23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
(B.S. 30.04.1998)

Titel III. Het rijbewijs

Hoofdstuk IV. Examens

Afdeling 7 Vlaams Gewest. Beroep in geval van niet slagen voor het praktische examen

Artikel 47

§1. Er wordt een beroepscommissie opgericht die uitspraak moet doen over de beroepen in verband met mislukking voor het praktische examen.

De beroepscommissie bestaat uit drie commissarissen, die politierechters of vrederechters zijn die gedurende ten minste vijf jaar een politierechtbank hebben voorgezeten. Ze worden door de Vlaamse minister voor een termijn van twee jaar aangesteld. Dit mandaat kan hernieuwd worden.

De Vlaamse minister wijst een voorzitter en een vicevoorzitter onder de commissarissen aan.

De beroepscommissie stelt het huishoudelijke reglement vast, dat door de Vlaamse minister of zijn gemachtigde wordt goedgekeurd.

§2. De functie van commissaris is onverenigbaar met elke betrekking of met elke functie in een rijschool of in een instelling belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen.

De commissaris moet zich onbevoegd verklaren bij elk beroep ingeleid door een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad.

§3. De beroepscommissie zetelt op geldige wijze wanneer twee van haar leden aanwezig zijn. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of, bij zijn afwezigheid, deze van de vice-voorzitter beslissend.

Het secretariaat van de beroepscommissie wordt uitgeoefend door een gemachtigde van de Vlaamse minister. Deze gemachtigde roept de commissie tijdig samen en brengt aan de commissarissen verslag uit over de ingeleide beroepen, zo nodig na de noodzakelijke onderzoeken te hebben gedaan; hij woont de debatten bij tijdens dewelke hij een raadgevende stem heeft.

§ 4. De vergoeding voor de leden van de beroepscommissie bedraagt:

1° 150 euro per zitting voor de voorzitter;

2° 125 euro per zitting voor de commissarissen.

De bedragen van de vergoeding zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de gezondheidsindex dat op 31 december 2019 is bereikt. Het bedrag wordt op 1 januari van elk jaar aangepast aan het indexcijfer van de gezondheidsindex dat op 31 december van het voorgaande jaar bereikt is en wordt tot op de dichtstbijzijnde euro naar beneden afgerond.

De leden van de beroepscommissie worden bovendien vergoed voor de reiskosten die hun opdracht meebrengt, overeenkomstig de bepalingen die gelden voor het Vlaamse overheidspersoneel. Voor de toepassing van die bepalingen worden ze gelijkgesteld met de titularissen van rang A2.

Artikel 48

§1. Na twee mislukkingen in het praktische examen kan beroep worden ingediend bij de commissie bedoeld in artikel 47. Dit beroep moet ingediend worden binnen de 15 dagen te rekenen vanaf de datum van het mislukken.

Dit beroep wordt, bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van de beroepscommissie. De in artikel 61 voorgeschreven retributie moet betaald worden op de erin vastgestelde wijze. Zij wordt slechts op beslissing van de beroepscommissie terugbetaald.

Het beroep, ondertekend door de kandidaat, vermeldt de naam, voornaam en geboortedatum van deze laatste, alsmede het examencentrum waar het examen werd afgenomen en de datum daarvan. Het is met redenen omkleed door feiten die alleen betrekking hebben op de personen en de omstandigheden van plaats, tijd en procedure waaronder het examen werd afgelegd.

§2. De beroepscommissie verricht alle bijkomende onderzoeken die zij nodig acht.

Zij beslist dat de kandidaat geslaagd is voor het examen of bevestigt de mislukking.

Zij kan, in voorkomend geval, de verzoeker machtigen een nieuw examen af te leggen na afloop van de geldigheidsduur van het voorlopige rijbewijs waarvan de verzoeker houder was; zij bepaalt onder welke voorwaarden het examen plaats heeft.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.