11 MEI 2004. - Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.
[BS 01.06.2004]

Titel II : Brevetten van beroepsbekwaamheid

Hoofdstuk V. Opleiding als instructeur, belast met de vorming van begeleiders rijbewijs B (enkel Vlaams Gewest)

Art. 38bis. De instructeurs die over het beroepsbekwaamheidsbrevet II of III, vermeld in artikel 24 van dit besluit, beschikken, worden toegelaten tot de opleiding voor instructeurs, belast met de vorming van begeleiders, vermeld in hoofdstuk III/1 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B.

Art. 38ter. De opleiding, vermeld in artikel 38bis, wordt georganiseerd door organisaties van nationale en internationale experten.

Art. 38quater. De opleiding, vermeld in artikel 38bis, mag niet worden aangeboden zonder de voorafgaande goedkeuring van het programma en het draaiboek van de opleiding door het bestuur. Die goedkeuring is geldig voor een jaar.

De organisatoren van de voormelde opleiding bezorgen met het oog op de goedkeuring, vermeld in het eerste lid, elk jaar een uitgewerkt programma en draaiboek van de opleiding, alsook een overzicht van de geplande opleidingsmomenten voor het komende jaar aan het bestuur. Ze doen dat minimaal een maand voor de aanvang van de opleiding of, als een programma en draaiboek al eerder zijn goedgekeurd, minimaal een maand voor de goedkeuring afloopt.

De voormelde opleiding duurt minstens zeven uur.

Het programma en het draaiboek bevatten minstens de inhoud, opgenomen in bijlage 6, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 38quinquies. Na afloop van de opleiding reikt de organisator van de opleiding een getuigschrift uit aan de instructeur, waarvan het model is opgenomen in bijlage 7, die bij dit besluit is gevoegd. De Minister kan het model wijzigen.

De schorsing of intrekking van de instructietoelating heeft van rechtswege de schorsing respectievelijk de intrekking van het voormelde getuigschrift tot gevolg.

Art. 38sexies. Een afschrift van het getuigschrift, vermeld in artikel 38quinquies, wordt bijgehouden door de rijschool waar de instructeur zijn functies vervult.

Art. 38septies. In het jaar waarin de instructeurs het getuigschrift, vermeld in artikel 38quinquies, behalen, wordt de minimumduur van de opleiding, vermeld in artikel 14, § 1, verminderd met zeven uur.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.