16 MAART 1968. - Wet betreffende de politie over het wegverkeer.
[B.S. 27.03.1968]

Titel I: Reglementering

Hoofdstuk VIII : Openbaarmaking

Artikel 12

Het eerste lid van artikel 12 werd opgeheven, voor wat betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij art. 19 van de ordonnantie van 3 april 2014, B.S. 14.05.2014, inwerkingtreding 24 mei 2014.

De maatregelen tot regeling van het verkeer, genomen krachtens de artikelen 2, 3 en 4 van deze gecoördineerde wet of krachtens de artikelen 2 en 3 van de wet van 12 juli 1956 tot vaststelling van het statuut der autosnelwegen*, moeten, om bindend te zijn, ter kennis van de belanghebbenden worden gebracht door personen die de kentekens van hun ambt dragen en ter plaatse opgesteld zijn of door passende verkeerstekens.

Dit geldt eveneens voor de maatregelen tot regeling van gelegenheidstoestanden door de gemeentelijke overheden genomen krachtens de nieuwe gemeentewet van 26 mei 1989.

Hier worden de woorden ", of krachtens het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens" ingevoegd voor wat betreft het Vlaams Gewest. Artikel 14 van het decreet van 16 mei 2008, B.S. 10.06.2008, in werking 5 april 2009.