19 APRIL 2014. - Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer.
[B.S. 30.04.2014]

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen

Artikel 1

Enkel de bevoegde personen bedoeld in artikel 3, 1°, 1°/1, 2° en 7°, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg kunnen door de procureur-generaal bij het Hof van Beroep worden gemachtigd om de procedure die in dit besluit wordt geregeld, toe te passen.

Artikel 1 Vlaams Gewest

Enkel de bevoegde personen bedoeld in artikel 3, 1°, 1°/1, 2° en 7°, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg kunnen door de procureur-generaal bij het Hof van Beroep worden gemachtigd om de procedure die in dit besluit wordt geregeld, toe te passen.

Voor de toepassing van de procedure, vermeld in dit besluit, zijn ook de wegeninspecteurs, vermeld in artikel 16 van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport, bevoegd.

Artikel 2

Onder de voorwaarden vastgesteld in artikel 65 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968 en hierna “wet betreffende de politie over het wegverkeer” genoemd:

kunnen de overtredingen bedoeld in het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen uitgevaardigd op grond van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, per overtreding, aanleiding geven tot de inning van een som van:

a) 116 euro voor de overtredingen van de tweede graad;

b) 174 euro voor de overtredingen van de derde graad;

c) 473 euro voor de overtredingen van de vierde graad.

kan het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid bepaald in de reglementen uitgevaardigd op grond van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, per overtreding, aanleiding geven tot de inning van de volgende som:

a) voor de eerste 10 kilometer per uur boven de toegelaten maximum-snelheid bedraagt de som 53 euro;

b) binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf wordt boven de eerste 10 kilometer per uur boven de toegelaten maximumsnelheid de som van 53 euro met telkens 11 euro vermeerderd voor elke bijkomende kilometer per uur waarmee de toegelaten maximum-snelheid wordt overschreden;

c) in alle andere gevallen wordt boven de eerste 10 kilometer per uur boven de toegelaten maximumsnelheid de som van 53 euro vermeerderd met telkens 6 euro voor elke bijkomende kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt over-schreden.

kunnen de overige overtredingen van de reglementen uitgevaardigd op grond van de wet betreffende de politie over het wegverkeer aanleiding geven tot de inning van een som van 58 euro per overtreding.

kan een overtreding van artikel 34, § 1, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer aanleiding geven tot de onmiddellijke inning van 179 euro.

Een overtreding van artikel 34, § 2, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer kan, indien de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram en minder dan 0,44 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet, aanleiding geven tot de onmiddellijke inning van 420 euro.

Een overtreding van artikel 34, § 2, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer kan, indien de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,44 milligram en minder dan 0,50 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet, aanleiding geven tot de onmiddellijke inning van 578 euro.

Een overtreding van artikel 34, § 2, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer kan, indien de overtreder geen woonplaats of vaste verblijfplaats in België heeft en de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,50 milligram en minder dan 0,65 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet, aanleiding geven tot de onmiddellijke inning van 1260 euro.

Een overtreding van artikel 34, § 3, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer geeft aanleiding tot de onmiddellijke inning van 105 euro indien de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,09 milligram en minder dan 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet, en kan aanleiding geven tot de onmiddellijke inning van 179 euro indien de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,22 milligram en minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet.

5° (enkel Vlaams Gewest) kunnen de overtredingen inzake de ladingzekering aanleiding geven tot de inning per inbreuk van de sommen, vermeld in bijlage 2.

Artikel 3

De inning en de consignatie zijn uitgesloten:

indien de overtreder minder dan 18 jaar oud is;

indien meerdere overtredingen gelijktijdig zijn vastgesteld en één van de overtredingen geen aanleiding kan geven tot deze procedure.

Artikel 4

De som die het voorwerp uitmaakt van een inning of een consignatie wordt steeds uitgedrukt in euro.

Artikel 5

Elke overtreder kan slechts van één enkele betalingswijze gebruik maken, zoals voorzien door de artikelen 9, 12, 16 en 22 van dit besluit.

Artikel 6

Alle bescheiden betreffende de inning en de consignatie van een som, bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk 2 en in afdeling 2 van hoofdstuk 3 van dit besluit, worden gedurende vijf jaar bewaard in de bureaus waartoe het in artikel 1 bedoelde personeel behoort.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.