20 JULI 2001. - Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van voertuigen.
[BS 08.08.2001]

Hoofdstuk III. Bijzondere bepalingen

Afdeling 3. Overdracht of afstand van het kentekenbewijs

Artikel 34

§ 1. Het kentekenbewijs of, in voorkomend geval, het attest bedoeld in artikel 32, § 1, wordt voorgelegd aan de erkende instelling voor technische keuring als het voertuig aldaar wordt aangeboden met het oog op de verkoop.

Vanaf de datum van keuring is het kentekenbewijs nog slechts twee maanden geldig en wordt een speciale vermelding betreffende die beperkte geldigheid op het document aangebracht. De termijn van twee maanden kan door voornoemde instelling verlengd worden voor een nieuwe periode van twee maanden.

Indien de verkoop niet doorgaat, en de tenaamgestelde van het kentekenbewijs hetzelfde voertuig wenst te blijven gebruiken, vraagt hij binnen de op het kentekenbewijs vermelde geldigheidstermijn een duplicaat overeenkomstig de bepalingen van artikel 19, § 1.

Zolang er geen afstand is van het voertuig of zolang het kentekenbewijs met beperkte geldigheid niet vervangen is door een nieuw exemplaar, bewaart de tenaamgestelde van het kentekenbewijs dit laatste zorgvuldig.

§ 2. In geval van verkoop, schenking of afstand van het voertuig wordt het ééndelig of meerdelig kentekenbewijs en, in voorkomend geval, het attest bedoeld in artikel 32, § 1, met het voertuig overgedragen aan de koper, de begiftigde of begunstigde.

§ 3. De bepalingen van voorgaande paragrafen zijn niet geldig voor kentekenbewijzen die werden afgeleverd tezamen met een bijkomende kentekenplaat bedoeld in artikel 20, § 1, 2°.

Deze worden bij afstand van het voertuig of in het bijzondere geval van beëindiging van de functie van de houder ervan naar de Directie Inschrijvingen Voertuigen teruggestuurd.

§ 4. Bij de overdracht met het oog op zijn vernietiging van een voertuig aan een verwerker voor depollutie, demontage en vernietiging van afgedankte voertuigen, behoorlijk erkend door de Gewesten overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende autowrakken, wordt het kentekenbewijs van dit voertuig of in voorkomend geval het attest bedoeld in artikel 32, paragraaf 1, eveneens overgedragen aan deze erkende verwerker.

De definitieve uitschrijving van dit voertuig door het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer is slechts mogelijk mits afgifte, door voornoemde verwerkers, van een certificaat van vernietiging van het afgedankt voertuig.

Indien echter de afbraak van het voertuig plaatsvindt in een andere EU-lidstaat, wordt het certificaat van vernietiging, afgeleverd overeenkomstig de bepalingen van artikel 5, paragraaf 3, van Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende autowrakken, aanvaard door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

§ 4. Het voorleggen van dit certificaat van vernietiging is de voorwaarde voor de annulering van de inschrijving en de definitieve uitschrijving van het betreffend afgedankt voertuig. Informatie daaromtrent wordt elektronisch geregistreerd.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.