26 AUGUSTUS 2006. - Koninklijk besluit tot regeling van de medewerking aan de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen.
[BS 30.08.2006]

Artikel 1

§ 1. Voor alle voertuigen die in België zijn ingeschreven of ingeschreven geweest, stelt de dienst die belast is met de inschrijving van de voertuigen, de volgende gegevens ter beschikking van de vereniging die is belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen :

het chassisnummer;
de datum van eerste inschrijving;
de datum van eerste inschrijving in België, indien deze verschillend is van de vorige;
het merk;
de handelsnaam.

Bij elke nieuwe inschrijving van een voertuig of bij elke wijziging van de gegevens vermeld in het vorige lid, stelt de dienst deze gegevens zonder verwijl ter beschikking van de vereniging.

§ 2. Met het oog op het nazicht van de juistheid van de gegevens waarover hij beschikt, kan de dienst die belast is met de inschrijving van de voertuigen, aan de hand van het chassisnummer van een voertuig informatie vragen aan de vereniging die is belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen. De vereniging stelt onverwijld de beschikbare kilometerstanden van het betrokken voertuig ter beschikking van de genoemde dienst.

Artikel 2

Bij iedere keuring van een voertuig delen de instellingen voor autokeuring onverwijld de volgende gegevens van het voertuig mee aan de vereniging die is belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen :

het chassisnummer;
de kilometerstand die de kilometerteller aangeeft op het ogenblik van de keuring;
de datum van de keuring.

De mededeling van de gegevens gebeurt via elektronische weg en bevat de identificatie van de betrokken instelling.

Artikel 3

Wanneer een vakman werken aan een voertuig uitvoert, deelt hij de volgende gegevens van het voertuig mee aan de vereniging die is belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen :

het chassisnummer;
de kilometerstand die de kilometerteller aangeeft op het ogenblik van de uitvoering van de werken;
de datum van de uitvoering van de werken.

De mededeling van de gegevens gebeurt via elektronische weg. De vakman die niet beschikt over de nodige informatica-infrastructuur, mag de voormelde gegevens mededelen per post of per fax. Deze mededeling bevat tevens de identificatie van de vakman.

De gegevens worden binnen vijf werkdagen na de uitvoering van de werken meegedeeld aan de vereniging.

Artikel 4

Op 1 september 2006 treden in werking :

artikel 6, §§ 3 en 4, van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen;

dit besluit.

Artikel 5

Onze minister bevoegd voor Consumentenzaken, Onze minister bevoegd voor Economie en Onze minister bevoegd voor Mobiliteit zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Zie ook :

  • Wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen.
  • Koninklijk besluit van 21 februari 2005 betreffende de erkenning van en de controle op de vereniging die is belast met registratie van de kilometerstand van voertuigen.
  • Koninklijk besluit van 30 september 2004 betreffende de inwerkingtreding van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen en betreffende de documenten opgemaakt door een vakman naar aanleiding van werken aan een voertuig.
  • Koninklijk besluit van 17 september 2005 betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen.
  • Ministerieel besluit van 19 september 2005 houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen, de minnelijke schikking bedoeld in artikel 11 voor te stellen.
  • Koninklijk besluit van 4 mei 2006 tot erkenning van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen.
  • Koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot regeling van de financiering van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen.
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.