20 JULI 2006 - Omzendbrief met richtlijnen inzake het praktisch onderricht voor voertuigen categorie B
(B.S. 04.08.2006)

1. Het opleidingspakket van zes uur praktisch rijonderricht bedoeld in artikel 22bis van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen heeft betrekking op de rijopleiding voor voertuigen van categorie B en omvat minstens de volgende onderdelen :

  1. technische basisvaardigheden : houding aan het stuur, afstellen achteruitkijkspiegel, gebruik richtingaanwijzers, lichten en geluidstoestel, starten, remmen, gas geven en schakelen;
  2. kijktechnieken en aandacht voor de positie op de weg;
  3. omgaan met de meest voorkomende voorrangsregels en verkeersborden voor doorgaand verkeer;
  4. benaderen en betreden van kruispunten, bochten en rotondes;
  5. voorsorteren.

De kandidaat wordt uitgenodigd om zich tijdens het onderricht, naast de rij-instructeur, te laten vergezellen door een begeleider die voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 3, vierde lid van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B. Voor de aanwezigheid van zijn begeleider wordt geen meerkost aangerekend.

Het onderricht wordt gegeven met een lesvoertuig dat voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in afdeling IV van hoofdstuk IV van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.

Een van de zes uren rijonderricht met lesvoertuig mag evenwel worden vervangen door drie maal 20 minuten rijsimulator.

De rijsimulator voldoet aan minstens de volgende criteria :

Uitrusting

De simulator is minstens uitgerust met een zetel, stuurwiel, pedalen, versnellingspook, dashboard, bedieningspanelen, op werkelijke afmetingen en functionerend zoals in een echt voertuig.

Een paraboolscherm of drie aaneensluitende schermen geven een voor- en zijaanzicht met overlopend beeld.

Software

Het zicht in de zij- en middenspiegels is dynamisch en coherent met het scenario dat zich in het voor- en zijaanzicht afspeelt. Het kan geïntegreerd worden in het beeldscherm.

Het geluid van een motor wordt natuurgetrouw nagebootst bij minstens de volgende handelingen : starten, optrekken, schakelen en remmen. Het geluid wordt gesynchroniseerd met de uitgevoerde handelingen.

In de scenario's moet er gebruik gemaakt worden van andere voertuigen, en weggebruikers in het algemeen, die zich bevinden en/of verplaatsen op de rijweg of in de omgeving van het voertuig van de kandidaat bestuurder, en waarmee de bestuurder in interactie moet treden.

De scenario's moeten overeenstemmen met de algemene regels inzake politie over het wegverkeer zoals bepaald in het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen regelement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Controle en evaluatie

De instructeur moet op een afzonderlijke applicatie het rijproces van de kandidaat online kunnen volgen en indien nodig ingrijpen in het scenario.

Bij het einde van een sessie moet de kandidaat onmiddellijk over een uitdraai met evaluatie van zijn prestatie kunnen beschikken.

Deze omzendbrief is niet van toepassing op de zes uur praktisch rijonderricht na twee maal niet slagen voor het examen, zoals bedoeld in artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B.

2. Het opleidingspakket van twintig uur praktisch rijonderricht bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B bevat :

de praktische toepassing van de verkeersreglementering zoals bepaald in bijlage 4 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;

het bijbrengen van de rijvaardigheden en het rijgedrag zoals bepaald in bijlage 5 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

Het onderricht wordt gegeven met een lesvoertuig dat voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in afdeling IV van hoofdstuk IV van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.

Hoogstens twee van de twintig uren rijonderricht met lesvoertuig mogen worden vervangen door rijonderricht met een rijsimulator. Drie maal twintig minuten 20 minuten rijsimulator wordt gelijk gesteld met één uur rijonderricht.

De rijsimulator voldoet aan de in punt 1 van deze omzendbrief vermelde criteria.

Brussel, 20 juli 2006.

De Minister van Mobiliteit
R. LANDUYT

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.