23 JULI 2001. - Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen.
[BS 08.08.2001]

Hoofdstuk IV. Kentekenplaten voor motorfietsen, motordrie- en -vierwielers

Afdeling 2. Gewone kentekenplaten

Artikel 12

§ 1. De gewone kentekenplaat heeft een witte grond. Opschrift en boord zijn robijnrood (RAL 3003).

§ 2. Behalve wanneer de kentekenplaat is gereserveerd overeenkomstig artikel 23 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, bestaat het opschrift uit (index)letter "M" gevolgd door een scheidingsstreepje en een groep van drie letters boven een groep van drie cijfers of een groep van drie cijfers boven een groep van drie letters.

Het Europees symbool bevat een blauwe rechthoekige zone waarvan de onder- en de linkerzijde op 5 millimeter liggen van de onderste en linkerboord van de kentekenplaat.

Die blauwe zone is 62 millimeter hoog en 31 millimeter breed en vertoont onderaan een witte letter " B " als onderscheidingsteken van het land, met daarboven een kring van twaalf vijfpuntige, gele sterren. Grond, sterren en het onderscheidingsteken zijn retroflecterend.

§ 3. Behalve wanneer de kentekenplaat is gereserveerd overeenkomstig artikel 23 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, worden de kentekenplaten met (index)letter " O " toegekend bij de inschrijving of herinschrijving van de voertuigen vermeld in artikel 2, § 2, 1°, van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen. De letterreeksen beginnen met "M".

Indien de kentekenplaat werd gereserveerd overeenkomstig artikel 23 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen wordt, bij de inschrijving of herinschrijving van de voertuigen bedoeld in het eerste lid, een rood vignet dat 28 millimeter breed en 28 millimeter hoog is, aangebracht voor het inschrijvingsnummer en onder de reliëfstempel op de kentekenplaat. Dit vignet bevat de vermelding "Oldtimer".

§ 4. Kentekenplaten met (index)letter "T", worden toegekend bij de inschrijving of herinschrijving van voertuigen die aangewend worden hetzij voor een vergunde taxidienst, hetzij uitsluitend voor verhuring met bestuurder.

Zodra het voertuig niet langer voldoet aan de in het voorgaande lid bedoelde voorwaarde, dient de kentekenplaat binnen 8 dagen ingeleverd te worden bij de directie verantwoordelijk voor de inschrijving van voertuigen bij het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid.

Voor de categorie vergunde taxidienst, bestaat de letterreeks uit de letters "XM".

Voor de categorie verhuring met bestuurder bestaat de letterreeks uit de letters "LM".

§ 5. Voor de bijkomende kentekenplaten met een bijzonder opschrift worden de letters en cijfers als volgt gecombineerd :

de " Hof "-kentekenplaten : enkel één tot drie cijfers;

de " A "- " E "- of " P "-kentekenplaten : de letter "A", "E" of "P", gevolgd door een scheidingsstreepje en één tot drie cijfers.