23 JULI 2001. - Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen.
[BS 08.08.2001]

Hoofdstuk I. Delegaties van bevoegdheden

Artikel 1

Voor de uitvoering van artikel 3, § 3 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen wordt machtiging verleend aan de directeur-generaal van het bestuur van wegverkeer en infrastructuur.