15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
[BS 28.03.1968]

Hoofdstuk II: Goedkeuring

Artikel 4bis. Kosten

1. De kosten voor goedkeuring en voor het uitreiken van elk bijbehorend document vallen ten laste van de aanvrager en maken het voorwerp uit van een door de Minister bevoegd voor het wegverkeer vastgestelde prijstabel.

Voor wat betreft het Vlaams Gewest, worden de woorden “door de Minister bevoegd voor het wegverkeer” vervangen door de woorden “bij besluit van de Vlaamse Regering”.

De kosten voor de tests, inclusief de tests die eventueel zijn opgelegd door de goedkeuringsinstantie, uitgevoerd bij door hem aangeduide technische diensten of organismen vallen ten laste van de aanvrager.

2. Voor de landbouwaanhangwagens bedoeld in artikel 2, § 2, 8° en 9° duidt de Minister bevoegd voor het wegverkeer de organismen aan die bevoegd zijn om het technisch dossier samen te stellen dat nodig is voor het uitreiken van het bewijs dat geldt als proces-verbaal van goedkeuring en als het Certificaat van overeenstemming (gelijkvormigheidsattest).

Voor wat betreft het Vlaams Gewest, worden de woorden “duidt de Minister bevoegd voor het wegverkeer” vervangen door de woorden “wijst de Vlaamse minister”.

De kosten voor het samenstellen van het technisch dossier door de aangeduide organismen en de kosten voor de controle en het uitreiken van elk bijbehorend document, vallen ten laste van de aanvrager en worden vastgelegd door de Minister bevoegd voor het wegverkeer.

Voor wat betreft het Vlaams Gewest, worden de woorden “door de Minister bevoegd voor het wegverkeer” vervangen door de woorden “bij besluit van de Vlaamse Regering”.