23 JULI 2001. - Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen.
[BS 08.08.2001]

Hoofdstuk IVbis. Kentekenplaten voor bromfietsen en lichte vierwielers

Afdeling 2. Gewone en bijkomende kentekenplaten

Artikel 15/2

§ 1. De gewone kentekenplaat heeft een witte grond. Opschrift en boord zijn robijnrood (RAL 3003).

§ 2. Voor bromfietsen bestaat het opschrift uit de (index)letter "S" gevolgd door hetzij een groep van drie letters boven een groep van drie cijfers, hetzij een groep van drie cijfers boven een groep van drie letters. De letterreeksen beginnen met de letter "A" voor de bromfietsen van klasse A, met de letter "B" voor de bromfietsen van klasse B en met de letter "P" voor een “speed pedelec” als bedoeld in artikel 2.17, 3) van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Voor lichte vierwielers bestaat het opschrift uit de (index)letter "S" gevolgd door hetzij een groep van drie letters boven een groep van drie cijfers, hetzij een groep van drie cijfers boven een groep van drie letters. De letterreeksen beginnen met de letter "U".

§ 3. Kentekenplaten waarvan het opschrift aanvangt met de (index)letter "O", worden toegekend bij de inschrijving of herinschrijving van de voertuigen vermeld in artikel 2, § 2, 1°, van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.

Voor bromfietsen beginnen de letterreeksen met de letter S gevolgd door de letter "A" voor de bromfietsen van klasse A, met de letter "B" voor de bromfietsen van klasse B en met de letter "P" voor een “speed pedelec” als bedoeld in artikel 2.17, 3) van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Voor lichte vierwielers beginnen de letterreeksen met de letters "SU".

§ 4. Kentekenplaten waarvan het opschrift aanvangt met de (index)letter "T", worden toegekend bij de inschrijving of herinschrijving van voertuigen die aangewend worden hetzij voor een vergunde taxidienst, hetzij uitsluitend voor verhuring met bestuurder.

Zodra het voertuig niet langer voldoet aan de in het voorgaande lid bedoelde voorwaarde, dient de kentekenplaat binnen 8 dagen ingeleverd te worden bij de directie verantwoordelijk voor de inschrijving van voertuigen bij het Directoraat-generaal Wegverkeer en Verkeersveiligheid.

Voor de categorie vergunde taxidienst bestaat de letterreeks uit de letters "XSA" voor de bromfietsen van klasse A, uit de letters "XSB" voor de bromfietsen van klasse B en uit de letters "XSP" voor een “speed pedelec” als bedoeld in artikel 2.17, 3) van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Voor lichte vierwielers bestaat de letterreeks uit de letters "XSU", "XSY" of "XSZ".

Voor de categorie verhuring met bestuurder bestaat de letterreeks uit de letters "LSA" voor de bromfietsen van klasse A, uit de letters "LSB" voor de bromfietsen van klasse B en uit de letters "LSP" voor een “speed pedelec” als bedoeld in artikel 2.17, 3) van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Voor lichte vierwielers bestaat de letterreeks uit de letters "LSU", "LSY" of "LSZ".

§ 5. Voor de bijkomende kentekenplaten met een bijzonder opschrift worden de letters en cijfers als volgt gecombineerd :

de "Hof"-kentekenplaten : enkel één tot drie cijfers;

de "A"- "E"- of "P"-kentekenplaten : de letter "A", "E" of "P", gevolgd door een scheidingsstreepje en één tot drie cijfers.