19 APRIL 2014. - Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer.
[B.S. 30.04.2014]

Hoofdstuk 3 – Overtredingen begaan door een persoon zonder woonplaats of vaste verblijfplaats in België

Afdeling 1. Algemeen

Artikel 14

Indien meerdere overtredingen tegelijkertijd ten laste van eenzelfde overtreder worden vastgesteld, mag de geïnde som niet hoger zijn dan 866 euro. De overtredingen bedoeld in artikel 2, 4°, van dit besluit worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van voornoemde maximumsommen.

Artikel 14 Vlaams Gewest

Indien meerdere overtredingen tegelijkertijd ten laste van eenzelfde overtreder worden vastgesteld, mag de geïnde som niet hoger zijn dan 866 euro. De overtredingen bedoeld in artikel 2, 4° en 5°, van dit besluit worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van voornoemde maximumsommen.

Als tegelijkertijd meerdere overtredingen, als vermeld in artikel 2, 5°, ten laste van eenzelfde overtreder worden vastgesteld, mag de som die voor die overtredingen wordt geïnd niet hoger zijn dan 2000 euro.

Afdeling 2. In geval van onderschepping van de overtreder

Artikel 15

Voor de onmiddellijke inning van een som wordt gebruik gemaakt van genummerde formulieren, die zijn samengevoegd in genummerde boekjes en die overeenstemmen met het model van bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg.

Artikel 16

De betaling kan op de volgende manieren gebeuren:

1. Betaling in geld.

1.1. Voor die betaling vervult de bevoegde persoon de formaliteiten bepaald in artikel 9.1.

1.2. De som wordt betaald in euro met bankbiljetten en, in voorkomend geval, met munten van 1 of 2 euro of 50 cent.

2. Betaling met bank- of kredietkaart via een mobiele betaalterminal.

Voor die betaling vervult de bevoegde persoon de formaliteiten bepaald in artikel 9.1.

Artikel 17

§ 1. Wanneer de overtreder de voorgestelde som niet onmiddellijk betaalt is de in consignatie te geven som gelijk aan de totale som die zou kunnen worden geïnd, zoals bepaald in de artikelen 2 en 14 van dit besluit.

Indien hij een overtreding begaat van artikel 34, § 2, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,65 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet, of indien hij een overtreding begaat van artikel 34, § 2, 3°, van dezelfde wet, of bij een bloedproef zoals bedoeld in artikel 63, § 1, 1° en 2°, van dezelfde wet, bedraagt de in consignatie te geven som 1260 euro.

§ 2. In geval van consignatie van een som wordt gebruik gemaakt van genummerde formulieren, die zijn samengevoegd in genummerde boekjes en die overeenstemmen met het model van bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg.

Voor die betaling vervult de bevoegde persoon de formaliteiten bepaald in artikel 9.1.

Artikel 18

De sommen, die in geld zijn geïnd of in consignatie gegeven overeenkomstig de artikelen 16.1 en 17, worden op regelmatige tijdstippen gestort, na aftrekking van de kosten, op de postrekening van een rekenplichtige van de Administratie die bij de Federale Overheidsdienst Financiën bevoegd is voor de niet-fiscale invordering.

Artikel 19

Wanneer een formulier overeenkomstig het model van bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg, ongeldig moet worden gemaakt, stelt de agent, die er houder van is, het ongeldig maken vast door middel van een gedagtekende en ondertekende vermelding op alle stroken van het formulier.

Afdeling 3. In geval de overtreder niet wordt onderschept

Artikel 20

Deze afdeling zet de richtlijn 2011/82/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheids-gerelateerde verkeersovertredingen gedeeltelijk om.

De in deze afdeling voorziene procedure is eveneens van toepassing op alle gevallen waarin de overtreder van één of meerdere overtredingen betreffende het wegverkeer geen woonplaats of vaste verblijfplaats in België heeft en niet wordt onderschept.

Artikel 21

Voor de inning van een som worden de hieronder opgesomde documenten naar de vermoedelijke of aangeduide overtreder gestuurd, overeenkomstig de artikelen 67bis en 67ter van de wet betreffende de politie over het wegverkeer:

een informatiebrief, met minstens de volgende elementen:

a) de aard van de overtreding of de overtredingen;

b) plaats, datum en tijdstip van de overtreding of de overtredingen;

c) in voorkomend geval de aanwezige verkeerstekens op de dag van de feiten;

d) het opschrift van de wettelijke of reglementaire teksten die de geschonden bepalingen bevatten;

e) het bedrag van de inning, bepaald overeenkomstig de artikelen 2 en 14 van dit besluit;

f) in voorkomend geval de informatie betreffende de apparatuur waarmee de overtreding is vastgesteld.

De informatiebrief wordt opgesteld in de taal die wordt gebruikt in het inschrijvingsdocument, als dat beschikbaar is, of in een van de officiële talen van de lidstaat van inschrijving.

een verklarend document waarin de verschillende modaliteiten voor de betaling zijn opgenomen.

Artikel 22

De betalingswijzen, bepaald in artikel 12 van dit besluit, zijn van toepassing.

Afdeling 4. In geval van gelijktijdig begane overtredingen door dezelfde overtreder

Artikel 23

Wanneer er meerdere overtredingen gelijktijdig worden vastgesteld ten laste van eenzelfde overtreder, moeten deze worden vermeld in hetzelfde formulier in geval van onderschepping of in dezelfde informatiebrief in geval van niet-onderschepping.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.