15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
[BS 28.03.1968]

Hoofdstuk IV: Autokeuring

Artikel 23undecies. Keuringskosten

§ 1. De bedragen van de door de erkende instellingen voor autokeuringen te innen vergoedingen, de belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen, worden als volgt vastgesteld :

1° volledige keuring volgens bijlage 15, behalve de punten 1.1.17, 1.6, 7.9, 7.10 en 8.2 en de remtest met geladen voertuigen:
a) van een personenauto, auto voor dubbel gebruik, minibus of lijkauto 31,70 EUR
b) van een autobus of autocar 56,50 EUR
c) van een lichte vrachtauto of een kampeerauto waarvan de maximale toegelaten massa 3.500 kg niet overtreft 35,70 EUR
d) van een vrachtauto, trekker of een kampeerauto waarvan de maximale toegelaten massa groter is dan 3.500 kg 56,50 EUR
e) van een aanhangwagen of een oplegger waarvan de maximale toegelaten massa 3.500 kg niet overtreft 31,70 EUR
f) van een aanhangwagen of een oplegger waarvan de maximale toegelaten massa groter is dan 3.500 kg 46,70 EUR
2° gedeeltelijke keuring van een voertuig :
a) op verzoek van een bevoegd persoon 12,60 EUR
b) ingevolge een administratieve keuring of herkeuring 8,00 EUR
c) ingevolge een technische herkeuring 12,60 EUR
d) keuring van de koppelingsinrichting voor de voertuigen die geen aanhangwagens slepen waarvan de maximaal toegelaten massa 750 kg overtreft 12,60 EUR
3° keuring van de overeenstemming met de in het proces-verbaal van goedkeuring of het Europees gelijkvormigheidsbewijs opgenomen gegevens tijdens een eerste periodieke of volledige keuring, en tijdens de eerste van deze keuringen na de inschrijving op naam van een andere titularis, van een voertuig waarvan de maximale toegelaten massa :
a) de 3.500 kg niet overtreft 4,00 EUR
b) hoger is dan 3.500 kg 12,60 EUR
4° toeslag voor een laattijdige volledige keuring van een voertuig :  
  • in de eerste maand :
  • tijdens de tweede en derde maand :
  • tijdens de vierde, vijfde en zesde maand :
  • na de zesde maand :

8,00 EUR
11,50 EUR
17,30 EUR
28,80 EUR

wegen van een voertuig 15,00 EUR
opstellen, valideren en afleveren van een aanvraag om inschrijving 4,00 EUR
opstellen en afleveren van een uittreksel uit het goedkeuringsverslag 8,00 EUR
keuring van de inrichting tegen opspattend water 5,70 EUR
9° gelijkvormigheidskeuring
a) Keuring om de gelijkvormigheid van een voertuig vast te stellen en desgevallend afgifte van een als gelijkvormigheidsattest geldend bewijs, zonder opmeten van de remorganen : 77,90 EUR
b) Keuring om de gelijkvormigheid van een voertuig vast te stellen en desgevallend afgifte van een als gelijkvormigheidsattest geldend bewijs, met opmeten van de remorganen : 103,80 EUR
b) Validering of aflevering van een identificatieplaatje : 8,00 EUR
10° opstellen en afleveren van een verslag voor autocars met het oog op het bekomen van de Duitse "Tempo-100"-machtiging 25,90 EUR
11° opstellen en afleveren op vrijwillige basis van een attest ter bevestiging van de keuring betreffende een "groener en veiliger" voertuig volgens bijlage 15, inzonderheid de punten 1.1.17, 1.6, en 8.2, alsook de keuring van de minimale profieldiepte van 2 mm van de banden 12,60 EUR
12° afgifte van een duplicaat van elk origineel document dat werd afgeleverd 12,60 EUR
13° keuring van de lichtdoorlatendheid van de ruiten 4,00 EUR
14° "milieukeuring" volgens bijlage 15, punt 8.2 :
a) van personenwagens, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en kampeerauto's met een motor met compressieontsteking 12,10 EUR
b) van bedrijfsvoertuigen met een motor met compressieontsteking 14,40 EUR
c) van voertuigen met een motor met elektrische ontsteking 4,00 EUR
15° keuring van de snelheidsbegrenzer en/of tachograaf en van de installatie volgens bijlage 15 punten 7.9 en 7.10 :
a) met een snelheidssimulator :
1) voertuigen uitgerust met snelheidsbegrenzer en tachograaf; 30,00 EUR
2) voertuigen die enkel moeten uitgerust worden met een snelheidsbegrenzer en waarvan de sturing verzekerd wordt door een tachograafsignaal; 30,00 EUR
3) voertuigen die enkel moeten uitgerust worden met een snelheidsbegrenzer en waarvan de sturing verzekerd wordt door een ander dan een tachograafsignaal; 15,00 EUR
4) voertuigen enkel uitgerust met een tachograaf. 15,00 EUR
b) visuele keuring zonder snelheidssimulator 15,00 EUR
16° keuring met het daartoe voorziene toestel van :
a) remdoelmatigheid in beladen toestand :
- voertuig met hoogstens twee assen :
* test met lading 15,50 EUR
* test met extrapolatie zonder aansluitingen of bediening onder het voertuig 9,20 EUR
* test met extrapolatie met aansluitingen of bediening onder het voertuig 33,40 EUR
- voertuig met drie of meer assen :  
het tarief voor een voertuig met hoogstens twee assen vermeerderd met 6,60 EUR per bijkomende as.  
b) ophanging 6,90 EUR
c) verlichting 6,90 EUR
17° keuring van de L.P.G.-installatie :
a) volledige keuring 17,30 EUR
b) herkeuring 12,60 EUR
c) vereenvoudigde keuring 5,70 EUR
18° keuring van de N.G.V.-installatie :
a) volledige keuring 17,30 EUR
b) herkeuring 12,60 EUR
c) vereenvoudigde keuring 5,70 EUR
19° A.D.R.-keuring :
a) volledige keuring 45,00 EUR
b) herkeuring 12,60 EUR
c) verlenging van de geldigheidsduur of aflevering van het goedkeuringsdocument 12,60 EUR
20° keuring inzake kwaliteitsnormen, waaraan de voertuigen gebruikt voor ongeregeld bezoldigd vervoer van personen moeten voldoen :
a) keuring per configuratie 31,70 EUR
b) toeslag voor een eerste keuring 31,70 EUR
c) toeslag voor een laattijdige aanbieding :  
  • in de eerste maand :
  • tijdens de tweede en derde maand :
  • tijdens de vierde, vijfde en zesde maand :
  • na de zesde maand :

8,00 EUR
11,50 EUR
17,30 EUR
28,80 EUR

21° keuring van een voertuig na ongeval
a) keuring van de wiel- en chassisgeometrie 98,60 EUR
b) keuring van de wielgeometrie 49,60 EUR
22° keuring volgens bijlage 15 van de punten 1.1.17 en 1.6 25,30 EUR
23° kleven van een vignet voor de verlenging van de geldigheid van een handelaars- of proefrittenplaat 3,40 EUR
24° kleven van een keuringsvignet voor het bevestigen van de geldigheid van de keuring 5,10 EUR
25° keuring van de inrichting bedoeld in artikel 43, § 5 van dit besluit 8,00 EUR
26° niet-periodieke keuring volgens bijlage 41 57,70 EUR
27° niet-periodieke keuring beperkt tot een visuele keuring (met de keuring van het remsysteem) 40,40 EUR
28° registratie van de gegevens vermeld in het gelijkvormigheidsattest of in het certificaat van overeenstemming van het voertuig 2,30 EUR
29° terbeschikkingstelling van personeel voor de keuringen op een keuringslijn op verplaatsing: de in 1° tot 28° beoogde bijdragen voor de prestaties die er verricht worden, met een minimum van:  
a) voor een halve dag 700 EUR
b) voor een volledige dag 1.300 EUR
29° (enkel Waals Gewest) terbeschikkingstelling van het personeel voor de uitvoering van controles op een keuringslijn op verplaatsing: heffingen bedoeld in 1° tot 28° voor de daar verrichte prestaties met een minimum van:  
a) halve dag 700 euro 
a) volledige dag 1.300 euro 
30° (enkel Waals Gewest) opstellen en uitreiken van een attest ter bevestiging dat het voertuig een historisch belang vertoont als omschreven in artikel 1, § 2 25,90 EUR
In de Nederlandse vertaling van 29° (enkel Waals Gewest) is een foutje geslopen. "1° tot 28°" dient gelezen te worden als "1° tot 28° en 30°".

§ 2 Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Jaarlijks worden de in § 1 vermelde bedragen op 1 januari werktuiglijk aangepast in het licht van de evolutie van de gezondheidsindex van de maand november van het voorgaande jaar. Bij de indexering wordt het resultaat afgerond naar de dichtstbijzijnde decimaal.

Het indexcijfer van de maand november 2009 vormt het basisindexcijfer.

§ 2 Vlaams Gewest. De bedragen, vermeld in paragraaf 1, worden elk jaar op 1 januari automatisch aangepast aan de gezondheidsindex van de maand november van het voorgaande jaar. Bij de indexering wordt het resultaat afgerond naar de dichtstbijzijnde decimaal.

Het basisindexcijfer is dat van de maand november 2009.

§ 2 Waals Gewest. De in § 1 bedoelde bedragen worden automatisch op 1 januari van elk jaar aangepast naar gelang van de evolutie van de gezondheidsindex van de maand november van het vorige jaar. Bij de indexering wordt het resultaat, in voorkomend geval, afgerond tot de dichtstbijzijnde gehele decimaal.

De aanvangsindex is die van de maand november 2009.

§ 3 Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In geval van overmacht waarover de bevoegde Brusselse instantie oordeelt, kan de toeslag voor een laattijdige aanbieding die verschuldigd is op grond van paragraaf 1, 4° en 20°, c), worden terugbetaald.

Overmacht is een uitzonderlijke omstandigheid, onafhankelijk van de wil van de betrokkene. Wanneer de gebeurtenis zich voordeed binnen de vijftien dagen voorafgaand aan de uiterste datum waarop de keuring had moeten plaatsvinden, zal de uitzonderlijke omstandigheid beoordeeld en eventueel in acht genomen worden door de bevoegde Brusselse instantie.

Indien voldaan wordt aan de voorwaarden opgenomen in artikel 23ter, paragraaf 2, zal het bonussysteem in dit specifieke geval behouden blijven.

In geval van overmacht mag het voertuig gebruikt worden om, ledig en langs de kortste weg, te worden verplaatst tussen het keuringsstation en de woonplaats of exploitatiezetel van de voertuigtitularis of de exploitatiezetel van de hersteller en vice versa.

§ 3 Vlaams Gewest. In geval van overmacht waarover de bevoegde Vlaamse instantie oordeelt, kan de toeslag voor een laattijdige aanbieding die verschuldigd is op grond van paragraaf 1, 4° en 20°, c), worden terugbetaald.

Overmacht is een uitzonderlijke omstandigheid, onafhankelijk van de wil van de betrokkene. Wanneer de gebeurtenis zich voordeed binnen de vijftien dagen voorafgaand aan de uiterste datum waarop de keuring had moeten plaatsvinden, zal de uitzonderlijke omstandigheid beoordeeld en eventueel in acht genomen worden door de bevoegde Vlaamse instantie.

Indien voldaan wordt aan de voorwaarden opgenomen in artikel 23ter, paragraaf 2, zal het bonussysteem in dit specifieke geval behouden blijven.

In geval van overmacht mag het voertuig gebruikt worden om, ledig en langs de kortste weg, te worden verplaatst tussen het keuringsstation en de woonplaats of exploitatiezetel van de voertuigtitularis of de exploitatiezetel van de hersteller en vice versa.

§ 3 Waals Gewest. In geval van overmacht waarover de Waalse bevoegde instantie oordeelt, kan de toeslag voor een laattijdige aanbieding die verschuldigd is op grond van paragraaf 1, 4° en 20°, c), worden terugbetaald.

Overmacht is een uitzonderlijke omstandigheid, onafhankelijk van de wil van de betrokkene. Wanneer de gebeurtenis zich voordeed binnen de vijftien dagen voorafgaand aan de uiterste datum waarop de keuring had moeten plaatsvinden, zal de uitzonderlijke omstandigheid beoordeeld en eventueel in acht genomen worden door de Waalse bevoegde instantie.

Indien voldaan wordt aan de voorwaarden opgenomen in artikel 23ter, paragraaf 2, zal het bonussysteem in dit specifieke geval behouden blijven.

In geval van overmacht mag het voertuig gebruikt worden om, ledig en langs de kortste weg, te worden verplaatst tussen het keuringsstation en de woonplaats of exploitatiezetel van de voertuigtitularis of de exploitatiezetel van de hersteller en vice versa.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.