen door de woorden “bevoegde Vlaamse instantie”.

§6. Wanneer een goedgekeurd type van voertuig niet meer gefabriceerd wordt, is de fabrikant of zijn gemachtigde verplicht de Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. De datum van stopzetting van de fabricage, alsook het nummer van het laatste vervaardigd chassis, dient daarbij vermeld te worden.

Voor wat betreft het Vlaams Gewest, worden de woorden “Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde” vervangen door de woorden “bevoegde Vlaamse instantie”.

§7. Een zelfklevend vignet, bestemd om op de inschrijvingsaanvraag te worden gekleefd, moet samen met het gelijkvormigheidsattest of het proces-verbaal van goedkeuring als alleenstaand geval worden afgegeven.

Dit vignet moet de volgende informatie bevatten :

  • merk;
  • aard;
  • type;
  • chassisnummer;
  • nummer van het proces-verbaal van goedkeuring (PVG);
  • handtekening (ofwel van een door de constructeur of door de mandataris of één van de mandatarissen aangeduide persoon waarvan de naam en de handtekening bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur zijn neergelegd ofwel van de gemachtigde ambtenaar);
  • datum.

Voor alle voertuigen met een geldig EG-certificaat van overeenstemming geldt echter de vrijstelling van de verplichte afgifte van het zelfklevende vignet bedoeld in het eerste lid, alsook van de verplichting om dit vignet aan te brengen op de inschrijvingsaanvraag.

Voor wat betreft het Vlaams Gewest, worden de woorden “het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur” vervangen door de woorden “de goedkeuringsinstantie” en worden de woorden “de gemachtigde ambtenaar” vervangen door de woorden “het gemachtigde personeelslid”.
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.