14 JULI 2005. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer.
[B.S. 26.07.2005]

Hoofdstuk VI. Intrekking van erkenning

Artikel 12

§1. De erkenning kan worden ingetrokken door de Minister of zijn afgevaardigde, indien een installatie, een controle van de meetnauwkeurigheid of een herstelling niet overeenkomstig de voorschriften van de verordening werd uitgevoerd.

De erkenning als installateur of hersteller kan ook worden ingetrokken indien, bij toepassing van artikel 13, wordt vastgesteld dat niet meer voldaan is aan de voorwaarden van dit besluit voor het installeren of herstellen van tachografen.

§2. De intrekking van de erkenning wordt aan de betrokkene betekend door de Minister of zijn afgevaardigde.

Binnen dertig dagen na de kennisgeving van de intrekking van de erkenning, kan de betrokkene per aangetekende brief beroep instellen bij de Minister.

De Minister doet bij gemotiveerde beslissing uitspraak binnen de dertig dagen na de verzending van de brief, eventueel na de betrokkene of zijn gevolmachtigde te hebben gehoord.

Het beroep is niet opschortend.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.