1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
[BS 09.12.1975]

Titel V: Opheffing, overgangsbepalingen en inwerkingtreding

Artikel 85. Overgangsbepalingen

85.1. (...)

85.2. De hierna weergegeven verkeersborden mogen behouden worden tot 1 juni 2015.

Begin van een bebouwde kom.

Dit verkeersbord moet rechts worden geplaatst op elke toegangsweg tot een bebouwde kom, het mag links herhaald worden.

Einde van een bebouwde kom.

85.3. De kinderbeveiligingssystemen die vóór 1 september 2006, overeenkomstig de vigerende normen ten tijde van hun ingebruikneming, zijn goedgekeurd en die niet beantwoorden aan de op het ogenblik van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 22 augustus 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg van toepassing zijnde normen, mogen worden gebruikt tot 9 mei 2008.

Tot 9 mei 2008 mag, in afwijking van artikel 35.1.1, tweede lid, wanneer het, in voertuigen bestemd voor het vervoer van personen met ten hoogste acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, en in voertuigen bestemd voor het vervoer van goederen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 3,5 ton, na installatie van twee kinderbeveiligingssystemen, niet mogelijk is nog een derde kinderbeveiligingssysteem te installeren en deze beveiligingssystemen in gebruik zijn, op de andere zitplaatsen dan de zitplaatsen voorin in het voertuig, een derde kind van minder dan 3 jaar en kleiner dan 135 cm worden vervoerd, indien het de veiligheidsgordel draagt.

85.4. De verkeersborden die overeenstemmen met de hierna afgebeelde modellen, mogen behouden worden tot 31 december 2018.

p begin
Begin van een zone met beperkte parkeertijd.

p einde
Einde van een zone met beperkte parkeertijd.

85.5. - 85.23. (...)

85.24. De bewegwijzering die de naam van de buitenlandse bestemmingen niet vermeldt overeenkomstig de bepalingen van artikel 71.1. mag behouden blijven tot 1 januari 1995.

85.25. De verkeersborden die overeenstemmen met de hierna afgebeelde modellen, mogen behouden worden tot 1 januari 1995.

Deze termijn kan verlengd worden door de Minister van Verkeerswezen.

Voor wat betreft het Vlaams Gewest, worden de woorden “Minister van Verkeerswezen” vervangen door de zinsnede “Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer”.

F 33. Wegwijzer.

Plaats van bijzondere aard of belang.

De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn.

<Model niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 14/03/1991, p. 4935>

F 35. Wegwijzer.

Luchthaven.

De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn.

<Model niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 14/03/1991, p. 4935>

F 37. Wegwijzer.

Natuurmonument, monument, waterloop.

De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn.

<Model niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 14/03/1991, p. 4935>

F 57. Natuurmonument, monument, waterloop.

<Model niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 14/03/1991, p. 4936>

F 77. Voorbeeld van een wegwijzer die de installaties aankondigt die voorkomen op de verkeersborden F 71, F 73 en F 75.

<Model niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 14/03/1991, p. 4936>

85.26. De verkeersborden aangebracht overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 25 november 1987 betreffende de bewegwijzering van door het publiek bezochte etablissementen en plaatsen, mogen behouden worden tot 1 januari 1995.

Deze termijn kan verlengd worden door de Minister van Verkeerswezen.

Voor wat betreft het Vlaams Gewest, worden de woorden “Minister van Verkeerswezen” vervangen door de zinsnede “Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer”.

85.27. De verkeersborden die overeenstemmen met de hierna afgebeelde modellen, mogen behouden worden tot 1 januari 2000.

Voorrangsweg.

<Model niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 23/10/1991, p. 23821>

Einde voorrangsweg.

<Model niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 23/10/1991, p. 23822>

Verkeersbord dat het verkeersbord B 11 aankondigt op de bij benadering aangeduide afstand

<Model niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 23/10/1991, p. 23822>

85.28. De verkeersborden die overeenstemmen met het hierna afgebeelde model, mogen behouden worden tot 1 januari 1993.

Douanepost.

Verbod voorbij te rijden zonder te stoppen.

Aan de Belgisch-Duitse grens wordt het opschrift aangevuld met het woord " Zoll ".

Het opschrift mag vervangen worden door het woord " Taxes ".

<Model niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 23/10/1991, p. 23822>

85.29. De verkeersborden die overeenstemmen met de hierna afgebeelde modellen, mogen behouden worden tot 1 januari 1995.

Begin van een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone).

<Model niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 23/10/1991, p. 23823>

Einde van een zone met beperkte parkeertijd.

<Model niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 23/10/1991, p. 23823>

85.30. Het onderbord dat verplicht gemaakt wordt luidens de bepaling van artikel 65.6. moet geplaatst worden vóór 1 januari 1993.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.