Koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

B.S. 28.03.1968

*** HOOFDSTUK I: BEGRIPSOMSCHRIJVING EN TOEPASSINGSSFEER ***
Artikel 1. Begripsomschrijving
Artikel 2. Toepassingssfeer
*** HOOFDSTUK II: GOEDKEURING ***
Artikel 3. Toepassingsgebied
Artikel 3bis. Goedkeuring van landbouw- en bosbouwtrekkers
Artikel 4. Procedures voor de controle van de overeenstemming
Artikel 4bis. Kosten
Artikel 4ter. Onderzoek van het prototype
Artikel 5. De goedkeuringsaanvraag indienen
Artikel 6. Verantwoordelijkheid van de fabrikanten
Artikel 7. Verloop van de procedures voor de typegoedkeuring
Artikel 8. Wijziging van een goedkeuring
Artikel 9. Geldigheid van een typegoedkeuring
Artikel 10. Goedkeuringscertificaat, certificaat van overeenstemming en markering
Artikel 11. Ontheffingen voor nieuwe technologieën of nieuwe concepten
Artikel 12. In kleine series gebouwde voertuigen
Artikel 13. Individuele goedkeuringen
Artikel 14. Registratie, verkoop en in het verkeer brengen
Artikel 15. Vrijwaringsclausule
Artikel 16. Het verstrekken van technische informatie
Artikel 16bis. Kennisgeving van besluiten en beschikbare rechtsmiddelen
Artikel 16ter. Technische diensten
*** HOOFDSTUK III: GEBRUIK EN LADING ***
Artikel 17. Gebruik van de voertuigen
Artikel 18. Lading van de voertuigen
Artikel 19. Lading van de voor het vervoer van zaken gebouwde voertuigen
Artikel 20. Lading van de voor het vervoer van personen gebouwde voertuigen
Artikel 21. Maximale toegelaten massa (M.T.M.) van de slepen
Artikel 22. Plicht van de bezitters
*** HOOFDSTUK IV: AUTOKEURING ***
Artikel 23. Autokeuring
Artikel 23bis. Keuringen, onderverdelingen
Artikel 23ter. Periodieke keuringen
Artikel 23quater. Periodieke keuringen, termijnen
Artikel 23quinquies: Periodieke keuringen, uitzonderingen
Artikel 23sexies. Niet-periodieke keuringen
Artikel 23septies. Gedeeltelijke keuringen
Artikel 23octies. Vrijstellingen en bijzonder regime
Artikel 23novies. Identificatieverslag en/of keuringsbewijs
Artikel 23decies. Geldigheid
Artikel 23undecies. Keuringskosten
*** HOOFDSTUK V: GEBRUIK ***
Artikel 24. Het keuringsbewijs
Artikel 25. Beschadigde voertuigen
Artikel 26. Gebruik van de voertuigen
*** HOOFDSTUK VI: CONSTRUCTIE ***
Artikel 27. Constructie van de voertuigen
Artikel 27bis. Constructie van de voertuigen
Artikel 28. Lichten en reflectoren (1/4)
Artikel 28. Lichten en reflectoren (2/4)
Artikel 28. Lichten en reflectoren (3/4)
Artikel 28. Lichten en reflectoren (4/4)
Artikel 29. Opgeheven
Artikel 30. Veiligheidsgordels en hun veiligheidspunten, evenals veiligheidsinrichtingen voor kinderen aan boord van motorvoertuigen
Artikel 31. Afmetingen van voertuigen waarvan de aanvraag om goedkeuring 1 januari 1986 voorafgaat
Artikel 32. Maximale toegelaten massa's en massa's onder de assen van de voertuigen waarvan de aanvraag om goedkeuring of om erkenning als materieel van speciale constructie van voor 1 januari 1986 dagtekent
Artikel 32bis. Afmetingen en massa's van voertuigen waarvan de aanvraag tot goedkeuring ingediend is vanaf 1 januari 1985 (1/4)
Artikel 32bis. Afmetingen en massa's van voertuigen waarvan de aanvraag tot goedkeuring ingediend is vanaf 1 januari 1985 (2/4)
Artikel 32bis. Afmetingen en massa's van voertuigen waarvan de aanvraag tot goedkeuring ingediend is vanaf 1 januari 1985 (3/4)
Artikel 32bis. Afmetingen en massa's van voertuigen waarvan de aanvraag tot goedkeuring ingediend is vanaf 1 januari 1985 (4/4)
Artikel 33. Ophanging
Artikel 34. Lucht- en cushionbanden
Artikel 35. Opspatafschermingssystemen
Artikel 36. Motor van de motorvoertuigen
Artikel 37. Brandstofleidingen en -reservoir
Artikel 38. Accubatterijen
Artikel 39. Uitlaat
Artikel 40. Geluid voortgebracht door de in dienst zijnde auto's
Artikel 41. Koppeling - versnellingsbak
Artikel 42. Stuurinrichting
Artikel 43. Instrumentenbord - Geluidshoorn - Inrichting voor indirect zicht
Artikel 44. Ruitenwisser - Ontdooier - Ruitensproeier
Artikel 45. Reminrichtingen van de auto's - Algemene bepalingen
Artikel 46. Remdoelmatigheid van de auto's
Artikel 47. Reminrichtingen van de aanhangwagens
Artikel 48. Remdoelmatigheid van de aanhangwagens
Artikel 49. Reminrichtingen van de slepen
Artikel 49bis. Reminrichtingen van langere en zwaardere slepen die onder de voorwaarden bepaald door de overheden bevoegd voor de infrastructuur aan het verkeer deelnemen
Artikel 50. Remdoelmatigheid van de slepen
Artikel 51. Algemene constructievoorschriften met betrekking tot de reminrichtingen
Artikel 52. Bijzondere constructievoorschriften met betrekking tot de reminrichtingen van voertuigen
Artikel 53. Aanvullende constructievoorschriften met betrekking tot de reminrichtingen
Artikel 54. Verbindingen van het trekkend voertuig met de aanhangwagens
Artikel 55. Bescherming aan de achterzijde en zijdelingse bescherming
Artikel 56. Inrichting ter beveiliging tegen het gebruik van auto's door onbevoegden (anti-diefstal)
*** HOOFDSTUK VII: INRICHTING ***
Artikel 57. Bestuurdersruimte, bestuurderszitplaats, binnen- en buiteninrichting
Artikel 58. Voorruit en andere doorzichtige panelen
Artikel 59. In- en uitgangen van de auto's
Artikel 60. Voorschriften toepasselijk op in- en uitgangen van autobussen en autocars in nieuwe staat in het verkeer gebracht
Artikel 61. Treden voor in- en uitgangen van autobussen en autocars
Artikel 62. Vloer
Artikel 63. Gangen
Artikel 64. Reizigerszitplaatsen
Artikel 65. Staanplaatsen voor reizigers
Artikel 66. Verlichting van de reizigersruimte
Artikel 67. Verwarming
Artikel 68. Ventilatie
Artikel 68bis. Constructiekenmerken van de reizigersruimte van autobussen en autocars met het oog op de voorkoming van brandgevaar
Artikel 69. Waarschuwingstoestellen voor de reizigers
Artikel 70. Blustoestellen en gevaarsdriehoeken
Artikel 70bis. Retro-reflecterende veiligheidsvest
Artikel 71. Verbandkist
Artikel 72. Kleur
Artikel 73. Aanduiding van de reisweg (Opgeheven...KB 14/01/1971, artikel 49)
Artikel 74. Bewijs van benuttiging (Opgeheven...KB 21/02/1991, artikel 2)
Artikel 75. Publiciteit
Artikel 76. Alarmtoestel
*** HOOFDSTUK VIII: BIJZONDERE BEPALINGEN ***
Artikel 77. Snelheidsbegrenzer
Artikel 78. Afwijkingen
Artikel 78bis.
*** HOOFDSTUK IX: INWERKINGTREDING EN SLOTBEPALINGEN ***
Artikel 79. Inwerkingtreding
Artikel 80. Toezicht
Artikel 81. Straffen
Artikel 82. Intrekking
*** BIJLAGEN ***
Bijlage 1. Gelijkvormigheidsattest
Bijlage 2.
Bijlage 3.
Bijlage 4. Zitplaatsen voor reizigers. Afmetingen.
Bijlage 5. Zitplaatsen voor reizigers. Afmetingen.
Bijlage 6. Verplichte lichten en reflectoren, andere dan richtingaanwijzers, voor auto's en hun aanhangwagens
Bijlage 7. Niet verplichte lichten en reflectoren voor auto's en hun aanhangwagens
Bijlage 8. Niet meer geldig sinds 1 januari 1984
Bijlage 9. Niet meer geldig sinds 1 januari 1984
Bijlage 10. Gelijkvormige voorschriften betreffende de homologatie van veiligheidsbeglazing en van de materialen voor de beglazing die bestemd zijn om in motorvoertuigen en hun aanhangwagens te worden geplaatst
Bijlage 11. Bijkomende inrichtingen voor de achterwaartse signalisatie
Bijlage 12. Toegang tot de nooddeuren
Bijlage 13. Opspatafschermingssystemen
Bijlage 14. Ophanging
Bijlage 15. Autokeuring: Verplichte controlepunten
Bijlage 16. Voorschriften voor inrichtingen voor indirect zicht
Bijlage 16bis. Voorschriften voor inrichtingen voor indirect zicht
Bijlage 17. EG-Certificaat van overeenstemming voor volledige of voltooide voertuigen
Bijlage 18. Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van opvallende markeringen voor voertuigen van de categorieën M, N en O
Bijlage 18bis. Andere voorschriften van toepassing op opvallende markeringen
Bijlage 19. Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van de fabricatie van verzoolde luchtbanden voor personenwagens
Bijlage 20. Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van de fabricatie van verzoolde luchtbanden voor bedrijfsvoertuigen en hun aanhangwagens
Bijlage 21. Erkenningsvoorwaarden voor de controle-instellingen van de erkende werkplaatsen voor het installeren van snelheidsbegrenzers
Bijlage 22. Opgeheven
Bijlage 23. Volledige lijst van gegevens ten behoeve van de EG-typegoedkeuring en kleine reeks van voertuigen, alsook voor de individuele goedkeuringen
Bijlage 24. Definitie van voertuigcategorieën en voertuigtypes – Koetswerkopbouw
Bijlage 25. Inlichtingenformulier voor de EG-typegoedkeuring van voertuigen
Bijlage 26. Lijst van de regelgevingen tot vaststelling van de voorschriften voor de EG-typegoedkeuring alsook voor kleine reeksen en individuele goedkeuringen van voertuigen
Bijlage 27. Procedures voor de EG-typegoedkeuring van voertuigen of "kleine reeks" typegoedkeuring
Bijlage 28. Modellen van het typegoedkeuringscertificaat
Bijlage 29. Nummeringssysteem voor EG- of kleine reeks- of typegoedkeuringscertificaten of individuele goedkeuringen
Bijlage 30. Testresultaten
Bijlage 31. EG- of (EG of nationale) kleine reeks- certificaat van overeenstemming voor complete/voltooide voertuigen
Bijlage 32. Procedures met betrekking tot de overeenstemming van de productie
Bijlage 33. Lijst van regelgevingen tot vaststelling van de voorschriften voor de EG-typegoedkeuring van voertuigen voor speciale doeleinden
Bijlage 34. Beperkingen voor kleine series en restantvoorraden
Bijlage 35. Lijst van onderdelen of uitrustingsstukken die een aanzienlijk risico kunnen vormen voor de correcte werking van systemen die essentieel zijn voor de veiligheid van het voertuig of voor zijn milieuprestaties, de prestatie-eisen ervan, de passe
Bijlage 36. Lijst van op grond van regelgevingen afgegeven EG-typegoedkeuringen
Bijlage 37. Lijst van de regelgevingen waarvoor een fabrikant als technische dienst kan worden aangewezen
Bijlage 38. Lijst van regelgevingen waarvoor virtuele testmethodes mogen worden gebruikt door een fabrikant of een technische dienst
Bijlage 39. Procedures voor de EG-/ (EG of nationale) kleine reeks meerfasentypegoedkeuring
Bijlage 40. Certificaat van oorsprong van het voertuig
Bijlage 41. Niet-periodieke keuring bedoeld in artikel 23sexies, paragraaf 1, 3°
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.