20 JULI 2001. - Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van voertuigen.
[BS 08.08.2001]

Hoofdstuk II. Inschrijvingsprocedures en -documenten

Afdeling 1. Het repertorium van de voertuigen

Artikel 6

§ 1. Het repertorium van de voertuigen is een gecomputeriseerd gegevensbestand.

Het wordt bijgehouden door het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

§ 2. De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens van het repertorium mogen worden verwerkt, zijn :

de strafrechtelijke opsporing en vervolging van misdaden, wanbedrijven en overtredingen;

de identificatie van de natuurlijke of rechtspersoon die belastingen of retributies verschuldigd is inzake de verwerving, de inschrijving, de inverkeerstelling, het gebruik of de buitengebruikstelling van een voertuig;

de voorbereiding van eventuele opeisingen van voertuigen in oorlogstijd;

het voorkomen van een crisis in de bevoorrading in aardolie en aardolieproducten en het nemen van maatregelen in geval van zulk een crisis;

het toezicht op de prijzen toegepast door de handelaars in voertuigen en de garagehouders;

de verrichtingen inzake de vergunningen voor het bezoldigd vervoer van personen over de weg door middel van motorvoertuigen;

de verrichtingen inzake de vergunningen voor het bezoldigd vervoer van zaken over de weg door middel van motorvoertuigen en aanhangwagens;

het opmaken van algemene en naamloze statistieken door het Nationaal Instituut voor de Statistiek;

de inning van aanvullende premies of bijdragen tot dekking van de lasten die voortvloeien uit de vervulling van de opdrachten van de Gemeenschapsfondsen voor de sociale integratie van de personen met een handicap;

10° het bewarend beslag en de tenuitvoerlegging op motorvoertuigen en aanhangwagens;

11° de politie over het wegverkeer en de verkeersveiligheid, de veiligheid van de motorvoertuigen en aanhangwagens inbegrepen;

12° de inning van de douanerechten op motorvoertuigen en aanhangwagens;

13° de technische keuring van de in het verkeer gebrachte voertuigen;

14° de identificatie van houders van autoradiotoestellen en televisietoestellen in een motorvoertuig, met het oog op de inning van het kijk- en luistergeld;

15° het toezicht op de dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe de motorvoertuigen en aanhangwagens aanleiding kunnen geven;

16° de kennisgeving aan de bij een verkeersongeval betrokken partijen, van de identiteit van de verzekeringmaatschappijen die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekken als gevolg van het gebruik van elk der bij dat ongeval betrokken voertuigen;

17° het vervullen door de politiediensten van hun opdrachten van administratieve politie;

18° het opvolgen van de inschrijvingen voor de dienst van de leden van de Federale Regering en van de Gemeenschap- en Gewestregeringen, alsook het opvolgen van de inschrijvingen voor het diplomatiek of consulair personeel en voor internationale ambtenaren van de Europese Economische Gemeenschappen en van de Noord Atlantische Verdragsorganisatie, voor de noodwendigheden van het protocol;

19° de controle door de bevoegde overheden van de reglementeringen inzake het beheer van autowrakken.

Artikel 7

Voor zover de gegevens beschikbaar zijn, vermeldt het repertorium voor een ingeschreven voertuig :

het inschrijvingsnummer (het nummer van de kentekenplaat);

de datum van eerste inschrijving van het voertuig in België of in het buitenland;

2°/1 de vermoedelijke datum eerste ingebruikname in gevallen waar deze verschilt van de datum eerste inschrijving;

de persoonsgegevens betreffende de tenaamgestelde van het kentekenbewijs zoals opgesomd in artikelen 8 en 9;

het merk of als het merk niet bekend is, de naam van de bouwer;

het type en in voorkomend geval de variant en de versie betreffende dit type;

de handelsnaam;

het identificatienummer (het chassisnummer);

de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand, behalve voor motorfietsen;

de massa van het voertuig in rijklare toestand, met koetswerk en in geval van een trekker van een andere voertuigcategorie dan M1 motorvoertuigen bestemd voor het vervoer van personen, met ten hoogste acht zitplaatsen die van de bestuurder niet meegerekend - met koppelinrichting;

10° de geldigheidsduur van de inschrijving, enkel voor de tijdelijke inschrijving;

11° de datum van de laatste inschrijving;

12° de voertuigcategorie;

13° het koetswerktype;

14° het type-goedkeuringsnummer of in voorkomend geval een refertenummer;

15° het aantal assen;

16° de wielbasis (in mm);

17° voor voertuigen met een technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand van meer dan 3500 kg, de verdeling van die massa over de assen;

18° technisch toelaatbare getrokken maximummassa van de aanhangwagen, geremd en ongeremd (in kg);

19° de cilinderinhoud (in cm³);

20° het nettomaximumvermogen (in kW);

21° het brandstoftype of vermogensbron;

22° de verhouding vermogen/massa (in kW/kg) uitsluitend voor motorfietsen;

23° de kleur van het koetswerk;

24° het aantal zitplaatsen, inclusief zitplaats van de bestuurder;

25° het aantal staplaatsen in voorkomend geval;

26° de maximumsnelheid (in km/u);

27° het geluidsniveau, stationair en rijdend (in dBA);

28° de uitstoot (uitlaatgassen) : CO, HC, NOX, HC + NOX, deeltjes van diesel, CO2 (in g/km of g/kWh) en een gecorrigeerde absorptiecoefficient voor diesel (in min-1);

29° het gecombineerd brandstofverbruik (gemiddelde van verbruik bij stadsverkeer en bij verkeer buiten de stad, in liter/100 km);

30° de milieuklasse van de EG goedkeuring (vermelding van toepasselijke versie);

31° inhoud van de brandstoftanks (in liter);

32° de maten : lengte en breedte (zonder buitenspiegels);

33° het type van ophanging;

34° naam, adres en in voorkomend geval codenummer van de verzekeringsonderneming dit het risico van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar of van de gebruiker van het voertuig dekt;

35° in voorkomend geval, de overeenstemming met de regels van de keuring van de voertuigen;

36° de verhouding van de lengte van de laadruimte ten opzichte van de wielbasis (in %) uitsluitend voor N1 motorvoertuigen;

37° de referentiemassa;

38° de maximum toelaatbare massa;

39° bouwjaar.

Artikel 8

Het repertorium vermeldt bovendien voor de tenaamgestelde of de aanvrager van de inschrijving die een natuurlijke persoon is :

zijn naam, voornaam en geboortedatum;

het adres van zijn hoofdverblijfplaats of in het geval van een aan de gang zijnde procedure tot het bekomen van een verblijfsvergunning in België, zijn voorlopige verblijfplaats aldaar;

voor de tijdelijke inschrijving van een voertuig door een persoon bedoeld in artikel 5, § 1, 1° en 2°, het adres van zijn tijdelijk verblijf in België; voor de tijdelijke inschrijving van een voertuig door een persoon bedoeld in artikel 5, § 1, 3°, het adres van de zetel van zijn organisatie;

in voorkomend geval, zijn inschrijvingsnummer in het rijksregister;

opgeheven (art. 4, K.B. 23-02-2005, B.S. 28-02-2005);

opgeheven (art. 4, K.B. 23-02-2005, B.S. 28-02-2005).

Artikel 9

Het repertorium vermeldt bovendien voor de aanvrager van de inschrijving die een rechtspersoon is :

de benaming van zijn maatschappij;

zijn rechtsvorm;

het adres van de zetel van zijn maatschappij of het adres van de gebruiker van het voertuig in het geval voorzien in het artikel 10, tweede lid;

als de zetel van de maatschappij niet in België is gelegen maar de rechtspersoon er wel een vestiging heeft, het adres van die vestiging indien het voertuig er beheerd of gebruikt wordt;

in voorkomend geval, zijn ondernemingsnummer.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.