20 JULI 2001. - Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van voertuigen.
[BS 08.08.2001]

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Afdeling 5. Tijdelijke inschrijvingen

Artikel 5

§ 1. Voor de hierna vernoemde personen die een voertuig in het verkeer willen brengen, is eveneens een inschrijving vereist die echter tijdelijk is. Het kan gaan ofwel om een inschrijving in transit wanneer de hierna vermelde personen een vrijstelling van rechten bij invoer en BTW of van BTW alleen hebben gekregen, ofwel om een voorlopige inschrijving in de andere gevallen :

de personen die in België deel uitmaken van het diplomatiek of van het consulair korps of die er de onschendbaarheden genieten die analoog zijn met die van het diplomatiek korps en wiens voertuig geen kentekenplaat draagt zoals bedoeld in artikel 20, § 1, 1° of 6°, evenals de personen die deel uitmaken van het administratief en technisch personeel van de diplomatieke zendingen in België of die er verblijven als consulaire bedienden van een beroepsconsulaat en de personen die deel uitmaken van het personeel van een vaste inrichting in België van een internationale publiekrechtelijke instelling, overeenkomstig een akkoord afgesloten tussen de betrokken instelling en de Belgische regering;

de in België gevestigde organen en ambtenaren van de Europese Unie en de Europese organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart die door bedoelde organisatie zijn aangewezen;

de burgerlijke en militaire leden hetzij van het Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerde Mogendheden in Europa (SHAPE), hetzij van een strijdkracht van een Staat die partij is bij het Noord-Atlantisch Verdrag (NAVO) of van een Staat die de Overeenkomst heeft ondertekend tussen het Noord-Atlantisch Verdrag en de andere Staten die toetreden tot het Partnerschap voor de Vrede inzake het statuut van hun strijdkrachten, gedaan te Brussel op 19 juni 1995, voor zover althans de in dit lid vernoemde personen gevestigd zijn in België, door de bedoelde organisaties of strijdkrachten zijn aangewezen en hun voertuig geen kentekenplaat draagt bedoeld in artikel 20, § 1, 1° of 6°.

De tijdelijke inschrijving van een persoon bedoeld in 1° en 3° van deze paragraaf is geldig voor de duur van hun mandaat met een maximum van drie jaar. De tijdelijke inschrijving van een persoon bedoeld in 2° van deze paragraaf is geldig voor de duur van hun functie.

3/1° de organisaties en strijdkrachten zelf bedoeld onder punt 3°.

de personen die als tijdelijk afwezige personenworden beschouwd in de zin van artikel 18, 6°, 6bis, 8° en 9° van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister en die sporadisch en voor korte duur in België een voertuig gebruiken dat geen geldige buitenlandse nummerplaat draagt, voor zover hen voor dit voertuig een vrijstelling van rechten bij invoer en btw of btw alleen werd verleend; de tijdelijke inschrijving van hun voertuig is maximaal een jaar geldig;

de natuurlijke personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in een staat die geen partij is bij de verdragen inzake het wegverkeer; de tijdelijke inschrijving van hun voertuig is maximaal zes maanden geldig, behalve voor de personen bedoeld in 1°, 2° of 3°;

de natuurlijke personen met hoofdverblijfplaats in het buitenland en zich aldaar aangemeld hebben in een consulaat of ambassade, die voorheen ingeschreven waren in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente en niet ingeschreven zijn in het wachtregister van een Belgische gemeente, die in België een voertuig hebben gekocht en dit gebruiken tijdens hun tijdelijk verblijf in België, behalve voor de personen bedoeld in 1°, 2° of 3° : de tijdelijke inschrijving van hun voertuig is maximaal 6 maanden per kalenderjaar geldig, eventueel op te delen in periodes van minstens één maand;

6/1° de natuurlijke personen met hoofdverblijfplaats in het buitenland, met uitzondering van de personen bedoeld in § 1, 12°, die een voertuig overbrengen naar België of aankopen in België met vrijstelling van douanerechten en btw, of btw alleen; de tijdelijke inschrijving van hun voertuig is geldig voor de duur van de betreffende vrijstelling van douanerechten en btw, of btw alleen;

6/2° de natuurlijke personen met hoofdverblijfplaats in het buitenland, met uitzondering van de personen bedoeld in § 1, 1°, 2°, 3° en 6°, die niet ingeschreven zijn in het wachtregister van een Belgische gemeente, die in België een voertuig hebben gekocht en dit gebruiken tijdens hun tijdelijk verblijf in België : de tijdelijke inschrijving van hun voertuig is maximaal 6 maanden geldig;

de buitenlandse eigenaars van een voertuig dat ze naar België overbrengen of laten overbrengen zonder dat het een geldige buitenlandse nummerplaat draagt of nog geldig verzekerd is; de tijdelijke inschrijving van hun voertuig is maximaal zes maanden geldig, behalve voor de personen bedoeld in 1°, 2° of 3°;

de personen die ingeschreven zijn in het wachtregister van een Belgische gemeente; de tijdelijke inschrijving van hun voertuig is maximaal zes maanden geldig;

de personen die zonder te zijn ingeschreven in de Belgische bevolkingsregisters of in het wachtregister van een Belgische gemeente, voorwerp uitmaken van een regularisatieprocedure tot het bekomen van een verblijfsvergunning in België; de tijdelijke inschrijving van hun voertuig is maximaal zes maanden geldig;

10° de personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente en die, met het oog op hun verhuis naar het buitenland in België een voertuig verworven hebben met vrijstelling van BTW; de tijdelijke inschrijving van hun voertuig is maximaal 30 dagen geldig;

11° de rechtspersonen die ingeschreven zijn in een Belgisch handelsregister of opgericht zijn door of krachtens internationaal, buitenlands of Belgisch recht en in België een vaste inrichting hebben en die in België een voertuig hebben verworven met vrijstelling van rechten bij invoer en BTW of van BTW alleen met het oog op de overbrenging van dit voertuig naar één van zijn vaste inrichtingen in het buitenland; de tijdelijke inschrijving van hun voertuig is maximaal 30 dagen geldig.

12° De natuurlijke personen met hoofdverblijfplaats in het buitenland die niet ingeschreven zijn in het wachtregister van een Belgische gemeente of de vennootschappen bedoeld in artikel 1, 25°, b die hun statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging hebben in een andere lidstaat van de Europese Unie, die in België een voertuig hebben gekocht met het oog op export van dit voertuig; de tijdelijke inschrijving van hun voertuig is maximaal 30 dagen geldig;

13° De natuurlijke personen met hoofdverblijfplaats in België die voor een tijdelijk verblijf in het buitenland hun voertuig, gebruikt voor de reis, willen exporteren; de tijdelijke inschrijving van hun voertuig is maximaal 30 dagen geldig en wordt beperkt tot één voertuig per jaar.

§ 2 . Onverminderd de bepalingen van de eerste paragraaf en onder voorbehoud van het tweede lid van deze paragraaf is de tijdelijke inschrijving slechts geldig voor de periode waarbinnen het voertuig gedekt is door een verzekering van burgerrechtelijke aansprakelijkheid, afgesloten overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor de tijdelijke inschrijving van een voertuig door een persoon bedoeld in artikel 5, § 1, 3°, mag dit voertuig eveneens gedekt zijn door gelijk welke buitenlandse verzekering van burgerechtelijke aansprakelijkheid die betreffende dit voertuig een internationaal verzekeringsbewijs uitreikt dat in België geldig is; de duur van de inschrijving mag de geldigheidsduur van de verzekering overschrijden indien deze laatste minimum één maand bedraagt en tijdig verlengd wordt.

De Provoost-Marshall van SHAPE gaat bij elke inschrijving bedoeld in vorig lid na of alle verzekeringsformaliteiten correct zijn vervuld.

§ 3. De tijdelijke inschrijving vereist in § 1, 1° tot 4°, 8° en 9° is minstens twee maanden geldig en kan telkens worden verlengd indien de verlenging gebeurt binnen de geldigheidsduur van de tijdelijke inschrijving en indien de voorwaarden waaronder de oorspronkelijke inschrijving werd toegekend, nog steeds gelden op het ogenblik van de aanvraag tot verlenging. Bij elke verlenging van de inschrijving wordt een nieuwe kentekenplaat afgeleverd.

§ 3/1. De tijdelijke inschrijving vereist in § 1, 5°, 6/2° en 7° is minstens twee maanden geldig en kan slechts verlengd worden voor zover de oorspronkelijke inschrijving werd toegekend voor een periode korter dan de respectievelijk van toepassing zijnde maximumtermijn. De verlenging kan slechts worden toegekend voor een dusdanige periode dat de oorspronkelijk van toepassing zijnde maximumtermijn niet wordt overschreden. Na verloop van de maximumtermijn kan geen verlenging meer gebeuren. Bij elke verlenging van de inschrijving wordt een nieuwe kentekenplaat afgeleverd.

§ 4. Indien de verzekeringsdekking van het voertuig, de voorwaarden verbonden aan het verblijf in België, of één van de voorwaarden tot het bekomen van de tijdelijke inschrijving vervalt tijdens de van toepassing zijnde maximumtermijn van de tijdelijke inschrijving, wordt de vervaldag van de inschrijving teruggebracht tot respectievelijk de uiterste geldigheidsdatum van de verzekeringsdekking van het voertuig, de vervaldatum van de voorwaarden verbonden aan het verblijf in België of tot de vervaldatum van één van de voorwaarden tot het bekomen van de tijdelijke inschrijving. De kortste geldigheidsperiode bepaalt steeds de vervaldag van de inschrijving.

§ 5. De vennootschappen bedoeld in artikel 1, 25°, b mogen geen voertuigen die tijdelijk zijn ingeschreven, door huur of een gelijkaardige overeenkomst ter beschikking stellen van een persoon die zelf beantwoordt aan één van de voorwaarden van artikel 3, § 1, leden a, b of c.

§ 6. Bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de tijdelijke inschrijving vereist in § 1, 4° tot 5° en 6/2° tot 13°, kan voor dit voertuig niet opnieuw een tijdelijke inschrijving overeenkomstig deze bepalingen verkregen worden.

§ 7. In geval van misbruik van de tijdelijke inschrijving voorzien in § 1, 10° tot 13°, weigert de Minister of zijn gemachtigde elke nieuwe tijdelijke inschrijving van korte duur voor de titularis van deze inschrijving voor een periode van vijf jaar. Deze beslissing wordt met een aangetekende zending aan de betrokkene betekend.

Elke persoon wiens inschrijving overeenkomstig voorgaand lid wordt geweigerd, kan een bezwaarschrift indienen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid, City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel.

Het bezwaarschrift moet aangetekend en binnen dertig dagen volgend op de betekening van de weigering worden verstuurd.

Het genoemde directoraat-generaal hoort de betrokkene indien deze daar in zijn bezwaarschrift om verzoekt.

De minister of zijn gemachtigde doet uitspraak binnen 30 dagen na de verzending van de bezwaarbrief, of, in voorkomend geval, binnen dertig dagen na de betrokkene te hebben gehoord.

Het bezwaarschrift heeft geen schorsende kracht.

§ 8. Voertuigen ingeschreven onder een tijdelijke inschrijving voorzien in § 1, 10° tot 13° kunnen niet worden ingeschreven onder een nieuwe tijdelijke inschrijving vooraleer het voertuig eerst werd ingeschreven onder een gewone kentekenplaat met normaal opschrift.

Voertuigen ingeschreven onder een tijdelijke inschrijving voorzien in § 1, 6° kunnen niet worden ingeschreven door een andere titularis onder een nieuwe tijdelijke inschrijving vooraleer het voertuig eerst werd ingeschreven onder een gewone kentekenplaat met normaal opschrift.

§ 9. In afwijking van de vorige paragrafen kan de tijdelijke inschrijving van korte duur steeds toegekend of verlengd worden voor de duur waarvoor een vrijstelling van rechten bij invoer en btw of van btw alleen werd verleend voor het voertuig.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.