20 JULI 2001. - Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van voertuigen.
[BS 08.08.2001]

Hoofdstuk III. Bijzondere bepalingen

Afdeling 4. Verval van de inschrijving

Artikel 35

Wanneer de tenaamgestelde van de inschrijving een einde maakt aan het gebruik van het voertuig of niet langer voldoet aan één van de voorwaarden opgesomd in artikel 3, § 1, stuurt hij binnen vijftien dagen de kentekenplaat terug aan de Directie Inschrijvingen Voertuigen die tot de schrapping van het inschrijvingsnummer uit het repertorium overgaat.

Enkel in het geval waarbij de tenaamgestelde overeenkomstig de bepalingen van artikel 22, tweede paragraaf, de mogelijkheid heeft bij afstand of buitenverkeerstelling van zijn voertuig zijn kentekenplaat opnieuw te gebruiken voor de inschrijving van een ander voertuig, mag de tenaamgestelde de bestaande kentekenplaat nog vier maanden behouden in afwachting van een nieuwe inschrijving.

Wanneer de tenaamgestelde overlijdt, dienen zijn erfgenamen of legatarissen binnen twee maanden de kentekenplaat terug te sturen aan de Directie Inschrijvingen Voertuigen. Met het oog evenwel op een overdracht van kentekenplaat bedoeld in artikel 25, § 1, tweede lid, bedraagt die termijn vier maanden.

Indien na het verstrijken van de gestelde termijnen, geen terugzending of teruggave van de kentekenplaat aan voornoemde directie heeft plaatsgehad, kan de leidend ambtenaar of diens gemachtigde tot een ambtshalve schrapping van het inschrijvingsnummer van deze kentekenplaat overgaan.

Artikel 36

Kentekenplaten die geschrapt zijn of waarvan misbruik wordt gemaakt ten opzichte van de bepalingen van artikel 2 van hetzelfde besluit worden bij vaststelling door een bevoegd persoon in beslag genomen.

Indien een voertuig met zijn kentekenplaat, of enkel de kentekenplaat, worden in beslag genomen, stuurt de politiedienst of gerechtelijke overheid binnen dertig dagen de kentekenplaat terug naar de leidend ambtenaar of zijn gemachtigde of zendt deze een attest van inbeslagname toe met het oog op de schrapping van het inschrijvingsnummer van de kentekenplaat uit het repertorium van de voertuigen.

De terugzending van die kentekenplaat of van het attest van inbeslagname blijft verplicht.

Een in beslag genomen kentekenbewijs blijft bij de bevoegde politiedienst of gerechtelijke overheid in bewaring tot het samen met het voertuig wordt vrijgegeven.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.