20 JULI 2001. - Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van voertuigen.
[BS 08.08.2001]

Hoofdstuk II. Inschrijvingsprocedures en -documenten

Afdeling 3. Wijziging in de gegevens van de inschrijving

Artikel 15

§ 1. In geval van wijziging van de gegevens die hebben geleid tot de oorspronkelijke inschrijving en dezelfde houder beogen, is deze laatste verplicht binnen vijftien dagen nadat de wijziging zich heeft voorgedaan een nieuwe inschrijving aan te vragen.

De door hem ingediende aanvraag tot wijziging wordt verder beschouwd als een gewone aanvraag tot inschrijving waarop eveneens de bepalingen van afdelingen 2 en 4 worden toegepast.

Als de houder overleden is, rust de meldingsplicht op zijn erfgenamen of legatarissen met dien verstande dat de termijn van vijftien dagen ingaat de dag waarop zij kennis krijgen van het feit dat aanleiding geeft tot de wijziging.

Met het oog evenwel op een overdracht van kentekenplaat bedoeld in artikel 25, § 1, tweede lid, bedraagt die termijn vier maanden.

§ 2. De bepalingen van de vorige paragraaf zijn niet van toepassing op de adreswijziging van een natuurlijk persoon. De aanvrager vraagt zijn gemeentebestuur evenwel die adreswijziging op het kentekenbewijs aan te brengen, behalve indien hij houder is van een « CD »-kentekenplaat. In dat geval laat hij de adreswijziging aanbrengen door de dienst van het Protocol van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Ze zijn evenmin van toepassing in het geval van verandering van maatschappij die het risico van burgerlijke aansprakelijkheid inzake motorvoertuigen verzekert.