14 JULI 2005. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer.
[B.S. 26.07.2005]

Bijlage 2. Voorwaarden om de erkenning als installateur of hersteller van tachografen te bekomen

  A. SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE ERKENNING ALS INSTALLATEUR VAN ANALOGE TACHOGRAFEN

  De erkenning in de hoedanigheid van installateur is onderworpen aan het bezit, op het tijdstip van de indiening van het verzoek, van de volgende uitrusting:

  I. Ten aanzien van de controle van de tachografen voor de opstelling in de voertuigen :

  a) een snelheidssimulator die het gehele meetbereik van de op te stellen tachografen kan doorlopen. De meetresultaten in omwentelingen per km moeten op één omwenteling na en de snelheden in 0,1 km/h afleesbaar zijn;
  b) een geschikte gelijkspanningsbron;
  c) een afleesinrichting voor de registratiebladen (schijven) met een ingebouwd vergrootglas;
  d) een voorraad geschikte registratiebladen voor de te installeren tachografen.

  Deze uitrusting bevindt zich in een lokaal dat bestemd is voor de bedoelde werkzaamheden, metingen en controles.

  II. Ten aanzien van de opstelling in de voertuigen :

  a) een meetbaan van min. 20 m nuttige lengte op een horizontale en vlakke grond, steeds beschikbaar binnen het bedrijf voor de bepaling van de coëfficiënt « w » met een nauwkeurigheid van 0,25 %. In geval van overmacht behoorlijk vastgesteld is een meetbaan in de onmiddellijke nabijheid van het bedrijf toegestaan.
  De begin- en eindmerken worden op een zichtbare, onuitwisbare en onverplaatsbare wijze aangebracht;
  b) een richtspriet;
  c) een stalen lint, dubbele decameter waarvoor een kalibreringsattest werd afgeleverd of die in de nauwkeurigheidsklasse II, werd geijkt, schaaldeel 0,5 cm of minder;
  d) een manometer voor het nazicht van de bandendruk en een oppompsysteem waarmede de door de fabrikanten van banden en voertuigen voorgeschreven druk kan bereikt worden. Deze manometer, met geschikt meetbereik, mag geen schaaldeelwaarde vertonen van meer dan 0,25 bar en de miswijzing mag niet meer bedragen dan 2 % van de bovengrenswaarde van de meetschaal;
  e) een drievoet met een aftekeningsas voor het aanbrengen van de merktekens op de banden, en op de grond, of een schietlood;
  f) een impulsenteller met een schaaldeel van 1 impuls of minder;
  g) het vereiste gereedschap voor het plaatsen van de tachograaf in het voertuig;
  h) een uitgemeten traject van :
      - minstens 5 km voor de analoge totalisators;
      - minstens 10 km voor de digitale totalisators
  voor de eindcontrole van de opstellingen;
  i) een kaartsysteem bestemd voor het klasseren en het bewaren van de werkdocumenten naar het model bepaald door de Minister of zijn afgevaardigde. Deze documenten moeten voor ieder voertuig worden opgemaakt en aangevuld met het registratieblad waarop de gegevens voorkomen van al de proeven die werden uitgevoerd bij elke tussenkomst;
  j) een voorraad te klinken of bij poging tot verwijdering, zelfvernietigende installatieplaatjes en controleplaatjes om in het voertuig nabij de tachograaf te plaatsen;
  k) het gereedschap en het materiaal voor de verzegeling van de installatie;
  l) een bijgehouden technische documentatie;
  m) een stempel voor de verzegeling van de mechanische aanpassingsorganen;
  n) een pers of speciale tang voor het vervaardigen van kabels en bekledingen ervan;
  o) een voorraad tandraderen en dozen voor de aanpassingsorganen.

  Het in de punten a), b), c), e) en f) genoemd materiaal of uitrusting of gedeelte ervan is niet vereist wanneer de installateur gebruik maakt van een geschikte proefbank, die toelaat dezelfde prestaties met een even grote nauwkeurigheid te leveren.

  Het in de punten n) en o) genoemd materiaal is niet vereist wanneer de installateur een beroep doet op een externe leverancier voor de vervaardiging van de kabels en de dozen voor de aanpassingsorganen.

  B. SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE ERKENNING ALS HERSTELLER VAN ANALOGE TACHOGRAFEN

  De erkenning in de hoedanigheid van hersteller van tachografen is onderworpen aan het bezit, op het tijdstip van de indiening van het verzoek, van de volgende uitrusting :

  a) een snelheidssimulator die het gehele meetbereik van de op te stellen tachografen kan doorlopen. De meetresultaten in omwentelingen per km moeten op één omwenteling na en de snelheden in 0,1 km/h afleesbaar zijn;
  b) een geschikte gelijkspanningsbron;
  c) een toestel waarmede ogenblikkelijk de afwijking van de tijdbasis van de tachografen kan bepaald worden;
  d) een afleesinrichting voor de registratiebladen met een ingebouwd vergrootglas;
  e) de nodige uitrusting voor het uitvoeren van de herstellingen;
  f) een voorraad oorspronkelijke onderdelen;
  g) een voorraad registratiebladen voor de te herstellen tachografen;
  h) een kaartsysteem bestemd voor het klasseren en het bewaren van de werkdocumenten naar het model bepaald door de Minister of zijn afgevaardigde. Deze documenten moeten voor iedere tachograaf worden opgemaakt en aangevuld met het registratieblad waarop de gegevens voorkomen van al de proeven die werden uitgevoerd bij een herstelling of een controle;
  i) het gereedschap voor de inwendige verzegeling van de tachografen;
  j) een bijgehouden technische documentatie.

  De hierboven genoemde uitrusting bevindt zich in een lokaal dat bestemd is voor de bedoelde werkzaamheden, metingen en controles.

  Bovendien moet de aanvrager het bewijs leveren dat ten minste één personeelslid een opleiding als hersteller voor de soorten tachografen gevolgd heeft.

  C. SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE ERKENNING ALS INSTALLATEUR VAN DIGITALE TACHOGRAFEN

  De erkenning in de hoedanigheid van installateur is onderworpen aan het bezit, op het tijdstip van de indiening van het verzoek, van de volgende uitrusting :

  I. Ten aanzien van de controle van de tachografen :

  a) een standaard uithangbord dat de onderneming identificeert als erkend installateur van digitale tachografen. Dit wordt op een goed zichtbare plaats buiten het gebouw geplaatst na ontvangst van de erkenning. Het model ervan wordt bepaald door de Administratie.
  b) een proper lokaal voorbehouden voor de technische behandelingen. Dit lokaal wordt afgesloten door vaste wanden en een deur die op slot kan. Dit lokaal is slechts toegankelijk voor het erkend personeel van de werkplaats.
  Bovendien moet het lokaal uitgerust zijn met een kast of een brandkast die op slot kunnen, met het oog op de bewaring van de werkplaatskaarten.
  c) een computer waarvan de kenmerken aangepast zijn aan de geactualiseerde informaticatoepassingen van de tachograaf;
  d) een technische uitrusting voor de indienststelling, de programmering, de kalibrering en de overbrenging van de gegevens van de controleapparaten;
  e) een radio gestuurd uurwerk;
  f) een toestel waarmede ogenblikkelijk de afwijking van de tijdbasis van de tachografen kan bepaald worden;
  g) een kabel die de verbinding toelaat tussen de tachograaf en de opnemer langs buiten zonder gebruik te maken van de bestaande installatie;
  h) een kaartsysteem bestemd voor het klasseren en het bewaren van de werkdocumenten naar het model bepaald door de Minister of zijn afgevaardigde.
  i) een bijgehouden technische documentatie.

  II. Ten aanzien van de installatie in het voertuig :

  de uitrustingen waarvan sprake in de punten A.II.a ) tot A.II.l).
  De in de punten A.II. a), b), c), e) en f) genoemd materiaal of uitrusting of gedeelte ervan is niet vereist wanneer de installateur gebruik maakt van een geschikte proefbank, die toelaat dezelfde prestaties met een even grote nauwkeurigheid te leveren.

  D. SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE ERKENNING ALS HERSTELLER VAN DIGITALE TACHOGRAFEN

  De erkenning in de hoedanigheid van hersteller van tachografen is onderworpen aan het bezit, op het tijdstip van de indiening van het verzoek, van de volgende uitrusting :

  a) een proper lokaal voor de technische behandelingen. Dit lokaal wordt afgesloten door vaste wanden en een deur die op slot kan. Dit lokaal is slechts toegankelijk voor de erkende herstellers van de werkplaats. Bovendien moet het lokaal uitgerust zijn met een kast of een brandkast die op slot kunnen, met het oog op de bewaring van het verzegelingsgereedschap, de werkplaatskaarten, alle documenten betreffende de activiteit en de technische behandelingen en de informaticadragers betreffende de overgebrachte gegevens, met uitsluiting van de back-ups;
  b) een computer waarvan de kenmerken aangepast zijn aan de geactualiseerde informaticatoepassingen van de tachograaf;
  c) een proefbank voor de tachograaf;
  d) een technische uitrusting voor de indienststelling, de programmering en de overbrenging van de gegevens van de tachografen;
  e) een toestel waarmede ogenblikkelijk de afwijking van de tijdbasis van de tachografen kan bepaald worden;
  f) de technische handboeken en de gebruiksaanwijzingen van de tachograaf;
  g) een kaartsysteem bestemd voor het klasseren en het bewaren van de werkdocumenten naar het model bepaald door de Minister of zijn afgevaardigde. Deze documenten worden voor elke tachograaf opgemaakt en omvatten al de proeven die werden uitgevoerd bij een herstelling of een controle;
  h) de nodige uitrusting voor het uitvoeren van de herstellingen;
  i) een voorraad oorspronkelijke onderdelen;
  j) het gereedschap voor de inwendige verzegeling van de tachografen;
  k) een bijgehouden technische documentatie.

   Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.