21 APRIL 2007. - Koninklijk besluit betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen.
[BS 02.05.2007]

Hoofdstuk IV. Procedure voor de verkrijging van een modelgoedkeuring voor een ademtesttoestel of een ademanalysetoestel

Artikel 8

§ 1. De aanvraag tot modelgoedkeuring van een ademtesttoestel of van een ademanalysator wordt bij de Dienst Metrologie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, ingediend door de fabrikant of, voor zover hij in een lidstaat van de Europese Gemeenschap of in een EVA-land die partij is bij de EER-Overeenkomst of in Turkije gevestigd is, zijn gevolmachtigde of elke aanvrager die de conformiteit van de in serie vervaardigde toestellen met het goedgekeurde model kan verzekeren en die in staat is dezelfde verantwoordelijkheden te dragen als de fabrikant.

Voor de studie en de voorafgaande proeven van modelgoedkeuring worden drie exemplaren van het model met toebehoren bezorgd aan het organisme bedoeld in artikel 9.

§ 2. Elk exemplaar van het model van het ademtesttoestel wordt vergezeld van de documentatie bepaald onder de punten 11 en 12 van bijlage 1.

Het organisme bedoeld in artikel 9 bezorgt de drie exemplaren van de documentatie, aan de Dienst Metrologie tezamen met de meet-, proef- en onderzoeksverslagen bedoeld in artikel 10.

§ 3. Elk exemplaar van het model van de ademanalysator wordt vergezeld van de documentatie bepaald onder de punten 3.16.4, 5.1 en 5.2 van bijlage 2.

Het organisme bedoeld in artikel 9 bezorgt de drie exemplaren van de documentatie, vermeld onder de punten 5.1 en 5.2 van bijlage 2, aan de Dienst Metrologie samen met de meet-, proef- en onderzoeksverslagen bedoeld in artikel 10.

Artikel 9

De voorafgaande proeven van modelgoedkeuring worden uitgevoerd door een organisme geaccrediteerd voor het uitvoeren van de individuele proeven vermeld in de bijlagen van onderhavig besluit, in overeenstemming met de eisen van de norm NBN EN ISO/IEC 17025, binnen het Belgische accreditatiesysteem of volgens een gelijkwaardige accreditatie voor het uitvoeren van deze proeven in een lidstaat van de Europese Gemeenschap of in een EVA-land die partij is bij de EER-Overeenkomst of in Turkije.

Voor de afgifte en de verlenging van deze accreditatie wordt geverifieerd of dit organisme voldoet aan alle garanties inzake onafhankelijkheid.

Het organisme mag :

  • noch fabrikant;
  • noch gevolmachtigde van de fabrikant bedoeld in artikel 8;
  • noch de gebruiker bedoeld in artikel 59, § 1 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer zijn.

Het organisme mag, onder eigen toezicht en op eigen verantwoordelijkheid, de uitvoering van sommige voorafgaande proeven van modelgoedkeuring toevertrouwen aan andere laboratoria.

Artikel 10

Het organisme stelt de resultaten van de voorafgaande proeven van modelgoedkeuring ter beschikking van de Dienst Metrologie.

De modelgoedkeuring wordt door de Dienst Metrologie verleend op basis van de meet-, proef- en onderzoeksverslagen van het organisme en eventueel van de andere laboratoria.

Voor de ademanalysatoren vermeldt de Dienst Metrologie in het goedkeuringsdossier, voor wat betreft de eerste ijk en de herijk, de proeven die moeten uitgevoerd worden per type en serie van toestel.

Artikel 11

Het dossier van modelgoedkeuring en een exemplaar van het goedgekeurde model worden door de Dienst Metrologie bijgehouden.

Voor de ademanalysatoren mag een kopie van dit dossier ter beschikking gesteld worden van het onafhankelijk organisme dat instaat voor de eerste ijk, de herijk en de technische controles, met het akkoord van de fabrikant of van zijn gevolmachtigde. Zonder dit akkoord worden minstens de instrumenten en middelen die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de proeven ter beschikking van het organisme gesteld.

Artikel 12

De kosten van de studie en van de voorafgaande proeven van modelgoedkeuring worden betaald door de aanvrager aan het organisme.

Artikel 13

De lijst van de toestellen waarvan het model is goedgekeurd wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.