20 JULI 2001. - Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van voertuigen.
[BS 08.08.2001]

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Afdeling 4. Voertuigen in het verkeer gebracht door personen verblijvend in het buitenland

Artikel 4

§ 1. De personen die in het buitenland verblijven mogen in België een voertuig in het verkeer brengen dat ingeschreven is in het buitenland op voorwaarde dat die voertuigen ingeschreven zijn in een lidstaat van de Europese Unie of in een staat die partij is bij één der verdragen inzake het wegverkeer en voor zover zij de nummerplaten dragen voorgeschreven door de wetgeving van de staat waar zij ingeschreven zijn.

Alle voormelde voertuigen moeten bovendien op de achterzijde de letter of letters voeren die door de voormelde verdragen of door de Europese Unie wordt of worden opgelegd om de staat aan te wijzen waar het voertuig is ingeschreven.

Het bewijs van de inschrijving in het buitenland wordt geleverd door de voorlegging van het kentekenbewijs afgeleverd overeenkomstig de wetgeving van de staat waar het voertuig ingeschreven is.

Met het oog op de identificatie van het voertuig in het internationaal verkeer dient de bestuurder het kentekenbewijs of deel I van een tweedelig kentekenbewijs, aan boord van zijn voertuig te hebben, telkens dit laatste deelneemt aan het verkeer.

§ 2. De in § 1 bedoelde personen mogen evenwel ook voertuigen tijdelijk inschrijven in België volgens de voorwaarden gesteld in artikel 5.