21 APRIL 2007. - Koninklijk besluit betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen.
[BS 02.05.2007]

Hoofdstuk II. Ademtesttoestellen

Artikel 2

De ademtesttoestellen zijn onderworpen aan modelgoedkeuring.

Om de modelgoedkeuring te kunnen verkrijgen moeten de ademtesttoestellen voldoen aan de voorschriften bepaald in de bijlage 1 of, wat betreft de ademtesttoestellen afkomstig uit de andere lid-Staten van de Europese Gemeenschap, uit Turkije, of uit een EVA-land die partij is bij de EER-Overeenkomst, aan voorschriften van toepassing in één van die Staten voor zover deze evenwaardige garanties bieden.

Artikel 3

Elke modelgoedkeuring wordt verleend voor maximum tien jaar en houdt in een nationaal goedkeuringsmerk, bestaande uit de letters BE gevolgd door een nummer. Dat merk kan slechts éénmaal en voor één enkel model worden toegekend.

Evenwel kan aan het toestel waaraan ten opzichte van het basismodel kleine wijzigingen werden aangebracht die de metrologische kenmerken ervan niet zullen veranderen hetzelfde nationaal goedkeuringsmerk verleend worden als aan het basismodel.

Elk toestel moet overeenstemmen met het goedgekeurde model en het voor dit model toegewezen goedkeuringsmerk op duurzame en onuitwisbare wijze dragen.

Artikel 4

De toestellen zijn steeds vergezeld van de gebruiksaanwijzing bepaald onder punt 11 van de bijlage 1.

Het gebruik, het onderhoud en de justeringen van de toestellen gebeuren in overeenstemming met de voorschriften van deze gebruiksaanwijzing.

Voor elk toestel houden de overheidsdiensten die met hun gebruik belast zijn een metrologisch boekje bij waarin de onderhoudsverrichtingen, de eventuele herstellingen en de justeringen worden vermeld.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.