23 JULI 2001. - Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen.
[BS 08.08.2001]

Hoofdstuk II. Het kentekenbewijs

Artikel 2

§ 1. Het kentekenbewijs bestaat uit twee delen, zijnde een Deel I en Deel II. Beide delen zijn overwegend zandkleurig en bevatten onder andere een watermerk, fluorescerende vezels en een fluorescerende opdruk als beveiliging tegen vervalsing. Het mag voorzien zijn van een bijkomende perforatiestrook aan de laterale uiteinden. Naast de gewone zwarte opdruk vertonen beide delen een specifiek achtergrondschriftbeeld. Dit achtergrondschriftbeeld is in irisbedrukking.

§ 2. Het kentekenbewijs Deel I bestaat uit twee bladzijden op A5 formaat waarvan de gewone zwarte opdruk de volgende vermeldingen bevat :

op de eerste bladzijde :

a) de aanduiding alsook het onderscheidingsteken van het Koninkrijk België;

b) de aanduiding van de overheid die bevoegd is voor de uitreiking van het kentekenbewijs;

c) de woorden "kentekenbewijs Deel I" in grote letters; deze woorden worden eveneens in kleine letters aangebracht in de overige talen van de Europese Unie;

d) de woorden "Europese Unie";

e) de specifieke voertuig- of inschrijvingsgegevens waarop het kentekenbewijs betrekking heeft, met name de gegevens bedoeld in artikel 7, 1°, 2°, 2°/1, 7° en 11° van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen;

deze gegevens worden voorafgegaan door bijbehorende geharmoniseerde communautaire codes, gedefinieerd in punten II-5 en II-6 van Bijlage I van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen, gewijzigd bij Richtlijn 2003/127/EG van de Commissie van 23 december 2003;

f) een veiligheidsnummer;

g) het inventarisnummer van het document;

h) algemene inlichtingen bestemd voor de tenaamgestelde van het kentekenbewijs, alsook voor de douaneoverheid;

i) een vermelding dat de tenaamgestelde van het kentekenbewijs niet door middel van dit kentekenbewijs wordt aangeduid als de eigenaar van het voertuig;

j) bouwjaar van het voertuig voorafgegaan door een toegevoegde nationale code die tussen haakjes wordt geplaatst, indien beschikbaar;

k) in voorkomend geval, de stempel en keuringsdatum aangebracht door de instellingen belast met de keuringen van de in het verkeer gebrachte voertuigen;

l) in voorkomend geval, de vermeldingen betreffende welbepaalde technische gegevens van het voertuig aangebracht door de instellingen belast met de keuringen van de in het verkeer gebrachte voertuigen, volgens de instructies van de directie verantwoordelijk voor de inschrijving van voertuigen bij het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid;

m) in voorkomend geval, de bij de gemeentelijke overheid aangegeven adreswijzigingen;

n) een vermelding dat het kentekenbewijs Deel I steeds aanwezig dient te zijn in het voertuig;

op de tweede bladzijde :

a) de datum van uitgifte van het kentekenbewijs,voorafgegaan door de woorden "ORIGINEEL VAN" of "DUPLICAAT VAN" naargelang het geval;

b) de naam, adres en code van de afzender;

c) enkele specifieke codes of refertenummers eigen aan de overheid die bevoegd is voor de uitreiking van het kentekenbewijs;

d) in het geval van een kentekenbewijs dat wordt afgeleverd bij een inschrijving in transit, een specifieke vermelding betreffende de aard en de duur van de vrijstelling van fiscale lasten

e) de specifieke voertuig- of inschrijvingsgegevens waarop het kentekenbewijs betrekking heeft, met name de gegevens bedoeld in artikel 7, 4° tot 6°, 8° tot 10°, 12° tot 14°, 19° tot 26°, 28°, enkel de uitstoot in CO2, 30° en 38° van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen;

deze gegevens worden voorafgegaan door bijbehorende geharmoniseerde communautaire codes, gedefinieerd in punten II-5 en II-6 van Bijlage I van Richtlijn 2003/127/EG van de Commissie van 23 december 2003 tot wijziging van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen; de gegevens van artikel 7, 13° en 38° van hetzelfde koninklijk besluit daarentegen worden enkel voorafgegaan door een toegevoegde nationale code die tussen haakjes wordt geplaatst;

f) de persoonsgegevens waarop dit kentekenbewijs betrekking heeft, voorafgegaan door de bijbehorende geharmoniseerde communautaire codes :
als de tenaamgestelde van het kentekenbewijs een natuurlijke persoon is, de gegevens van artikel 8, 1° tot 3° van hetzelfde koninklijk besluit, met uitsluiting evenwel van de geboortedatum;
als de tenaamgestelde een rechtspersoon is, de gegevens van artikel 9, 1° tot 5° van hetzelfde koninklijk besluit;

g) een vermelding dat de tenaamgestelde van het kentekenbewijs niet door middel van dit kentekenbewijs wordt aangeduid als de eigenaar van het voertuig; die vermelding wordt voorafgegaan door de bijbehorende geharmoniseerde communautaire code;

h) een uniek houdernummer voor elke tenaamgestelde van een inschrijving alsook een vermelding dat de tenaamgestelde van het kentekenbewijs niet door middel van dit kentekenbewijs wordt aangeduid als de eigenaar van het voertuig; die vermelding wordt voorafgegaan door de bijbehorende geharmoniseerde communautaire code;

i) voor een tijdelijke inschrijving kan zowel het voorlopig of tijdelijk verblijfsadres in België worden vermeld alsook de buitenlandse hoofdverblijfplaats;

j) het codenummer van de verzekeringsondernemer die het risico van de burgerlijke aansprakelijkheid betreffende het voertuig dekt;

§ 3. Het kentekenbewijs Deel II bestaat uit twee bladzijden op A5 formaat waarvan de gewone zwarte opdruk de volgende vermeldingen bevat :

op de eerste bladzijde :

a) dezelfde vermeldingen als bedoeld in § 2, 1°, a) tot j) van dit besluit;

b) een vermelding dat het kentekenbewijs Deel II apart dient bewaard te worden van Deel I, niet in het voertuig.

op de tweede bladzijde :

dezelfde vermeldingen als bedoeld in § 2, 2°, a) tot e) van dit besluit.

§ 4. Het kentekenbewijs dat wordt afgegeven bij een inschrijving "proefritten" of "handelaar", heeft dezelfde kenmerken als het kentekenbewijs vermeld in § 1 van dit besluit.

§ 5. Het kentekenbewijs Deel I dat wordt afgegeven bij een inschrijving "proefritten" of "handelaar" bestaat uit twee bladzijden op A5 formaat waarvan de gewone zwarte opdruk de volgende vermeldingen bevat :

op de eerste bladzijde :

dezelfde vermeldingen als bedoeld in § 2, 1° van dit besluit, met uitzondering van het identificatienummer van het voertuig.

op de tweede bladzijde :

dezelfde vermeldingen als bedoeld in § 2, 2°, a), b), c), f) en i) van dit besluit.

Bovendien vermelden ze :

a) de cilinderinhoud of naargelang het geval, de technische toelaatbare maximummassa, en dit enkel voor de inschrijving "handelaar";

b) de aard en de datum van toekenning van de kentekenplaat;

c) de uiterste geldigheidsdatum van de inschrijving "proefritten" of "handelaar";

d) het ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen (KBO) van de houder van de inschrijving;

e) in voorkomend geval de activiteits- en functiecode van de onderneming bij de KBO;

f) een uniek houdernummer voor elke tenaamgestelde van een inschrijving.

§ 6. Kentekenbewijs Deel II dat wordt afgegeven bij een inschrijving "proefritten" of "handelaar" bestaat uit twee bladzijden op A5 formaat waarvan de gewone zwarte opdruk de volgende vermeldingen bevat :

op de eerste bladzijde :

dezelfde vermeldingen als bedoeld in § 3, 1° van dit besluit.

op de tweede bladzijde :

dezelfde vermeldingen voor als bedoeld in § 2, 2°, a) tot c) van dit besluit.

Bovendien vermelden ze :

a) de cilinderinhoud of naargelang het geval, de technische toelaatbare maximummassa, en dit enkel voor de inschrijving "handelaar";

b) de aard en de datum van toekenning van de kentekenplaat;

c) in voorkomend geval de activiteits- en functiecode van de onderneming bij de KBO.