14 JULI 2005. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer.
[B.S. 26.07.2005]

Hoofdstuk III. Algemene bepalingen betreffende de erkenning van de werkplaatsen

Artikel 4

§1. De natuurlijke personen of rechtspersonen die de installatie, de controle van de meetnauwkeurigheid of de herstelling van tachografen in hun lokalen uitvoeren, worden erkend als installateur, wat de installatie en de controle van de meetnauwkeurigheid van de apparaten betreft en als hersteller, wat hun herstelling betreft.

§2. De voorwaarden waaraan de werkplaatsen moeten voldoen om een erkenning te bekomen, zijn bepaald in bijlage II.

§3. Iedere aanvraag om erkenning als installateur of hersteller van tachografen wordt gericht aan de Administratie.

De erkenning als installateur of hersteller van tachografen geeft aanleiding tot de inning van een retributie waarvan het bedrag vastgesteld is in bijlage V.

De retributies worden geïnd door de Administratie - Ontvangsten - van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

§4. Door de Minister of zijn afgevaardigde gemachtigde ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer gaan bij de aanvrager na of hij de vereiste beroepsbekwaamheid en technische vaardigheid bezit en over de nodige uitrusting beschikt.

Een omstandig verslag van de gedane vaststellingen wordt opgemaakt.

§5. De erkenning wordt toegekend voor een periode van vier jaar. Drie maanden vóór de vervaldatum wordt een nieuwe erkenning aangevraagd.

§6. De erkenning als installateur of hersteller wordt verleend of geweigerd door de Minister of zijn afgevaardigde, op basis van de eerste evaluatie. De erkenning of de weigering wordt betekend binnen de dertig dagen na de eerste evaluatie. Het verslag waarvan sprake in bovengenoemde § 4. met de motivering van de beslissing van aanvaarding of weigering, wordt meegeleverd.

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer houdt het register van erkende werkplaatsen bij.

§7. De erkenning wordt geweigerd indien tijdens de periode van 18 maanden voorafgaand aan de erkenningsaanvraag, een vorige erkenning werd ingetrokken op basis van artikel 12, § 1.

Artikel 5

Wanneer de tachograaf met een sleutel uitgerust is, overhandigt de houder van het voertuig de sleutel aan de bestuurders.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.