20 JULI 2001. - Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van voertuigen.
[BS 08.08.2001]

Hoofdstuk II. Inschrijvingsprocedures en -documenten

Afdeling 5. De kentekenplaten

Artikel 20

§ 1. Er bestaan verschillende categorieën kentekenplaten die respectievelijk bestemd zijn voor de hiernavolgende groepen van tenaamgestelden van een inschrijving :

een gewone kentekenplaat met een normaal opschrift, voor de personen die een gewone aanvraag tot inschrijving of herinschrijving hebben ingediend;

een bijkomende kentekenplaat met een bijzonder opschrift voor de personen vermeld in § 2, en hierna een «Hof»-, een «A»- een «E»- of een «P»-kentekenplaat genoemd, naargelang het geval;

een tijdelijke kentekenplaat van korte duur voor tijdelijk verblijf, voor de personen vermeld in artikel 5, § 1, 4° tot 9° en hierna een transit tijdelijke verblijfskentekenplaat genoemd voor de houders van een inschrijving in transit en een voorlopige tijdelijke verblijfskentekenplaat voor de houders van een voorlopige inschrijving;

WAr

3°/1 een tijdelijke kentekenplaat van korte duur voor export, voor de personen vermeld in artikel 5, § 1, 10° tot 13° en hierna een transit exportkentekenplaat genoemd voor de houders van een inschrijving in transit en een voorlopige exportkentekenplaat voor de houders van een voorlopige inschrijving;

 XAr

een tijdelijke kentekenplaat van lange duur, voor de personen vermeld in artikel 5, § 1, 1° tot 3°; en hierna een internationale kentekenplaat genoemd;

opgeheven (art. 8.1°, K.B. 06-11-2010, B.S. 12-11-2010).

een diplomatieke kentekenplaat, voor de personen vermeld in § 4, en hierna "CD" kentekenplaat genoemd.

De commerciële kentekenplaten toegekend overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens.

de « G »-kentekenplaten voor de gebruikers van de voertuigen bedoeld in artikel 1, § 2, 59°, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, die voldoen aan de voorwaardenbepaald door de minister.

§ 2. De bijkomende kentekenplaat met bijzonder opschrift wordt, in samenspraak met de betrokken instanties, toegekend aan de volgende instellingen of aan de personen die binnen deze instellingen een voorname functie bekleden:

de « Hof »-kentekenplaat aan de leden van de koninklijke familie en de hoogwaardigheidsbekleders van dit Hof;

de « A »-kentekenplaat aan de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, aan leden van de federale regering, aan ministers van Staat, aan vertegenwoordigers van de Hoge Magistratuur, aan Provinciegouverneurs, aan de hoogste gezagdragers van de erkende confessionele erediensten alsook aan die van de Centrale Raad der Niet-Confessionele Levensbeschouwelijke Gemeenschappen van België, aan Voorzitters van het Directiecomité van de federale overheidsdiensten en de federale programmatorische overheidsdiensten, aan de Directeurs van het algemeen beleid en aan de Directeurs van de beleidscel;

de « E »-kentekenplaten aan voorzitters, leden of diensten van de gemeenschaps-en gewestregeringen;

de « P »-kentekenplaten aan de voorzitter en leden van de Senaat, aan de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, aan de voorzitter en leden van het Vlaamse of Waalse Parlement, aan de voorzitter en leden van het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, aan de voorzitter van de Duitstalige Raad, aan de leden van het Duitstalige parlement en aan de Belgische leden van het Europees Parlement.

De kentekenplaten met een bijzonder opschrift worden enkel uitgereikt op basis van een bijkomende aanvraag tot inschrijving of herinschrijving van een voertuig dat reeds een gewone kentekenplaat of een « CD »- kentekenplaat draagt.

De tenaamgestelde van een dubbele inschrijving kiest welke van beide kentekenplaten hij op zijn voertuig bevestigt.

§ 3. opgeheven (art. 8.3°, K.B. 06-11-2010, B.S. 12-11-2010).

§ 4. De « CD »-kentekenplaat wordt op voorstel van de dienst van het Protocol van de Federale Overheidsdienst van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking toegekend, hetzij aan de personen die in België deel uitmaken van het diplomatiek of consulair korps, of die onschendbaarheden genieten die analoog zijn met die van het diplomatiek korps, hetzij aan diplomatieke zendingen of vaste inrichtingen van publiekrechtelijke organisaties in België, voor de dienstvoertuigen die beide laatsten gebruiken.

De « CD »-kentekenplaat kan echter als bijkomende bijzondere kentekenplaat worden uitgereikt op basis van een bijkomende aanvraag tot inschrijving of herinschrijving van een voertuig dat reeds een gewone kentekenplaat draagt.

Op voorstel van de Directie Protocol van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en overeenkomstig de maatregelen die het OCAD aanbeveelt, kan een tijdelijke kentekenplaat van lange duur eveneens worden uitgereikt op basis van een bijkomende aanvraag tot inschrijving van een voertuig dat reeds een CD-kentekenplaat draagt die aan een in § 4, eerste lid, bedoelde persoon, diplomatieke zending of vaste inrichting van een publiekrechtelijke organisatie in België werd toegekend.

Artikel 21

De minister bepaalt afmetingen, vorm, kleur, opschrift en grafie van de kentekenplaten en de reproducties evenals de technische vereisten waaraan de reproducties dienen te voldoen. De minister kan een certificatieprocedure instellen waarvan hij de modaliteiten bepaalt.

M.B. 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen.

Artikel 22

§ 1. De directie verantwoordelijk voor de inschrijving van voertuigen bij het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid reikt voor elk ingeschreven voertuig één gewone of bijzondere kentekenplaat uit aan de aanvrager van de inschrijving of zijn lasthebber. Zij kan echter ook een bijkomende kentekenplaat met bijzonder opschrift uitreiken aan de personen of instellingen vermeld in artikel 20, § 2. Voor de tijdelijke kentekenplaten van korte duur reikt zij eveneens een reproductie van de kentekenplaat uit.

§ 2. Bij elke nieuwe inschrijving reikt de directie verantwoordelijk voor de inschrijving van voertuigen bij het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer een nieuwe kentekenplaat uit, tenzij de aanvrager in zijn aanvraag heeft te kennen gegeven dat hij de kentekenplaat, die beantwoordt aan de bepalingen getroffen in uitvoering van artikel 21, van een ander voertuig dat reeds op zijn naam was ingeschreven, wil plaatsen op het nieuw in te schrijven voertuig, hetgeen echter niet mogelijk is indien hem een tijdelijke kentekenplaat van korte duur werd uitgereikt.

De persoon waaraan overeenkomstig artikel 23 een gereserveerd inschrijvingsnummer werd toegekend ingevolge de betaling van de desbetreffende retributie maar wiens kentekenplaat op het ogenblik van een nieuwe inschrijving niet meer voldoet aan de bepalingen getroffen in uitvoering van artikel 21, kan het oude inschrijvingsnummer behouden, met uitzondering van de kentekenplaten beginnende met (index-) cijfer ″9″, in welk geval de titularis de mogelijkheid krijgt het oude inschrijvingsnummer te behouden maar niet langer voorafgegaan door (index-) cijfer ″9″. Indien dit inschrijvingsnummer niet beschikbaar is krijgt de titularis de mogelijkheid om een nieuw inschrijvingsnummer te reserveren overeenkomstig artikel 23. Deze inschrijving geeft geen aanleiding tot het betalen van een retributie voor het reserveren van een gepersonaliseerd opschrift.

§ 3. De bestaande kentekenplaat die niet beantwoordt aan de bepalingen getroffen in uitvoering van artikel 21, dient binnen vier maanden na de nieuwe inschrijving of herinschrijving terugbezorgd te worden aan de directie verantwoordelijk voor de inschrijving van voertuigen bij het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid.

§ 4. Elke tenaamgestelde van een inschrijving mag ook om de toekenning van een nieuwe kentekenplaat met een ander inschrijvingsnummer voor een reeds op zijn naam ingeschreven voertuig verzoeken. Zulke herinschrijving kan slechts gebeuren tegen de inlevering van het vorige kentekenbewijs.

§ 5. De uitreiking van de kentekenplaten geschiedt overeenkomstig artikel 16, § 4. Indien de aanvraag tot inschrijving werd ingegeven door elektronische overdracht van de gegevens overeenkomstig artikel 11, § 2 of afgegeven bij een kantoor van de directie verantwoordelijk voor de inschrijving van voertuigen bij het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid, kan de uitreiking eveneens geschieden op een ander Belgisch adres dan de hoofdverblijfplaats van de aanvrager.

Artikel 23

Voor wat de gewone kentekenplaten betreft, aanvaardt of verwerpt de leidende ambtenaar of zijn gemachtigde de reservatie van het inschrijvingsnummer, dat is bepaald door de persoon die er voorafgaandelijk de aanvraag voor heeft ingediend.

Het inschrijvingsnummer wordt gereserveerd zodra de daartoe bepaalde retributie betaald is. Voor elke reservering van een nieuw inschrijvingsnummer is een retributie verschuldigd. De aanvrager dient binnen vijf maanden na de reservering de aanvraag in tot inschrijving of herinschrijving van zijn voertuig onder dit gepersonaliseerd opschrift. Na deze termijn vervalt de reservering.

Artikel 24

§ 1. De Directie Inschrijvingen Voertuigen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer reikt een duplicaat uit voor de vervanging van een versleten, beschadigde of onleesbaar geworden kentekenplaat.
Indien deze kentekenplaat echter niet voldoet aan de bepalingen getroffen in uitvoering van artikel 21 of indien het een tijdelijke kentekenplaat van korte duur betreft, wordt het voertuig heringeschreven, waarvan in geval van een tijdelijke inschrijving de geldigheidsduur gelijk is aan de overblijvende geldigheid van de oorspronkelijke inschrijving.

De uitreiking van het duplicaat geschiedt door toedoen van een concessionaris of in handen van de aanvrager of zijn gemachtigde.

Indien de aanvraag tot duplicaat werd afgegeven bij een kantoor van de directie verantwoordelijk voor de inschrijving van voertuigen bij het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid, kan de uitreiking eveneens geschieden op een ander Belgisch adres dan de hoofdverblijfplaats van de aanvrager.

De vervangen kentekenplaat verliest haar geldigheid door de vervanging. Geen duplicaat wordt uitgereikt dan tegen inlevering van de vorige kentekenplaat.

§ 2. Als overeenkomstig artikel 32, § 1 wordt aangetoond dat de kentekenplaat waaronder het voertuig is ingeschreven verloren, gestolen of tenietgegaan is, wordt het voertuig heringeschreven.

Indien het echter gaat om verlies, diefstal of vernietiging van een bijkomende kentekenplaat met bijzonder opschrift of een « CD »-kentekenplaat kan de houder ervan een duplicaat van de kentekenplaat verkrijgen overeenkomstig de bepalingen van artikel 32, § 1.

§ 3. De aanvraag tot het bekomen van een duplicaat gebeurt overeenkomstig de bepalingen van afdeling 2.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.