15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
[BS 28.03.1968]

Hoofdstuk III: Gebruik en lading

Artikel 18. Lading van de voertuigen

§1. Geen voertuig waarvan de massa in beladen toestand meer bedraagt dan de maximale toegelaten massa mag zich op de openbare weg bevinden.

§2. Onverminderd de bepalingen van artikel 32 van dit besluit, mag geen voertuig zich op de openbare weg bevinden wanneer de massa op de grond onder elk van de assen of, eventueel, de maximale massa onder het steunpunt, het bij de goedkeuring vastgestelde maximum met meer dan 5 pct. overschrijden.

§3. De door de Minister van Verkeerswezen voor de automobielinspectie erkende organismen vermelden op het inschrijvingsbewijs of op het keuringsbewijs de maximale toegelaten massa van het voertuig. Voor de voertuigen met een maximale toegelaten massa van meer dan 2.500 kg wordt tevens de maximale massa op de grond onder de assen, eventueel, de maximale massa onder het steunpunt vermeld.

Deze bepaling is alleen toepasselijk op de voertuigen die onderworpen zijn aan de bij artikel 23 van dit besluit voorziene schouwingen.

Voor wat betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden de woorden “Minister van Verkeerswezen” vervangen door de woorden “Brusselse minister”.
Voor wat betreft het Vlaams Gewest, worden de woorden “Minister van Verkeerswezen” vervangen door de woorden “Vlaamse minister”.
Voor wat betreft het Waals Gewest, worden de woorden ″de Minister van Verkeerswezen″ vervangen door de woorden door ″de Waalse Minister″.

§4. Inrichtingen bestemd om fietsen en rolstoelen te dragen, mogen achteraan op de voertuigen bevestigd worden, indien ze:

  • lading inbegrepen, niet meer dan één meter achter het voertuig uitsteken;
  • uitsluitend gebruikt worden om fietsen en rolstoelen te vervoeren.
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.