1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
[BS 09.12.1975]

Titel V: Opheffing, overgangsbepalingen en inwerkingtreding

Artikel 86. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 1976, met uitzondering van :

  • de artikelen 8.2.3°, derde lid, 27.3., 27.4., 30.2. en 42.2.1.2° die in werking treden de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt;
  • de bepaling van artikel 36 die in werking treedt op 1 oktober 1976 voor de bestuurders en passagiers van bromfietsen;
  • artikel 82.1. dat in werking treedt op 1 januari 1978, in zover het bepaalt dat rijwielen altijd vooraan en op de pedalen van reflectoren moeten voorzien zijn;
  • artikel 83.1.1., tweede lid, dat in werking treedt op 1 januari 1978.

Artikel 87

Onze Minister van Verkeerswezen is belast met de uitvoering van dit besluit.