27 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen en tot wijziging van de koninklijke besluiten van 24 maart 1997, 19 juli 2000, 22 december 2003 en 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van sommige overtredingen.
[BS 23-08-2013]

Hoofdstuk 2. Wijzigingsbepalingen

Artikel 10

In artikel 4, § 2 van het koninklijk besluit van 24 maart 1997 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen, vervangen door het koninklijk besluit van 27 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in de bepaling onder 3, worden de woorden « of de E-betaling met een bank- of kredietkaart » opgeheven;

2° in de bepaling onder 3.1, eerste lid, worden de woorden « of de E-betaling met een bank- of kredietkaart » opgeheven;

3° in de bepaling onder 3.2, laatste lid, wordt de zin « Dit document vermeldt de instructies die vereist zijn om de E-betaling met bank- of kredietkaart te verrichten. » opgeheven;

4° in de bepaling onder 3.3., worden de woorden « of de E-betaling met bank- of kredietkaart » opgeheven;

5° in de bepaling onder 3.4, wordt de zin « In geval van betaling met overschrijving wordt de gestructureerde mededeling vermeld in de mededeling van de overschrijving. » vervangen als volgt : « De gestructureerde mededeling wordt vermeld in de mededeling van de overschrijving. »;

6° de bepaling onder 3.5 wordt opgeheven.

Artikel 11

In artikel 5, § 2 van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg, vervangen door het besluit van 27 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in de bepaling onder 3, worden de woorden « of de E-betaling met een bank- of kredietkaart » opgeheven;

2° in de bepaling onder 3.1, eerste lid, worden de woorden « of de E-betaling met een bank- of kredietkaart » opgeheven;

3° in de bepaling onder 3.2, laatste lid, wordt de zin « Dit document vermeldt de instructies die vereist zijn om de E-betaling met bank- of kredietkaart te verrichten. » opgeheven;

4° in de bepaling onder 3.3, worden de woorden « of de E-betaling met bank- of kredietkaart » opgeheven;

5° in de bepaling onder 3.4, wordt de zin « In geval van betaling met overschrijving wordt de gestructureerde mededeling vermeld in mededeling van de overschrijving. » vervangen als volgt : « De gestructureerde mededeling wordt vermeld in de mededeling van de overschrijving. »;

6° de bepaling onder 3.5 wordt opgeheven.

Artikel 12

In artikel 7 van het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten, vervangen door het besluit van 27 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in de bepaling onder 3, worden de woorden « of de E-betaling met een bank- of kredietkaart » opgeheven;

2° in de bepaling onder 3.1, eerste lid, wordt de zin « De betaling met overschrijving of de E-betaling met een bank- of kredietkaart is slechts van toepassing op personen die een woonplaats of vaste verblijfplaats in België hebben. » vervangen door de zin « De betaling met overschrijving is slechts van toepassing op personen die een woonplaats of vaste verblijfplaats in België hebben en op personen zonder woonplaats of vaste verblijfplaats in België die niet werden aangehouden op de plaats van de overtreding. »;

3° in de bepaling onder 3.2, laatste lid, wordt de zin « Dit document vermeldt de instructies die vereist zijn om de E-betaling met bank- of kredietkaart te verrichten. » opgeheven;

4° in de bepaling onder 3.3, worden de woorden « of de E-betaling met bank- of kredietkaart » opgeheven;

5° in de bepaling onder 3.4, wordt de zin « In geval van betaling met overschrijving wordt de gestructureerde mededeling vermeld in mededeling van de overschrijving. » vervangen als volgt : « De gestructureerde mededeling wordt vermeld in de mededeling van de overschrijving. »;

6° de bepaling onder 3.5 wordt opgeheven.

Artikel 13

In artikel 4, § 2, van het koninklijk besluit van 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in de bepaling onder 3, worden de woorden « of de E-betaling met een bank- of kredietkaart » opgeheven;

2° in de bepaling onder 3.1, eerste lid, worden de woorden « of de E-betaling met een bank- of kredietkaart » opgeheven;

3° in de bepaling onder 3.2, laatste lid, wordt de zin « Dit document vermeldt de instructies die vereist zijn om de E-betaling met bank- of kredietkaart te verrichten. » opgeheven;

4° in de bepaling onder 3.3, worden de woorden « of de E-betaling met bank- of kredietkaart » opgeheven;

5° in de bepaling onder 3.4, wordt de zin « In geval van betaling met overschrijving wordt de gestructureerde mededeling vermeld in mededeling van de overschrijving. » vervangen als volgt : « De gestructureerde mededeling wordt vermeld in de mededeling van de overschrijving. »;

6° de bepaling onder 3.5 wordt opgeheven.

Artikel 14

Bijlage 2 bij het besluit van 19 juli 2000, vervangen bij het besluit van 1 september 2006, wordt vervangen door bijlage 2 bij dit besluit.

De op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit nog in omloop zijnde formulieren die voldoen aan bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 19 juli 2000, vervangen door het besluit van 1 september 2006, mogen verder gebruikt worden na de datum van inwerkingtreding van dit besluit, op voorwaarde dat de woorden « Reglementering uitzonderlijke voertuigen » wordt vermeld en de vermelding « of elektronische betaling » op de formulieren wordt geschrapt.

Artikel 15

Bijlage 3 bij het besluit van 19 juli 2000, ingevoegd bij het besluit van 27 maart 2006, wordt vervangen door bijlage 3 bij dit besluit.

Artikel 16

Dit besluit treedt in werking op de tiende dag van de maand die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 17

De minister bevoegd voor Financiën, de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken, de minister bevoegd voor Justitie en de minister bevoegd voor het Wegverkeer zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.