15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
[BS 28.03.1968]

Hoofdstuk VIII: Bijzondere bepalingen

Artikel 78bis.

De Minister bevoegd voor het wegverkeer is gemachtigd om de bijlagen aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de Europese richtlijnen van technische aard.

Voor wat betreft het Vlaams Gewest, wordt het woord “is” vervangen door de zinsnede “en de Vlaamse minister zijn, ieder wat hem of haar betreft,”.