11 JANUARI 2010. - Ministeriële omzendbrief betreffende de plaatsing van de verkeersborden die betrekking hebben op verkeersbeperkingen voor vervoer van gevaarlijke goederen (A.D.R.).
(B.S. 19.01.2010)

De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
De Minister van Binnenlandse Zaken,
De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,

Aan de wegbeheerders,

1. Inleiding

Met deze omzendbrief worden de richtlijnen van de omzendbrief van 23 december 2002 betreffende de plaatsing van de verkeersborden die betrekking hebben op verkeersbeperkingen voor vervoer van gevaarlijke goederen (ADR) geactualiseerd en aangevuld. De verkeersborden C24b en C24c blijven verkeersbeperkingen inhouden, respectievelijk voor vervoer van ontvlambare of ontplofbare stoffen en vervoer van waterverontreinigende stoffen. Het vervolg betreft het verkeersbord C24a.

C24a   C24b   C24c

De Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg bekrachtigde onlangs nieuwe regels voor het verkeer van voertuigen die gevaarlijke goederen door tunnels vervoeren. Deze overeenkomst doet een beroep op het verkeersbord C24a en geldt voor alle Europese landen, de Russische Federatie inbegrepen. Het doel is de tunnels in te delen naar categorieën, rekening houdend met kenmerken als brandbestendigheid, voorzieningen, lengte, enz., maar ook met de inschatting van de risico's van de alternatieve reisweg (afstand, bebouwde kommen, enz.). Dit verkeersbord is specifiek voor tunnels en mag niet op andere plaatsen worden gebruikt.

Concreet houdt dat in dat de wegbeheerder doorgangsbeperkingen kan opleggen aan voertuigen die gevaarlijke goederen door een tunnel vervoeren. Met het oog daarop moet de wegbeheerder de wegtunnel indelen in een van de categorieën als bepaald in § 1.9.5 van het Europese Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

Voor tunnels van categorie A gelden geen doorgangsbeperkingen. Voor tunnels van categorie B geldt een doorgangsbeperking voor het vervoer van gevaarlijke goederen die een zeer grote ontploffing kunnen veroorzaken. Voor tunnels van categorie C geldt een doorgangsbeperking voor het vervoer van gevaarlijke goederen die een zeer grote ontploffing, een grote ontploffing of het vrijkomen van een belangrijke hoeveelheid giftige stoffen kunnen veroorzaken. Voor tunnels van categorie D geldt een beperking voor het vervoer van gevaarlijke goederen die een zeer grote ontploffing, een grote ontploffing, het vrijkomen van een belangrijke hoeveelheid giftige stoffen of een grote brand kunnen veroorzaken. Voor tunnels van categorie E geldt een toegangsverbod voor alle gevaarlijke goederen.

Het voornoemde Europese Verdrag bepaalt welke verkeerstekens er moeten worden gebruikt. De nieuwe verkeersborden werden in het Verkeersreglement opgenomen (koninklijk besluit en ministerieel besluit van 10 september 2009, Belgisch Staatsblad 12 oktober 2009), waardoor de wegbeheerders voortaan de toegangsbeperkingen voor tunnels en de alternatieve reiswegen kunnen aangeven.

De nieuwe reglementering is op alle tunnels van toepassing.

2. Verkeerstekens

Er hoeven geen bijzondere verkeerstekens te worden geplaatst wanneer de wegbeheerder doorgangsbeperkingen voor een tunnel overbodig acht (tunnel van categorie A).

In de overige gevallen gebruiken de wegbeheerders het verkeersbord C24a, aangevuld met een onderbord met de letter B, C, D of E, naargelang de categorie waarin de tunnel ingedeeld is.

- Het verkeersbord C24a aangevuld met een onderbord met de letter B verbiedt de toegang voor de voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren die niet toegelaten zijn in tunnels van categorie B.


   

- Het verkeersbord C24a aangevuld met een onderbord met de letter C verbiedt de toegang voor de voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren die niet toegelaten zijn in tunnels van categorie C.


   

- Het verkeersbord C24a aangevuld met een onderbord met de letter D verbiedt de toegang voor de voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren die niet toegelaten zijn in tunnels van categorie D.


   

- Het verkeersbord C24a aangevuld met een onderbord met de letter E verbiedt de toegang voor de voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren die niet toegelaten zijn in tunnels van categorie E.


   

Alternatieve reisweg

Het nieuwe verkeersbord D4 dient ter aanwijzing van een alternatieve reisweg voor de voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren. Wanneer dit verkeersbord wordt aangevuld met de letter B, C, D of E, geldt de verplichting om de alternatieve reisweg te volgen voor de voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren waarvoor de toegang tot tunnels van categorie B, C, D of E verboden is.

D4

3. Plaatsing van de verkeerstekens

De wegbeheerders moeten zorgen dat de verbodsborden en de verkeersborden voor de alternatieve reiswegen worden geplaatst op een plek waar de keuze voor de alternatieve reisweg mogelijk blijft.

Naast de wijzigingen in het Verkeersreglement werd ook het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimumafmetingen en de plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens aangevuld met de nodige aanwijzingen t.a.v. de wegbeheerders voor de plaatsing en de afmetingen van de nieuwe verkeerstekens.

4. Administratieve regeling

Zoals aangekondigd in de omzendbrief van 23 december 2002 betreffende de plaatsing van de verkeersborden die betrekking hebben op verkeersbeperkingen voor vervoer van gevaarlijke goederen, heeft de wetgever de federale voogdij afgeschaft die tot nu toe over de aanvullende reglementen van de politie over het wegverkeer werd uitgeoefend (zie de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en de omzendbrief van 26 november 2007 betreffende de afschaffing van de federale voogdij over de aanvullende reglementen van de politie over het wegverkeer).

Sinds 1 januari 2008 zijn de aanvullende reglementen van de politie over het wegverkeer dus niet meer onderworpen aan de federale voogdij.

De gewesten blijven bevoegd om de aanvullende reglementen van de politie over het wegverkeer op hun eigen wegen uit te vaardigen.

5. Nuttige adressen

5.1 Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

- Directie Binnenvaart en Intermodaliteit
Dienst Veiligheid van Gevaarlijke Goederen en Beveiliging
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tel. : 02-277 39 01/03/04/05
Fax : 02-277 40 50

- Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Dienst Verkeersreglementering
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tel. : 02-277 38 39
Fax : 02-277 40 18

5.2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Bestuur Kwaliteit en Veiligheid - Dienst der Springstoffen
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tél. : 02-277/8196/6209/6301
Fax : 02-277 54 14

5.3 Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Ravensteinstraat 36
1000 Brussel
Tel. : 02-289/2181/2183/2186
Fax : 02-289 21 82

De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
V. VAN QUICKENBORNE
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Mevr. A. TURTELBOOM
De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
E. SCHOUPPE

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.